Show simple item record

dc.contributor.advisorKIRDI, Nuray
dc.contributor.authorFIRAT, Burcu
dc.date.accessioned2019-01-24T13:20:40Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-28
dc.identifier.citationFırat B. Yaşlılarda ayak taban duyu eğitiminin sensorimotor organizasyona etkisinin incelenmesi. [Doktora tezi]. Ankara: Hacettepe üniversitesi; 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5724
dc.description.abstractIn this study, the effect of sensorimotor training on the soles of the foot is investigated in individuals who do not have orthopedic problems that will affect gait and balance over 65 years of age. The study included 30 individuals with a Mini Mental Status Test Score of 24 or more; individuals were divided into two groups as study and control. After the initial evaluation, exercises to increase the foot-sole sensory were given to the study group as a home program. Individuals were asked to do this program at least once a day for 10 days in 2 weeks. To control group, a brochure on Elderly Foot Care was given after the initial evaluation. The foot sole Light touch sensation, Vibration sensation, Two point discrimination evaluation, Passive motion sense evaluation, Muscle Force test, Berg equilibrium test and Sensory Organization Test (SOT) of Computerized Dynamic Posturography (CDP) were applied to both groups at 2 weeks intervals. As a result of our study, there was no significant differences were found in foot sole sensory evaluations, passive motion sense and Berg Equilibrium Test results (p>0.05). In the study group, when the first and final evaluation results were compared with the measurements made while the eyes closed, the cab was fixed, and the floor was moving with the CDP device, improvement was observed in the balance (p<0.05). There was no efficacy to change pre-treatment values in both groups except the posturography D5 parameter in the study group (p>0.05). When the posturography parameters were compared among the subjects aged under 70 years and 70 years and over in the study group, there was an increase in the equilibrium (D5) evaluation when eyes closed, cabin fixed, ground moving for the subjects were under 70 years old (p<0.05). Consequently, we think that the home exercise program to improve the foot sensation is a positive effect on the vestibular system and can be used as a preventive approach.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYINLAMA VE MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Yaşlanma Tanımı ve Nedenleri 5 2.2. Yaşlanmaya Bağlı Görülen Biyolojik, Fizyolojik ve Anatomik Değişiklikler 8 2.3. Yaşlanmaya Bağlı Olarak Görülen Kas İskelet Sistemi Değişiklikleri 9 2.3.1. Konnektif Doku 10 2.3.2. Eklem Kıkırdağı 10 2.3.3. Kemik 10 2.3.4. Kas 11 2.4. Yaşlanmaya Bağlı Olarak Görülen Somatosensoriyal Değişiklikler 12 2.4.1. Somatosensoriyal Sistem Anatomisi 12 2.4.2. Santral Sinir Sistemi Değişiklikleri 13 2.4.3. Periferik Sinir Sistemi Değişiklikleri 14 2.5. Yaşlılıkta Postüral Kontrol 15 2.6. Düşme ve Nedenleri 17 2.7. Düşme Sonrası Eşlik Eden Problemler 18 2.8. Düşmeyi Önleyici Koruyucu Yaklaşımlar 19 2.9. Ayak Taban Duyusu 19 3. BİREYLER ve YÖNTEM 21 3.1. Bireyler 21 3.2. Yöntem 23 3.2.1. Bireye Özgü Bilgiler 23 3.2.2. Kognitif Değerlendirme 23 3.2.3. Ayak Taban Duyusunun Değerlendirmesi 23 3.2.4. Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi 28 3.2.5. Denge ve Postüral Stabilitenin Değerlendirilmesi 29 3.2.6. Ev Programı 33 3.3. İstatistiksel Analiz 34 4. BULGULAR 36 4.1. Olguların Kişisel Özellikleri 36 4.2. Olguların Ayak Taban Duyusunun Semmes Weinstein Monofilament Testi ile Değerlendirme Sonuçları 37 4.3 Olguların Ayak Taban Duyusunun İki Nokta Ayrımı Testi ile Değerlendirme Sonuçları 39 4.4. Olguların Ayak Taban Duyusu Vibrasyon Testi Değerlendirme Sonuçları 42 4.5. Olgularda Propriosepsiyon Değerlendirme Sonuçları 44 4.6. Olgularda Kas Kuvveti Değerlendirme Sonuçları 45 4.7. Berg Denge Testi Değerlendirme Sonuçları 47 4.8. Bilgisayarlı Dinamik Postürografi DOT Sonuçları 48 5. TARTIŞMA 55 6. SONUÇLAR 64 7. KAYNAKLAR 66 8. EKLER Ek 1. Etik Kurul Onayı Ek 2. Değerlendirme Formu Ek 3. Ayak Eğitimi Ek 4. Yaşlılıkta Ayak Bakımı ve Sağlığı Ek 5. Orjinallik Ekran Çıktısı Ek 6. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVestibülertr_TR
dc.subjectduyu değerlendirmesitr_TR
dc.subjectev egzersiz programı
dc.subjectpostürografi
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINE
dc.titleYaşlılarda ayak taban duyu eğitiminin sensorimotor organizasyona etkisinin incelenmesitr_TR
dc.typedoctoralThesisen
dc.description.ozetBu çalışmada yürüyüşü ve dengeyi etkileyecek ortopedik problemi olmayan 65 yaş üstü bireylerde ayak tabanına uygulanan duyu eğitiminin sensorimotor organizasyona etkisi araştırıldı. Çalışmaya Mini Mental Durum Test Puanı 24 ve üzeri olan 30 birey dahil edildi; bireyler çalışma ve kontrol olmak üzere 2 gruba ayrıldı. İlk değerlendirme sonrasında çalışma grubuna ayak taban duyusunu arttırmaya yönelik egzersizler ev programı olarak verildi. Bireylerden bu programı 2 hafta içerisinde günde 1 kez 10 gün boyunca yapmaları istendi. Kontrol grubuna ise ilk değerlendirme sonrası “Yaşlı Ayak Bakımı” ile ilgili hazırlanan bir broşür verildi. Ayak tabanı hafif dokunma duyusu, vibrasyon duyusu, iki nokta ayrımı ve pasif hareket duyusu değerlendirmesi, kas kuvvet testi, Berg denge testi ve bilgisayarlı dinamik postürografi (BDP) ile Duyu Organizasyon Testi (DOT) 2 hafta arayla her iki gruba da uygulandı. Çalışmamızın sonucunda ayak taban duyu değerlendirmelerinde, pasif hareket duyusu ve Berg Denge Testi sonuçlarında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Çalışma grubunda BDP cihazıyla gözler kapalı, kabin sabit, zemin hareketli iken yapılan ölçümlerde ilk ve son değerlendirme sonuçları karşılaştırıldığında dengede gelişme görüldü (p<0,05). Çalışma grubundaki DOT D5 parametresi (Gözler kapalı, kabin sabit, zemin hareketli iken denge değerlendirmesi) dışında her 2 grupta da uygulamalar öncesine göre fark bulunmadı (p>0,05). Çalışma grubunda 70 yaş altı ve 70 yaş ve üstü bireylerde DOT parametreleri karşılaştırıldığında 70 yaş altındaki bireylerde gözler kapalı, kabin sabit, zemin hareketli iken yapılan değerlendirmede (D5) dengede artış bulundu (p<0,05). Sonuç olarak, ayak taban duyusunu artırmaya yönelik ev egzersiz programının vestibüler sistem üzerine olumlu etkisi olduğu ve koruyucu yaklaşım olarak kullanılabileceği düşünüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID10231614tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-07-29T13:20:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record