Show simple item record

dc.contributor.advisorAkman, Berrin
dc.contributor.authorBurgazlı Osanmaz, Müleyke Sadiye
dc.date.accessioned2019-01-15T06:06:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-10-04
dc.identifier.citationBurgazlı Osanmaz, M.S.,(2018).5-6 yaş çocuklarının matematik kavramları ile yaratıcılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5691
dc.description.abstractThis study aims to explore the relationship between children’s knowledge of mathematic concepts and creativity skills. Relational screening model was used in this quantitative study. The study group consists of 81 children who are 5-6 years old, attending public kindergartens in Ankara. As data collection tools, Bracken Basic Concept Scale-Revised Form and Torrance Creativity Thinking Test-Figural Test A Form was used. The findings of the study indicated that there is a positive relationship between the total scores of children’s creativity and total scores of mathematic concepts and it is also revealed that children’s creativity skills predict their mathematic concepts. Besides, there is a positive relationship between mathematic concepts scores and the elaboration and abstractness of titles subtests of creativity and elaboration and abstractness of titles subtests of creativity predicts mathematic concepts. In addition, a positive relationship was found between total scores of creativity and number, comparison, direction-location, quantity and time-ordering subtests of mathematic concept; and it is found that direction-location subset predicts creativity scores. No significant difference found between the subtests of children’s mathematic concepts in terms of gender and age but only number dimension scores differ significantly in terms of gender. Children’s’ mathematic concepts scores (number, shape, quantity and total score) change significantly in accordance with mother’s education level; whereas mathematic concepts scores do not change in terms of fathers’ education level. Also, children’s originality creativity scores differ significantly according to their gender and resistance to premature closure scores change significantly in terms of mothers’ and fathers’ education level.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 3 Araştırma Problemi 4 Sayıltılar 5 Tanımlar 5 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 6 Erken Çocukluk Döneminde Matematik 6 Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık 14 Erken Çocukluk Döneminde Matematik ve Yaratıcılık 23 İlgili Araştırmalar 27 Bölüm 3 Yöntem 38 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 38 Veri Toplama Süreci 40 Veri Toplama Araçları 41 Verilerin Analizi 43 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 44 1.Çocukların Matematik Kavramları İle Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki 44 2.Çocukların Matematik Kavramlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Dair Bulgular 51 3.Çalışma Grubunu Oluşturan Çocukların Yaratıcılık Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Dair Bulgular 57 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 63 Çalışma Grubunu Oluşturan Çocukların Matematik Kavramları İle Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki 63 Çalışma Grubunu Oluşturan Çocukların Matematik Kavramları 66 Çalışma Grubunu Oluşturan Çocukların Yaratıcılık Düzeyi 70 Öneriler 74 Kaynaklar 76 EK-A: Bracken Temel Kavram Ölçeği Kullanım İzni 87 EK-B: Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Kullanım İzni 88 EK-C: Gönüllü Katılım Formu 89 EK-Ç: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 90 EK-D: Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yazısı 91 EK-E: Etik Beyanı 92 EK-F: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 93 EK-G: Thesis Originality Report 94 EK-H: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 95  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErken Çocukluk Eğitimi
dc.subjectMatematik Kavramları
dc.subjectYaratıcılık
dc.title5-6 Yaş Çocuklarının Matematik Kavramları İle Yaratıcılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma 5-6 yaş grubu çocukların matematik kavramları ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2016/2017-2017/2018 eğitim öğretim yılı Ankara ili Çankaya, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan MEB’e bağlı anaokullarında eğitim gören 5-6 yaş grubu 81 çocuktan oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (BBCS-R) ve Torrance Yaratıcı Düşünce Testi-Şekilsel Kısım A formu (TYDT-Şekilsel Form) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre çocukların yaratıcılık toplam puanı ile matematik kavram toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu ve yaratıcılığın matematik kavramları üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Çocukların matematik kavram toplam puanı ile yaratıcılığın zenginleştirme ve başlık soyutluğu alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve yaratıcılığın zenginleştirme ve başlık soyutluğu alt boyutlarının matematik kavramları üzerinde anlamlı bir yordayıcılık etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, çocukların yaratıcılık toplam puanı ile matematiğin sayı, şekil, yön-konum ve zaman-sıralama alt testleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve matematik alt testlerinden biri olan yön-konum kavramının yaratıcılığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Çocukların matematik kavram puanlarının cinsiyet ve yaşlarına göre anlamlı fark göstermediği; yalnızca sayı alt boyutu puanlarının cinsiyete göre anlamlı fark gösterdiği bulunmuştur. Çocukların matematik kavramları puanlarının (sayı, şekil, miktar ve toplam puan) anne öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, çocukların yaratıcılık orjinallik alt boyutu puanlarının cinsiyetlerine; erken kapamaya direnç alt boyut puanlarının ise anne ve baba öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOkul Öncesi Öğretmenliğitr_TR
dc.contributor.authorID251428tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record