Show simple item record

dc.contributor.advisorAkman, Berrin
dc.contributor.authorYazıcı, Dila Nur
dc.date.accessioned2019-01-15T06:07:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-01
dc.identifier.citationYazıcı, D. (2018). Keyhole Erken Müdahale Programının Ebeveyn ve Çocuk Çıktıları Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5693
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to adapt to Turkish and examine the effectiveness of the Keyhole Early Intervention Program with parents who are autistic children in early childhood, In the study using parallel pattern approaching mixed research methods, GARS-2-TV, ASQ, Vineland Social Emotional Early Childhood Scale, MBRS-TV, Parenting Stress Index Short Form, semi-structured interview questions and personal information form were used. The study in which the criterion sample is used in the selection of the study group is poorly experimental. In the analysis of quantitative data, Friedman's Two-Way Analysis of Variance and Wilcoxon Signed Ranks test showed that the Keyhole Early Intervention Program reduced the autistic characteristics of the autistic children, promoted their developmental areas, promoted compliance behaviors, and the parental sensitivity and emotional expression it has been determined that they have increased their promoter scores, decreased their success-oriented-referral scores and decreased their stress.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv İçindekiler vi Tablolar Dizini viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xi Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 6 Araştırma Problemi 8 Alt problemler. 8 Sayıltılar 9 Sınırlılıklar 9 Tanımlar 9 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 11 Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Nedir? 11 Otizmli Çocukların Özellikleri 13 Erken Müdahale 17 Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar 20 Otizmli Çocukların Ebeveynlerinde Stres 33 Bölüm 3 Yöntem 44 Araştırma Modeli 44 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 47 Veri Toplama Süreci 48 Veri Toplama Araçları 64 Verilerin Analizi 69 Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 71 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 82 Çocuklara İlişkin Bulgular 82 Ebeveynlere İlişkin Bulgular 96 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 107 Araştırmaya Katılan Ebeveynlere İlişkin Sonuç ve Tartışma 110 Ailelere Yönelik Öneriler 115 Kaynaklar 117 EK-A: Keyhole Erken Müdahale Programı Kullanım İzni 138 EK-B: GOBDÖ-2-TV Uygulama Sertifikası 139 EK-C: EDDÖ-TV Uygulama Sertifikası 140 EK-Ç: Erken Gelişim Evreleri Uygulama İzni 141 EK-D: Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği Uygulama İzni 142 EK-E: Ebeveyn Stres İndeksi Kısa Formu Uygulama İzni 143 EK-F: Uygulama Güvenirliği Formu 144 EK-G: Grup ve Bireysel Oturum Örneği 145 EK-H: Oyun Örnekleri 148 EK-I: Kitapçıklar (Örnek Sayfalar) 150 EK-İ: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 161 EK-J: Etik Beyanı 162 EK-K: Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 163 EK-L: Dissertation Originality Report 164 EK-M: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 165tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOtizm
dc.subjectErken Müdahale
dc.subjectAile Temelli
dc.subjectUyarlama
dc.titleKeyhole Erken Müdahale Programının Ebeveyn Ve Çocuk Çıktıları Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı, Keyhole Erken Müdahale Programı’nı Türkçeye uyarlayarak erken çocukluk döneminde otizmli çocuğu olan ebeveynlerle etkililiğini incelemektir. Karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desenin kullanıldığı araştırmada GOBDÖ-2-TV, EGE, Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği, EDDÖ-TV, Ebeveyn Stres İndeksi Kısa Formu, yarı yapılandırılmış görüşme soruları ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışma grubunun seçiminde ölçüt örneklemenin kullanıldığı araştırma zayıf deneysel desendedir. Nicel verilerin analizinde Friedman’ın Çift Yönlü Varyans Analizi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, nicel verilerin analizinde içerik analizinin kullanıldığı araştırma sonucunda Keyhole Erken Müdahale Programı’nın otizmli çocukların otistik özelliklerini azalttığı, gelişim alanlarını desteklediği, uyum davranışlarını artırdığı, ebeveynlerin duyarlı olma ve duygusal ifade edici puanlarını artırdığı, başarı odaklı- yönlendirici olma puanlarını azalttığı ve streslerinin düşürdüğü belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentOkul Öncesi Öğretmenliğitr_TR
dc.contributor.authorID103505tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-01-16T06:07:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record