Show simple item record

dc.contributor.advisorBişkin, Erhan
dc.contributor.authorÖzden Dinç, Dilek Şura
dc.date.accessioned2018-12-26T10:36:11Z
dc.date.available2018-12-26T10:36:11Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5524
dc.description.abstractNanoscience and nanotechnology transform the material science into a wide range, providing the continuous development of new nanostructured materials. A comprehensive examination of physicochemical phenomena at the nanoscale brings new approaches to innovative technologies that constantly open products with a wide range of applications. Developed with these approaches, nanostructured titanium is of great importance in the development of functional materials that can be used in many applications such as photocatalysis, sensor, photovoltaic, water hydrolysis, lithium ion batteries, tissue engineering and biomedical applications. Within the various oxide and non-oxide 3D nano-structured materials, titanium nanorods have attracted considerable attention due to their unique properties. Many techniques used in the production of titanium nanorods are techniques that do not provide control over the crystal structures and layouts of these structures and production parameters are troublesome. Titanium nanorods thermally evaporated by physical vapor deposition (PVD) method were deposited on a silicon wafer to form anisotropic titanium nanorod (TiNR) array surfaces with a new technique developed as an alternative to these difficulties and tested for use in various fields. The intensities of the TiNR structures formed by the oblique angle deposition (OAD) method were adjusted by the variation of the vapor phase deposition angle (α) and the porous structure surfaces were obtained. For the sensor uses of the surfaces, firstly the method development with SERS technique is aimed and the modifications that increase the surface sensitivity are performed with gold and silver film coating. Gold and silver coated TiNR surfaces for use in SERS, catalysis and cell interaction studies have been thermally processed (annealed) at various temperatures and transformed into metal film particles and island structures with dewetting effect. The gold/silver nanoisland/nanodot structures formed on the TiNR surfaces have shown a positive effect on the SERS signal. Depending on the radius, geometry and density, localized surface plasmons are formed on the TiNR surface, at the end of the structures and between them, and this ensures raman enrichment. For this purpose, MB (methylene blue) raman molecule is used to test these structures by the use of SERS. Repeatable results with high signal/noise ratio have been achieved successfully. The gold/silver particulated TiNR structures obtained by this approach have been tested as catalytic structures for reduction of p-nitroaniline (PNA) which are environmental waste to the p-phenylenediamine (PDA). It has been observed that the catalytic conversion occured on each surface, especially on the TiNR surfaces modified with gold particles. The catalysis was determined to be dependent on the size and density of the gold/silver nanoisland/nanodot structures formed on the TiNR surfaces, and the gold nanoisland coated TiNR structure in the porous structure with the highest surface area was found to exhibit the best catalytic conversion. For biomedical field use of gold/silver nanoisland/nanodot coated TiNR surfaces was tested to examine adhesion, toxicity properties and interaction with Saos-2 human bone cancer cells. Biological studies have shown that the cytotoxic effect of the modified surfaces is rather weak and the biocompatibility is quite good. Gold and silver coated TiNR surfaces with rough surface have allowed the cells to hold, stick and spread on the surfaces.tr_TR
dc.description.sponsorshipTUBİTAK-PROJE NO:113O864tr_TR
dc.description.tableofcontentsSayfa ÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜR v İÇİNDEKİLER vi ÇİZELGELER DİZİNİ ix ŞEKİLLER DİZİNİ x 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Nano Yapılı Malzemeler 3 2.1.1. Nano Yapılı Malzemelerin Üretimi 4 3. RAMAN SPEKTROSKOPİSİ 27 3.1. Yüzeyi Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) 28 3.2. Nanoyapılandırılmış Yüzeylerin SERS Uygulamaları 34 4. KATALİZ 38 4.1. Nano Yapılandırılmış Yüzeylerin Kataliz Uygulamaları 42 5. KEMİK DOKUSU VE BİLEŞENLERİ 46 5.1. Kemik Hücreleri 46 5.1.1. Osteoblastlar 47 5.1.2. Osteoklastlar 47 5.1.3. Kemik Kaplama Hücreleri 48 5.1.4. Osteositler 48 5.2. Kemiğin İyileşmesi 49 5.3. Kemik İmplantları ve Hücreler İle Etkileşimleri 50 5.3.1. Nano Yapılandırılmış Yüzeylerin Hücre İle Etkileşimleri 52 6. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 58 6.1. Kullanılan Kimyasal Malzemeler ve Cihazlar 58 6.2. Nano Yapılı Yüzeylerin Sentezi ve Karakterizasyonu 59 6.2.1. Titanyum Nanoçubukların Sentezi 60 6.2.2. Altın Nanopartiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu 61 6.3. Titanyum Nanoçubukların Altın/Gümüş Film ile Kaplanması 61 6.3.1. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması ve Karakterizasyonu 62 6.4. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması ile Elde Edilen Yüzeylerin SERS Özelliklerinin İncelenmesi 62 6.5. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması ile Elde Edilen Yüzeylerin Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi 62 6.6. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması ile Elde Edilen Yüzeylerin İn Vitro Hücre Kültür Prosedürleri 63 6.6.1. Hücre Çoğalması ve Karakterizasyonu 63 6.6.2. İndirekt Sitotoksisite Testi 64 7. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 66 7.1. Titanyum Nanoçubukların Sentez ve Karakterizasyonu 66 7.2. Altın Nanopartiküllerin Sentez ve Karakterizasyonu 68 7.3. Titanyum Nanoçubukların Altın/Gümüş Film ile Kaplanması 70 7.4. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması ve Karakterizasyonu 71 7.4.1. Altın/Gümüş Film İle Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması Sonrası Elde Edilen Yüzeylerin Islanma Açılarının Ölçülmesi 80 7.4.2. Altın/Gümüş Film İle Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması Sonrası Elde Edilen Yüzeylerin Kimyasal Karakterizasyonları 83 7.4.3. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubuklara Isıl İşlem Uygulanması Sonrası Elde Edilen Yüzeylerin Spektroskopik Elipsometri Yoluyla Plazmonik Özelliklerinin İncelenmesi 85 7.5. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubukların Isıl İşlem Uygulanması Sonrası Elde Edilen Yüzeylerin SERS Özellikleri 90 7.6. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubukların Isıl İşlem Uygulanması Sonrası Elde Edilen Yüzeylerin Katalitik Özellikleri 108 7.7. Altın/Gümüş Film ile Kaplanan Titanyum Nanoçubukların Isıl İşlem Uygulanması Sonrası Elde Edilen Yüzeylerin In vitro Hücre Kültür Ortamında Hücre Etkileşimlerinin İncelenmesi 123 8. GENEL SONUÇLAR 133 KAYNAKLAR 138 ÖZGEÇMİŞ 161tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectTitanyum Nanoçubuk Yüzey
dc.subjectAltın Kaplı Titanyum Nanoçubuk Yüzey
dc.subjectGümüş Kaplı Titanyum Nanoçubuk Yüzey
dc.subjectKatı Hal Dewetting
dc.subjectAltın Nanoadacık
dc.subjectGümüş Nanoadacık
dc.subjectYüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS),
dc.subjectKataliz
dc.subjectP-Nitroanilin
dc.subjectOsseoentegrasyon
dc.titleYüzeylerin Titanyum Nanoçubuklar Ve Onların Altın/Gümüş İle Modifiye Formları İle Nanodesenlenmesi Ve Farklı Alanlarda Kullanılabilirliklerinin İncelenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetNanobilim ve nanoteknoloji, malzeme bilimini geniş bir şekilde dönüştürerek, yeni nano yapılı malzemelerin sürekli gelişimini sağlamaktadır. Nano ölçekte gerçekleşen fizikokimyasal olayların kapsamlı bir şekilde incelenmesi, sürekli olarak geniş bir uygulama alanına sahip ürünleri açığa çıkaran yenilikçi teknolojilere yeni yaklaşımlar getirmektedir. Bu yaklaşımlarla geliştirilen nanoyapılı titanyum, fotokataliz, sensör, fotovoltaik, suyun hidrolizi, lityum iyon bataryaları, doku mühendisliği, biyomedikal uygulamalar gibi birçok alanda kullanılabilecek fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Çeşitli metal oksit 3D (üç boyutlu) nano yapılı malzemelerin içerisinde, titanyum nanoçubuklar benzersiz özelliklerinden dolayı oldukça dikkat çekmektedir. Titanyum nanoçubuk üretiminde kullanılan pekçok yöntem, bu yapıların kristal yapılarında ve düzenlerinde kontrol oluşturmamaktadır ve üretim parametreleri zahmetlidir. Bu zorluklara alternatif olarak geliştirilen yeni bir yöntem olan, fiziksel buharlaştırma birikimi (PVD) yöntemiyle termal olarak buharlaştırılan titanyum nanoçubuklar silisyum levha üzerinde biriktirilerek anizotropik titanyum nanoçubuk (TiNR) yüzeyler oluşturulmuştur ve çeşitli alanlarda kullanımı test edilmiştir. Eğik açı biriktirme (OAD) yöntemi ile oluşturulan TiNR yapıların yoğunlukları buhar fazı birikim açısının (α) değişimiyle ayarlanmış ve poroz yapılı yüzeyler elde edilmiştir. Yüzeylerin sensör amaçlı kullanımlarını ölçmek için öncelikle SERS tekniği ile yöntem geliştirilmesi hedeflenmiş ve yüzey hassasiyetini artıracak modifikasyonlar altın ve gümüş film kaplaması ile gerçekleştirilmiştir. SERS, kataliz ve hücre etkileşimi çalışmalarında kullanmak üzere altın ve gümüş film kaplı TiNR yüzeyler çeşitli sıcaklıklarda termal olarak işlenmiş ve dewetting (topaklanma) etkisi ile metal film nanoadacık/nanoküre yapılara dönüşmüştür. TiNR yüzeyler üzerinde oluşturulan altın/gümüş nanoadacık/nanoküre yapılar SERS sinyal şiddetine olumlu etki göstermiştir. Çapa, geometriye ve yoğunluğa bağlı olarak, TiNR yüzey üzerinde, yapıların uçlarında ve aralarında lokalize yüzey plazmon oluşumu sağlanmış ve bu durum raman zenginleştirmesi sağlamıştır. Bu amaçla bu yapıların SERS kullanımını test etmek için MB (Metilen Mavisi) raman molekülü olarak kullanılmıştır. Yüksek sinyal/gürültü oranında, tekrarlanabilir sonuçlar başarı ile elde edilmiştir. Bu yaklaşım ile elde edilen altın/gümüş parçacıklı TiNR yapılar çevresel bir atık olan p-nitroanilinin (PNA) p-fenilendiamine (PDA) indirgenme reaksiyonunu katalizleyen yapılar olarak test edilmiştir. Her yüzeyde katalitik dönüşümün başladığı, özellikle altın parçacıklarla modifiye edilmiş TiNR yüzeylerin katalitik dönüşümünün daha iyi olduğu gözlenmiştir. Katalizin TiNR yüzeylerinde oluşan altın/gümüş parçacıkların boyutları ve yoğunluklarına bağlı olduğu belirlenmiş ve en yüksek yüzey alanına sahip gözenekli yapıda altın parçacık kaplı TiNR yapının en iyi katalitik dönüşümü gösterdiği tespit edilmiştir. Altın/gümüş nanoadacık/nanoküre kaplı TiNR yüzeylerin biyomedikal alanda kullanımını test etmek için, Saos-2 insan kemik kanseri hücreleri ile etkileşimi, adhezyon ve toksisite özelliklerini incelemek için test edilmiştir. Biyolojik incelemeler sonucu, modifiye yüzeylerin sitotoksik etkisinin oldukça zayıf olduğu ve biyouyumluluğunun oldukça iyi olduğu görülmüştür. Pürüzlü yüzeye sahip altın ve gümüş kaplı yüzeyler hücrenin tutunmasına, yapışmasına ve yayılmasına olanak sağlamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyomühendisliktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record