Show simple item record

dc.contributor.advisorNergiz Ünal, Reyhan
dc.contributor.authorBodur, Mahmut
dc.date.accessioned2019-01-11T12:19:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5679
dc.description.abstractIn recent years, it has been hypothesized that dietary high consumption of fructose or saturated fatty acids may play a role in the aetiology of chronic diseases by activating the pro-inflammatory mechanisms in blood and tissues. The aim of this study was to investigate the possible effects of high saturated fatty acids or high fructose containing diet on proinflammatory cytokines of plasma and storage tissues including kidney and heart. In the previous study, in which tissues were obtained, C57BL/6 type mice (n=40, 8 weeks-old), after the standardization period of 2 weeks, were divided into 4 groups and fed with standart chow (Control), high monounsaturated fatty acids (MUFA), high saturated fatty acids (SFA), high fructose (FRU) containing diets ad libitum for 15 weeks. At the end of dietary period, the mice were euthanized, then blood and tissues were isolated and the study was terminated. It was determined that feed intake in FRU group was higher than other groups (p<0,05). In parallel with energy intake of dietary manipulation groups were higher than control (p<0,001), average weight gain in these groups were higher than other groups (p<0,05). Plasma tumor necrosis factor (TNF) and interleukin (IL)-6 levels were higher in SFA or FRU groups compared to the other groups (p<0,001). Plasma monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) levels were higher in the FRU group compared to the control and MUFA groups (p<0,001), but were lower in the SFA group (p<0,05). Plasma IL-10 concentrations were lower in SFA and FRU groups than control and MUFA groups. Plasma interferon-gamma (IFN-γ) and IL-12p70 levels did not differ between groups (p>0,05). According to western-blot analysis, TNF-α, IL-1β and IL-6 expression of kidney and heart tissues increased in SFA and FRU groups. Results suggests that the dietary high fructose or high saturated fatty acids might be a risk factor for chronic diseases and should therefore be limited by considering pro-inflammatory response processes in plasma blood and tissues.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectİnflamasyon
dc.subjectDoymuş Yağ Asitleri
dc.subjectFruktoz
dc.subjectKalp
dc.subjectBöbrek
dc.titleDiyetle Alınan Doymuş Yağ Asitleri veya Fruktozun Böbrek ve Kalpte Bazı Pro-İnflamatuar Sitokinler Üzerine Etkisitr_TR
dc.typemasterThesisen
dc.description.ozetSon yıllarda, diyetle tüketimi artan fruktoz ve doymuş yağ asitlerinin, kan ve dokularda pro-inflamatuar yanıt sürecini aktive ederek kronik hastalıkların etiyolojisinde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, doymuş yağ asitleri veya fruktozu yüksek içeren diyetin farelerin plazma ile kalp ve böbrek gibi bazı organlarda pro-inflamatuar sitokin düzeyleri üzerine olası etkilerinin incelenmesidir. Dokuların elde edildiği bir önceki çalışmada C57BL/6 tipi fareler (n=40, 8 haftalık) 2 haftalık standardizasyon sürecinin ardından 4 farklı gruba ayrılarak; izokalorik standart yem (kontrol), tekli doymamış yağ asitleri (MUFA), doymuş yağ asitleri (SFA) ve fruktozu (FRU) yüksek içeren diyetler ile ad libitum 15 hafta süresince beslenmiştir. Diyet dönemi sonunda ötenazi yapılan farelerin kan ve dokuları izole edilerek deney sonlandırılmıştır. Diyet müdahalesi döneminde en yüksek yem tüketimi FRU grubunda saptanmıştır (p<0,05). Diyet müdahalesi döneminde grupların yüksek enerji alımlarına (p<0,001) paralel olarak ortalama ağırlık kazanımlarındaki değişim de kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). Plazma tümör nekrozis faktör (TNF) ve interlökin (IL)-6 düzeyleri SFA veya FRU gruplarında diğer gruplara kıyasla daha yüksek saptanmıştır (p<0,001). Plazma monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1) düzeyleri, FRU grubunda kontrol ve MUFA gruplarına kıyasla daha yüksek saptanırken (p<0,001), SFA grubunda daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Plazma IL-10 konsantrasyonları, SFA (p<0,05) ve FRU gruplarında, kontrol ve MUFA gruplarına göre daha düşük saptanmıştır. Plazma interferon-γ (IFN-γ) ve IL-12p70 düzeyleri gruplar arasında farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Western-blot bulgularına göre, SFA ve FRU gruplarında böbrek ve kalp dokularının TNF-α, IL-1β ve IL-6 ekspresyon düzeylerinin artış gösterdiği saptanmıştır. Sonuçlar; diyetle fruktoz veya doymuş yağ asitlerinin yüksek alımının, kan ve dokularda aktive ettiği pro-inflamatuar yanıt süreçleri göz önüne alınarak, kronik hastalıklar için bir risk faktörü olabileceğini ve bu nedenle tüketiminin sınırlanması gerektiğini desteklemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.contributor.authorID263610tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-07-16T12:19:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record