Show simple item record

dc.contributor.advisorTOPUZ, Semra
dc.contributor.authorTÜRKMEN, Mustafa Cem
dc.date.accessioned2019-01-11T13:44:02Z
dc.date.issued2019-01-10
dc.date.submitted2018-12-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5682
dc.description.abstractThis study was planned in order to investigate how different backpack carrying habits affect the balance of high school students on flat and inclined floors. The study was carried out on 44 (24 male, 20 female) students with a mean age of 15.98 ± 1.33 years. After the sociodemographic data of the subjects were recorded, evaluations were made about posture and used backpack. Static and dynamic balances were evaluated with the Bertec balance platform in total of 6 different conditions in which individuals used three different backpack carrying methods (without backpack, single shoulder backpack, double shoulder backpack) on flat and inclined floors. As a result of the study, it was found that the dynamic balances of the individuals on anteroposterior direction in all backpack carrying conditions on the flat floor were higher than the similar bag carrying conditions on the inclined surface and the difference was statistically significant (p<0.01). There was a significant difference between the anteroposterior dynamic balance values of different backpack carrying methods on inclined floor (p=0.001) and intragroup binary comparisons, it was seen that the difference was caused by the difference between without backpack and double-shoulder backpack carrying conditions. Significant differences were found between the lateral direction static equilibrium values of the backpack carrying methods (except for; flat ground-soft surface-eyes open-double shoulder backpack carrying condition and inclined ground-soft surface-eyes closed-double shoulder bags carrying condition) on flat and inclined surfaces when they were compared within themselves (p<0.05). As a result, carrying the backpack affects the balance negatively on both flat and inclined surfaces, but this effect is usually more on the inclined floor.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Denge 4 2.1.1. Statik Denge 4 2.1.2. Dinamik Denge 4 2.1.3. Statik ve Dinamik Durumlarda Dengenin Korunması 6 2.1.4. Dengeye Etki Eden İç ve Dış Kuvvetler 7 2.1.5. Vücut Ağırlık Merkezi 14 2.1.6. Vücut Destek Alanı 15 2.1.7. Stabilite Limitleri 15 2.1.8. Dengenin Değerlendirilmesi 16 2.2. Postür 18 2.2.1. Postüral Salınım 19 2.2.2. Postüral Denge 20 2.2.3. Düzgün Postür ve Duruş 23 2.2.4. Postürün Değerlendirilmesi 25 2.3. Denge ve Postürün Korunmasından Sorumlu Sistemler 27 2.4. Sırt Çantası Kullanımı 31 2.4.1. Sırt Çantasının Özellikleri 33 2.4.2. Sırt Çantası Taşıma Yöntemleri 33 2.4.3. Çocuklarda Sırt Çantası Kullanımı 34 2.4.4. Sırt Çantası Kullanımının Biyomekanik Yönden Etkileri 34 3. BİREYLER VE YÖNTEM 39 3.1. Bireyler 39 3.2. Yöntem 40 3.2.1. Değerlendirme 42 3.2.2. İstatiksel Yöntemler 57 4. BULGULAR 59 4.1. Tanımlayıcı Bulgular 59 4.2. Denge Değerlendirmesine Ait Bulgular 62 4.2.1. Zemin Koşuluna Ait Bulgular 62 4.2.2. Farklı Çanta Taşıma Koşullarına Ait Bulgular 65 5. TARTIŞMA 67 5.1. Çanta Kullanımına Ait Özellikler 67 5.2. Zemin ve Çanta Taşıma Faktörü 69 5.3. Limitasyonlar 79 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 81 6.1. Sonuçlar 81 6.2. Öneriler 84 7. KAYNAKLAR 86 8. EKLER EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri EK-2: Tez Çalışması ile İlgili Bildiriler ve Yayınlar EK-3: Onam Formları EK-4: Değerlendirme Formu ve Anketler EK-5: Orjinallik Ekran Görüntüsü EK-6: Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSırt çantasıtr_TR
dc.subjectdenge
dc.subjecteğimli zemin
dc.titleLise Öğrencilerinde Düz ve Eğimli Zeminlerde Sırt Çantası Taşıma Yöntemlerinin Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBu çalışma düz ve eğimli zeminlerde farklı çanta taşıma alışkanlıklarının lise öğrencilerinin dengelerini nasıl etkilediğini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışma yaş ortalamaları 15,98±1,33 yıl olan 44 (24 erkek, 20 kız) öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Bireylerin sosyodemografik bilgileri kaydedildikten sonra postür ve kullandıkları çanta ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bertec denge platformu ile bireylerin düz ve eğimli zemin üzerinde üç farklı çanta taşıma yöntemi (çantasız, tek omuzda çanta ve çift omuzda çanta) ile toplam 6 farklı koşuldaki statik ve dinamik dengeleri değerlendirildi. Çalışma sonucunda bireylerin düz zemindeki tüm çanta taşıma koşullarında ön arka yöndeki dinamik dengelerinin eğimli zemindeki benzer çanta taşıma koşullarından daha yüksek ve farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0,01). Eğimli zeminde farklı çanta taşıma yöntemlerine ait ön arka dinamik denge değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p=0,001) ve grup içi ikili karşılaştırmalarda farkın çantasız ile çift omuzda çanta taşıma koşulları arasındaki farktan kaynaklandığı görüldü. Düz ve eğimli zeminlerin kendi içlerindeki çanta taşıma yöntemlerine ait lateral yöndeki statik denge değerleri karşılaştırıldığında (düz zemin-yumuşak yüzey-gözler açık-çift omuzda çanta taşıma koşulu ve eğimli zemin-yumuşak yüzey-gözler kapalı-çift omuzda çanta taşıma koşulları hariç) anlamlı farklar bulundu (p<0,05). Sonuç olarak sırt çantası taşımanın hem düz hem de eğimli zeminlerde dengeyi olumsuz olarak etkilemekle birlikte bu etkinin eğimli zeminde genellikle daha fazla olduğu görüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID253195tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-07-16T13:44:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record