Show simple item record

dc.contributor.advisorYAVUZ, BURCU BALAM
dc.contributor.authorÖZDEMİR, SETENAY DİLARA
dc.date.accessioned2019-01-22T11:11:25Z
dc.date.issued2019-01
dc.date.submitted2019-01-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5719
dc.description.abstractIt is important to screen the common dementia along with aging population with an effective and easy test. In this field study, it is aimed to compare the success of Mini-Cog in diagnosis with the common cognitive function screening tests and to be used it in primary care if it is found effective. In this study, a total of 4 family health centers with different sociocultural levels were identified, 115 patients, 65 years and older, who had dysmnesia were screened and the study was completed with 51 patients who met the criteria. After detailed medical history, Mini-Cog test was applied to all patients and the patients who couldn’t have the full score were performed routine blood tests and other cognitive screen tests called MMSE, Qmci-TR, MoCA and their cognitive and extensive geriatric evaluation were done in Hacettepe University, Department of Internal Medicine, Geriatri Polyclinic. As a result of the evaluation, 42 of 51 patients were accepted as mild cognitive disorder and 9 patients were diagnosed with dementia according to DSM-V criteria. According to the results, the difference of total score between dementia patients and normal patients was not statistically significant (MiniCog (p = 0.131), MoCA (p = 0.539) and MMSE (p = 0.097)), while the difference of Qmci-TR total score was statistically significant (p = 0.027). While dementia was detected in only 6 (%22,2) of 27 patients with decompensated Mini-Cog test, dementia was detected in 3 (%12,5) of 24 patients with a normal Mini-Cog score. There was no statistically significant correlation between Mini-Cog test defect and dementia diagnosis (p = 0.363). Mini-Cog word repetition was significantly different between dementia and normal group (p = 0.010). As a result, Mini-Cog test could not be shown to be effective in dementia screening. Larger scale studies are needed to support and improve the results.tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDemanstr_TR
dc.subjectKognitif tarama testi
dc.subjectKognitif fonksiyon
dc.subjectYaşlı
dc.titleToplumda Yaşayan Yaşlılarda Mini-Cog Testinin Demans Taramasındaki Etkinliğinin Mmse, Q-Mcı ve Moca Testleriyle Kıyası: Bir Saha Çalışmasıtr_TR
dc.typemedicineThesisen
dc.description.ozetYaşlanan nüfusla beraber sık görülen demansı, etkin ve kolay bir testle taramak önemlidir. Bu saha çalışmasında, Mini-Cog’un tanı koymadaki başarısının sık kullanılan kognitif fonksiyon tarama testleriyle karşılaştırılması ve etkin bulunursa birinci basamakta kullanılmasının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada sosyokültürel düzeyleri farklı olan toplam 4 aile sağlığı merkezi belirlenmiş, 65 yaş ve üzeri unutkanlığı olan 115 hasta taranmış, kriterlere uyan 51 hasta ile çalışma tamamlanmıştır. Tüm hastalara detaylı hikaye sonrası Mini-Cog testi uygulanmış, Mini-Cog testinden tam puan alamayanlar Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Polikliniği’nde diğer kognitif tarama testlerinden MMSE, Qmci-TR, MoCA ile kognitif değerlendirmeleri ve kapsamlı geriatrik değerlendirmeleri ile gerekli rutin kan tetkikleri yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda 51 hastanın 42’si hafif kognitif bozukluk olarak kabul edilirken, 9 hastaya DSM-V kriterlerine göre demans tanısı konmuştur. Sonuçlara göre Mini-Cog (p=0,131), MoCA (p=0,539) ve MMSE (p=0,097) total puanının demanslı hastalar ile normal hastalar arasındaki farkı, istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, Qmci-TR total puanının farkı istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,027). Mini-Cog testi bozuk olan 27 hastanın sadece 6’sında (%22,2) demans saptanmışken, Mini-Cog puanı normal olan 24 hastanın 3’ünde (%12,5) demans saptandı. Mini-Cog testinin bozuk olması ve hastaların demans tanısı alması arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (p=0,363). Mini-Cog kelime tekrarı demans ve normal grup arasında anlamlı olarak farklıydı (p=0,010). Sonuç olarak Mini-Cog testinin demans taramasında etkin olduğu gösterilemedi. Sonuçların desteklenmesi ve geliştirilmesi için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-01-22T11:11:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record