Show simple item record

dc.contributor.advisorAksu , Salih
dc.contributor.authorPashayev, Tural
dc.date.accessioned2019-01-22T11:11:12Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-12-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5718
dc.description.abstractEvaluation of the response of Autoimmune Hemolytic Anemia to steroid and non-steroidal therapies, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis of İnternal Medicine Department. Ankara 2018 İntraduction and Purpose: Autoimmun hemolytic anemia , as a result of patient produce antibodies against its own erythrocytes and anemia is a disease characterized by the breakdown of erythrocytes. OİHA is divided into cold and hot types. İt is classified as idiophatic and secondary according to its etiology. Steroids are the first-choice drugs to treat. Alternating agents or splenectomy are used in cases with unresponsive or recurrence. Patients and Methods: This study is a retrospective cohort study included patients with autoimmune hemolytic anemia with positive Coombs test positive for all causes between 2010 and 2017. Criteria for inclusion in the study were those aged 18 and over, who were diagnosed with OİHA ( with direct Coombs test + ), received steroid therapy, were not responding to steroids, were on secondary medications and were treated with splenectomy.Complete response to steroid and other treatments (CR) was defined as normalization of Hb>12 g/dl , hemolysis markers , and partial response Hb 10-12 g/dl , normalitazion of hemolysis markers within 3 months treatment. Results: The study population consisted of 68 patients (95.8%) with hot type OİHA and 3 patients (4.2%) with cold type OİHA. 42.3% of the patients were male and the mean age was 52.7 ± 17.1 years. 35.2% (n: 25) of the patients did not respond to steroid treatment. Secondary etiology rate was higher in patients who did not respond to steroid compared to responders (68% versus 19.6%; p <0.001). The rate of response to steroid treatment in the primary OİHA is 82.2% and it is 34.6% in secondary OİHA (p <0.001). The relapse rate in the whole population was 18.3% (n: 13). All patients who had relapse not responding to steroid treatment showed a response after splenectomy. Responding to steroid treatment, 88.9% of patients with relapse responded after splenectomy. 41.7% of patients who did not respond to steroid treatment received Rituximab, 25% MMF, 16.7% cyclosporine, 8.3% cyclosofamide and 8.3% IVIG. As a result; It should be evaluated by considering the etiology in steroid treatment in OİHA. Immunsuppressive therapy may be associated with etiology and type of OİHA in the response rate. However, cases with splenectomy are more stable. It may be important to determine the predictors that can predict the treatment response with prospective and large sample studies.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectOtoimmun hemolitik anemiler
dc.subjectSteroid
dc.subjectSplenektomi
dc.titleOtoimmun Hemolitik Anemilerin Steroid ve Steroid Dışı Tedavilere Yanıtının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetOtoimmun Hemolitik Anemilerin Steroid Ve Steroid Dışı Tedavilere Yanıtının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Tezi. Ankara, 2018. Giriş ve Amaç: Otoimmun hemolitik anemi (OİHA), hastanın kendi eritrositlerine karşı antikor üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile karakterize bir hastalıktır. OİHA soğuk ve sıcak tiplere ayrılır.Etyolojisine göre idiyopatik ve sekonder olarak sınıflandırılır.Tedavisinde steroidler ilk tercih ilaçlardır.Yanıtsız ve ya sonradan nüks gelişen vakalarda alternatif ajanlar ve ya splenektomi kullanılıyor. Gereç ve Yöntemler: Çalışma gözlemsel, retrospektif bir kohort çalışma olarak 2010 - 2017 yılları arasında tüm nedenlere bağlı direkt Coombs testi pozitif olan Otoimmun hemolitik anemili hastalar dahil edildi. Araştırmaya dahil edilme kriterleri 18 ve üzeri yaş, otoimmun hemolitik anemi tanısı kesinleşen (direkt Coombs testi + olan ), steroid tedavisi alan, steroide yanıtsız olup sekonder ilaç kullanan, ve tedavi amaçlı splenektomi olan hastalar olarak değerlendirildi. Steroide ve diğer tedavilere tam yanıt (CR) tedavi başlandıktan sonraki 3 ay içinde Hb > 12 gr/dl, hemoliz markerlerinin normalleşmesi, kısmi yanıt ise Hb 10-12 gr/dl, hemoliz markerlerinin normalleşmesi olarak tanımlandı. Bulgular: Araştırma popülasyonu sıcak tip OİHA olan 68 hasta (%95,8) ve soğuk tip OİHA olan 3 hasta (%4,2) olmak üzere 71 hastadan oluştu. Hastaların %42,3’ ü erkek olup ortalama yaş 52,7±17,1 yıldı. Hastaların %35,2’sinde (n:25) steroid tedavisine yanıt gözlenmedi. Steroide yanıt vermeyen hastalarda yanıt verenlere kıyasla sekonder etiyoloji oranı daha yüksek saptandı (%68 karşı %19,6; p<0,001). Primer OİHA’da steroid tedavisine yanıt oranı %82,2 olup, sekonder OİHA’da %34,6 olarak saptanmıştır (p<0,001). Tüm popülasyonda relaps oranı %18,3 (n:13) olarak saptandı. Steroid tedavisine yanıt vermeyen relapsa giren hastaların tamamında splenektomi sonrası yanıt gözlendi. Steroid tedavisine yanıt olup relapsa giren hastaların ise %88,9’unda splenektomi sonrası yanıt gözlendi. Steroid tedaviye yanıt vermeyen hastaların %41,7’si Rituximab, %25’i MMF, %16,7’si siklosporin, %8,3’ü siklosofamid ve %8,3’ü İVİG tedavisi aldı. Sonuç olarak; OİHA’da steroid tedavisinde etiyoloji dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Yanıt oranının artmasında immünosupresan tedavide etiyoloji ve OİHA tipi ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte splenektomi yapılan olgular daha stabil seyreder. Prospektif ve büyük örneklemli çalışmalarla tedavi yanıtını öngörebilecek belirteçlerin saptanması önem arz edebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms2 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-03-25T11:11:12Z
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record