Show simple item record

dc.contributor.advisorBAYHAN, Pınar
dc.contributor.authorÖZ, Nur Sena
dc.date.accessioned2019-01-21T06:15:16Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5707
dc.description.abstractAim of this study is analysing of the relation between the eating habit of the children who has autism spectrum disorder and children with typical development and the eating habit of these children parents also their behavior to their children while meal time. Besides scope of the research validity and relaibility of the Brief Assessment of Mealtime Behavior in Children (ÇOYED) studies has performed. As different sample group 180 children with 3-5 ages and their parents from eight central district of Ankara participated for evaluating dedicated aim of the study. Personel Information Form, Children’s Eating Behavior Questionnaire (ÇYDA), Brief Assessment of Mealtime Behavior in Children (ÇOYED), Parental Meal Time Action Scale (EYZD) used for indicate the children’s eating habit, parent’s their own eating habits and their behiavors to their children while eating time. Analyses has completed with the informations gathered from parents by compliant test methods. Regarding to results; children who has autism spectrum disorder, devastating behaviors and eating reject are more direct proportion of decreasing of the children’s age at eating times. Children eating habits do not change due to gender. Chidren who has autism spectrum disorder with siblings; provide child enjoy the meal. Insisting on eating by parents and giving an award to children for eating beahiavors are related with children’s eating problems. Eating all together as family, children’s raw food, any sensitiveness for odor/texture/color for foods, not using TV, mobile phones, tablets and toys at eating time are increase children’s attention to meal contrary behiavors cause negative behiavors to food for children. Research findings has discussed support of the literature.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR x ŞEKİLLER xi TABLOLAR xii 1. GİRİŞ 7 1.1. Kapsam 7 1.2. Amaç 7 1.2.1. Temel Problem 8 1.2.2. Alt Problemler 8 1.3. Varsayımlar 9 1.4. Sınırlılıklar 9 2. GENEL BİLGİLER 10 2.1. Büyüme, Gelişme ve Öğrenme 10 2.2. Yaşlara Göre Gelişim Özellikleri 13 2.2.1. 0-2 Yaş Bebeklik Dönemi Gelişim Özellikleri 13 2.2.2. 3-6 Yaş Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri 16 2.3. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Gelişim Özellikleri 18 x 2.3.1. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocukların Gelişim Özellikleri 18 2.4. Beslenme 20 2.4.1. Beslenmede Etkili Olan Faktörler 22 2.5. Çocukların Beslenme Davranışları ve Özellikleri 26 2.5.1. Çocukların Gelişim Dönemlerine Göre Beslenme Davranışları ve Özellikleri 27 2.5.2. 0-2 Yaş Bebeklik Dönemi Beslenme Davranışları ve Özellikleri 27 2.5.4. 7-12 Yaş Orta Çocukluk Dönemi Beslenme Davranışları ve Özellikleri 33 2.5.5. 13-18 Yaş Ergenlik Dönemi Beslenme Davranışları ve Özellikleri 34 2.5.6. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Beslenme Davranışları ve Özellikleri 36 2.6. Yeme Bozuklukları 40 2.6.1. Yetersiz Beslenme 41 2.6.2. Obezite 43 2.6.3. Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza 45 2.6.4. Diğer Yeme ve Beslenme Bozuklukları 46 2.7. Ebeveyn Tutumları ve Beslenme 47 2.7.1. Ebeveyn Tutumlarının Çocukların Gelişimine Olan Etkisi 47 2.7.2. Ebeveyn Tutumlarının Çocuğun Yeme ve Beslenme Davranışlarına Olan Etkisi 48 3. GEREÇ VE YÖNTEM 52 3.1. Araştırmanın Modeli 52 3.2. Katılımcılar 52 3.2.1. Araştırmanın Evreni 52 3.2.2. Araştırmanın Örneklemi 53 3.2.3. Örneklem Seçilirken Göz Önünde Bulundurulan Kriterler 53 3.2.4. Katılımcıların Demografik Özellikleri 54 xi 3.3. Veri Toplama Araçları 55 3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 56 3.3.2. Çocuklarda Yeme Davranışı Anketi (ÇYDA) 56 3.3.3. Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği (EYZDÖ) 57 3.3.4. Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeği (ÇOYED) 58 3.4. Veri Toplama Süreci 59 3.5. Verilerin Analizi 60 3.6. Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeğinin (ÇOYED) Uyarlama Çalışmaları 61 3.6.1. Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeğinin Uyarlama Çalışmalarının Örneklemi 61 3.6.2. Geçerlilik Güvenilirlik Çalışmasının Veri Toplama Süreci 62 3.6.3. Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması Katılımcılarının Demografik Özellikleri 62 3.6.4. Geçerlilik Güvenilirlik Çalışmasının Verilerinin Analizi 63 3.6.5. Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeğinin (ÇOYED) Geçerlilik Çalışmaları 64 3.6.6. Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeğinin (ÇOYED) Güvenilirlik Analizleri 69 4. BULGULAR 71 4.1. ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Kendi Alt Boyutları ve Birbirleri Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular 71 4.1.1. ÇOYED Ölçeği Alt Boyutlarının Birbirleri ile İlişkileri 71 4.1.2. ÇYDA Ölçeğinin Alt Boyutlarının Birbirleri ile İlişkisi 72 4.1.3. EYZD Ölçeğinin Alt Boyutlarının birbirleri ile ilişkileri 79 4.1.4. ÇOYED ve ÇYDA Ölçeklerine Ait Alt Boyutların Birbirleri ile İlişkileri 85 4.1.5. ÇOYED ve EYZD Ölçeklerine Ait Alt Boyutların Birbirleri ile İlişkileri 93 xii 4.1.6. ÇYDA ve EYZD Ölçeklerine Ait Alt Boyutların Birbirleri ile İlişkileri 99 4.2. Demografik Değişkenlere Göre Ölçeklerden Elde Edilen Bulgular 112 4.2.1. Çocukların Tipik Gelişim Göstermesine veya Otizm spektrum bozukluğu olan Olmasına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 112 4.2.2. Çocukların Yaşlarına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 115 4.2.3. Annelerin Yaşına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 121 4.2.4. Çocukların Babalarının Yaşlarına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 129 4.2.5. Kardeşi Olma Durumuna Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 136 4.3. Çocuğun ve Ailenin Yeme Davranış ve Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular 140 4.3.1.Evde Yemek Yeme Düzenine Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 140 4.3.2. Çocukların Yeme Tarzına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 145 4.3.3. Yemeğin İşlemden Geçme Durumuna Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 152 4.3.4. Çocukların Yemeklere Hassasiyeti Olması Durumuna Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 155 4.4. Çocukların Yemek Zamanlarında Tablet, Telefon, Televizyon ve Oyuncak Gibi Araçları Kullanma Durumlarının ÇOYED ve ÇYDA Ölçekleri ile İlişkisine ait Bulgular 164 4.4.1. Çocukların Yemek Yerken Tablet Kullanma Durumlarına Göre ÇOYED ve ÇYDA Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 164 4.4.2. Çocukların Yemek Yerken Televizyon İzleme Durumlarına Göre ÇOYED ve ÇYDA Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 168 4.4.3. Çocukların Yemek Yerken Telefona Bakma Durumlarına Göre ÇOYED ve ÇYDA Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 172 xiii 4.4.4. Çocukların Yemek Yerken Oyuncakla Oynama Durumlarına Göre ÇOYED ve ÇYDA Ölçeklerinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Bulgular 177 5. TARTIŞMA 181 5.1. ÇOYED Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Tartışması 181 5.2. ÇYDA Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Tartışması 182 5.3. EYZD Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Tartışması 187 5.4. ÇOYED ve ÇYDA Ölçeklerinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Tartışması 193 5.5. ÇOYED ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Tartışması 195 5.6. ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Tartışması 198 5.7. Tipik gelişen ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerine Göre Farklılıklarının Tartışması 203 5.8. Çocuklarına Yaşlarına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Farklılıklarının Tartışılması 204 5.9. Anne ve Baba Yaşına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Farklılıklarının Tartışılması 206 5.10. Kardeş Olma Durumuna Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Farklılıklarının Tartışılması 210 5.11. Çocukların Yeme Tarzları ve Alışkanlıklarına Göre ÇOYED, ÇYDA ve EYZD Ölçeklerinin Farklılıklarının Tartışılması 212 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 227 7. KAYNAKLAR 235 8. EKLER 249 EK-1: Kişisel Bilgi Formu EK-2: Çocuklarda Yeme Davranışı Anketi EK-3: Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeği EK-4: Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği xiv EK-5: Tez Çalışması İçin Ölçek Kullanım İzinleri EK-6: Tez Çalışması İle İlgili Etik Kurul İzini EK-7: Tez Çalışması İle İlgili Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İzini EK-8: Verilerin Normallik Dağılımlarına İlişkin Bilgiler 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYeme problemleritr_TR
dc.subjectyeme davranışları
dc.subjectyeme tutumları
dc.titleTipik Gelişen ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Yeme Davranışları ve Ebeveynlerin Yemek Zamanı Tutumlarının Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typemasterThesisen
dc.description.ozetAraştırmanın temel amacı; tipik gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yeme davranışlarının üzerinde ebeveynlerinin yemek zamanı çocuklarına olan tutumlarının etkisini incelenmesidir. Ayrıca araştırma kapsamında Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeğinin (ÇOYED) geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın belirlenen asıl amacını değerlendirmek için farklı örneklem grubu olarak Ankara’nın sekiz merkez ilçesinden 3-5 yaş aralığında, 90 tipik gelişen ve 90 otizm spektrum bozukluğu olan toplamda 180 çocuk ve ebeveyni çalışmaya katılmıştır. Ebeveynlerden çocuklarının yeme davranışları ve çocuklarına yemek zamanı olan tutumlarını belirlemek amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Çocuklarda Yeme Davranışlarını Tarama Ölçeği (ÇYDA), Çocuklarda Yeme Davranışı Anketi (ÇOYED), Ebeveyn Yemek Zamanı Eylem Ölçeği (EYZD) kullanılmıştır. Ebeveynlerden alınan bilgilerin, uygun test yöntemleri kullanılarak analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar; tipik gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların bazı yeme davranışlarında farklılıklar olduğu ve çocukların yeme davranışları üzerinde ebeveynlerinin yemek zamanı çocuklarına olan tutumlarının etkili olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID283772tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-01-21T06:15:16Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record