Show simple item record

dc.contributor.advisorDenizli, Adil
dc.contributor.authorKartal, Fatma
dc.date.accessioned2018-12-26T10:49:10Z
dc.date.available2018-12-26T10:49:10Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5576
dc.description.abstractAccording to epidemiological studies, there is a direct relationship between the level of cholesterol in the blood and the amount of cholesterol taken with food. When the amount of cholesterol taken with food is above a certain level, this can cause various diseases such as heart diseases, coronary artery disease, arteriosclerosis, hypertension, cerebral thrombosis in the human body. Thus, its control and separation are very important in medical science and food industries. Nowadays, it is aimed to reduce plasma cholesterol concentration by paying attention to food intake and nutrition in order to decrease the risk of illness caused by high blood cholesterol. In recent years, the studies on the rise of consumer awareness, scientific researches on foods, the discovery of new foods and the relationship between food and health have highlighted functional foods and it has become very important to produce low cholesterol foods by removing cholesterol from foods with various methods. It is a very important approach to reduce the amount of cholesterol by producing specific inhibitors that prevent absorption of cholesterol from foods. Clinically, another approach is to develop cholesterol-selective, easily accessible, easily prepared, and effective adsorbents, since both adsorption and removal of cholesterol are required to achieve the recommended blood cholesterol concentrations. Molecularly imprinted polymers (MIP) are biomimics that can selectively bind to the relevant analytes. One of the most interesting areas where MIP have shown the greatest potential is food analysis as well as they have used in many applications, such as biosensor applications such as medical diagnostics and environmental analysis, pharmaceutical drug delivery studies, and chromatographic separations. Research shows that MIP can reduce the complex food matrix effects, increase recovery and detection limits by providing the high selectivity and high loading capacity. In this thesis, a unique affinity separation technology that combines the specific recognition of molecular imprinting with the high flow of cryogel, controllable pore structure, high surface area, mechanical and chemical stability in MIP has been aimed at effectively separating cholesterol from foodstuffs. Cryogels are very important structures used in areas such as blood, food, waste water, the production of tissue scaffoldings. In the study, firstly molecularly imprinted poly(hyroxyethyl methacrylate-methacryloyl-amidotryptophane methyl ester) cryogel microbeads were prepared using functional monomer which would allow cholesterol selective binding sites to be generated for selective removal of cholesterol from the foods. Characterization studies of cholesterol imprinted cryogel microbeads (CHO-MIP) were carried out by attenuated total reflectance-Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscope, thermogravimetric analysis and elemental analysis. The interactions between CHO-MIP and cholesterol have been investigated and the factors affecting the adsorption of cholesterol have been investigated to determine optimum conditions. Reusability as a measure of the continuity of the prepared cryogel was investigated. The selectivity of cryogel microbeads has been determined using competitor molecules such as estradiol and progesterone, which are structurally similar to cholesterol. In the thesis study adsorption isotherms and adsorption kinetic analyzes are included. Finally, selective and efficient removal of cholesterol from food samples has been performed with synthesized cholesterol imprinted cryogel microbeads.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKriyojel Mikroküre
dc.subjectMoleküler Baskılama
dc.subjectFonksiyonel Gıdalar
dc.subjectKolesterol Uzaklaştırma
dc.titleGıdalardan Kolesterolün Uzaklaştırılması İçin Moleküler Baskılanmış Kriyojel Mikrokürelertr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetEpidemiyolojik araştırmalara göre, kandaki kolesterol seviyesi ve gıdayla alınan kolesterol miktarı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Gıdayla alınan kolesterol miktarı belli bir düzeyin üzerinde olduğunda insan vücudunda kalp hastalıkları, koroner arter hastalığı, arteryoskleroz, hipertansiyon, serebral tromboz gibi çeşitli hastalıklara neden olabilir. Dolayısıyla tıp biliminde ve gıda endüstrisinde kolesterolün kontrolü ve ayrılması oldukça önemlidir. Günümüzde kandaki yüksek kolesterol seviyesinden kaynaklı hastalık riskini azaltmak için vücuda alınan gıdalara ve beslenmeye dikkat ederek plazma kolesterolü derişiminin düşürülmesi hedeflenmektedir. Son yıllarda tüketici bilincinin artması, gıdalar üzerindeki bilimsel araştırmalar, yeni gıdaların bulunması ve gıda-sağlık arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar fonksiyonel gıdaları öne çıkarmakta ve böylece çeşitli yöntemlerle gıdalardan kolesterolün uzaklaştırılmasıyla düşük kolesterollü gıdaların üretilmesi oldukça önemli hale gelmektedir. Kolesterolün besinlerden absorpsiyonunu önleyen özgül inhibitörlerin üretimi ile kolesterol miktarının düşürülmesi de oldukça önemli bir yaklaşımdır. Klinik olarak, tavsiye edilen kan kolesterol derişimlerine ulaşmak için kolesterolün hem adsorpsiyonu hem de uzaklaştırılması gerekli olduğundan, diğer bir yaklaşımda kolesterole seçici, kolay ulaşılabilir, kolay hazırlanabilir ve etkili adsorbentlerin geliştirilmesidir. Moleküler baskılanmış polimerler (MIP) ilgili analitlere seçici olarak bağlanabilen biyotaklitçilerdir. Moleküler baskılanmış polimerler kromatografik ayırmalarda, tıbbi teşhis ve çevre analizi gibi biyosensör uygulamalarında, farmasötik ilaç taşınım çalışmaları gibi birçok alanda kullanılmakla birlikte en büyük potansiyel gösterdiği alanlardan biri gıda analizidir. Araştırmalar, MIP’lerin yüksek seçicilik ve yüksek yükleme kapasitesi sağlayarak karmaşık gıda matris etkilerini en aza indirebileceğini, geri kazanımları ve belirleme limitlerini arttırılabileceğini göstermektedir. Bu tez kapsamında kolesterolün gıdalardan etkin bir şekilde ayrılması için MIP’lerde, moleküler baskılama yönteminin spesifik tanıma sağlaması ile kriyojelin yüksek akış, kontrol edilebilir gözenek yapısı, yüksek yüzey alanı, mekanik ve kimyasal kararlılığını birleştiren eşsiz bir afinite ayırma teknolojisi hedeflenmiştir. Kriyojeller kan, gıda, atık su, doku iskelelerinin üretimi gibi alanlarda kullanılan oldukça önemli yapılardır. Çalışma kapsamında öncelikle gıdalardan kolesterolün seçici olarak uzaklaştırılması için mevcut yöntemlere alternatif kolesterole seçici bağlanma bölgelerinin oluşmasına olanak sağlayacak fonksiyonel monomer ile moleküler baskılanmış poli(hidroksietil metakrilat-metakriloilamidotriptofan metil ester) kriyojel mikroküreler hazırlanmıştır. Kolesterol baskılanmış kriyojel mikrokürelerin (CHO-MIP) karakterizasyon çalışmaları zayıflatılmış toplam yansıma-Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi, taramalı elektron mikroskobu, termogravimetrik analiz ve elementel analiz ile gerçekleşmiştir. CHO-MIP ile kolesterol arasındaki etkileşimler incelenmiştir ve kolesterolün adsorpsiyonuna etki eden faktörler incelenerek optimum koşullar belirlemiştir. Hazırlanan kriyojelin sürekliliğinin ölçüsü olarak tekrar kullanılabilirliği incelenmiştir. Kriyojel mikrokürelerin seçiciliği de kolesterole yapısal olarak benzer estradiol ve progesteron gibi yarışmacı moleküller kullanılarak belirlenmiştir. Tez çalışması kapsamında adsorpsiyon izotermlerine ve adsorpsiyon kinetik analizlerine yer verilmiştir. En son olarak, gerçek gıda örneklerinden kolesterolün seçimli ve etkin olarak uzaklaştırılması çalışmaları sentezlenen kolesterol baskılanmış kriyojel mikroküreler ile gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record