Show simple item record

dc.contributor.advisorBarlas, Nurhayat
dc.contributor.authorÖztaşcı, Burcu
dc.date.accessioned2018-12-26T10:37:07Z
dc.date.available2018-12-26T10:37:07Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5528
dc.description.abstractIn this study, damages of using an organic compound Butylparaben (Butyl 4hydroxybenzoate) as an antifungal/antibacterial preservative in cosmetic products are being handled. Starting from the endocrine disrupting function, the genotoxic effects of butylparaben in pubertal male rats were measured by the Comet test as well as by histopathological, hematological and biochemical analyzes. For this purpose rats divided as positive control (n=3),negative control(n=6) and 6 dose groups(n=6).Then the dose groups divided again as 14 days and 28 days. During the experiment, animal body weights, food and water consumption were measured daily. When the experiment was ended, blood and liver specimens from animals were subjected to Comet test and measurement to detect DNA strand fractures. When the results were compared with negative control (corn oil) and positive control (methylmethanesulfonate) groups, DNA damage was observed to be increased in all dosing groups compared to the control group. With this info we concluded that butylparaben can cause a number of genetic distortions. Alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), glucose, creatinine, triglyceride and urea analyzes were performed in serum samples. Changes in ALT-AST and creatinine values were associated with liver and kidney damage. Hematological analyzes were performed on blood samples and values for dose groups were increased compared to the control group. Liver and kidney organ weights were measured and relative weights were calculated and compared, histological examinations were performed on tissue samples. The comparison of the observed changes with the negative control group showed that the butylparaben increased the congestion and degeneration in the organs.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBütilparaben
dc.subjectGenotoksisite
dc.subjectComet Testi
dc.subjectHistopatoloji
dc.subjectBiyokimyasal analizler
dc.titleBütilparabenin (Butyl 4-Hydroxybenzoate) Pubertal Dönemdeki Erkek Sıçanlarda Genotoksik, Histopatalojik Ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Genotoxıc, Histopathologic And Biochemical Effects Of Butylparaben (Butyl 4-Hydroxybenzoate) On Pubertal Male Ratstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada; organik bir bileşik olan Bütilparaben (butyl 4-hidroksibenzoat)’in kozmetik ürünlerinde antibakteriyel/antifungal koruyucu olarak kullanılmasından kaynaklı oluşabilecek hasarlar ele alınmıştır. Endokrin bozucu işlevinden yola çıkılarak, Bütilparabenin pubertal dönemdeki erkek sıçanlarda genotoksik etkileri Comet testi ile ölçülmesinin yanı sıra, histopatolojik, hematolojik ve biyokimyasal analizler yapılarak da incelenmiştir. Bu amaçla sıçanlar; pozitif kontrol (n=3), negatif kontrol (n=6) ve 6 adet doz grubu (n=6) olmak üzere sınıflandırılmış, doz grupları ile kendi içinde 14 günlük ve 28 günlük olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Deney süresince hayvanların vücut ağırlıkları, günlük yem ve su tüketimleri ölçülmüştür. Deney sonlandırıldığında hayvanlardan alınan kan ve karaciğer örneklerinde Comet testi uygulanarak DNA zincir kırıklarının ölçümü amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar negatif kontrol (mısır yağı) ve pozitif kontrol (metilmetansülfonat) gruplarıyla karşılaştırıldığında, DNA hasarının, tüm doz uygulama gruplarında kontrol grubuna göre arttığı gözlenmiştir. Bununla beraber bütilparabenin bir takım genetik bozulmalara yol açabileceği sonucuna varılmıştır. Serum örneklerinde alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), glukoz, kreatinin, trigliserit ve üre analizleri yürütülmüştür. ALT-AST ve kreatinin değerlerinde gözlenen değişimler, karaciğer ve böbrek hasarıyla ilişkilendirilmiştir. Kan örneklerinde ise hematolojik analizler yapılmış ve doz gruplarına ait değerlerde kontrol grubuna göre artış gözlenmiştir. Karaciğer ve böbrek organ ağırlıkları ölçülmüş ve rölatif ağırlıkları hesaplanarak karşılaştırılmış, doku örnekleri üzerinde histolojik incelemeler yapılmıştır. Gözlenen değişimlerin negatif kontrol grubuyla karşılaştırılması sonucu, bütilparabenin organlardaki konjesyon ve dejenerasyonu arttırdığı gözlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10200047tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record