Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorBalık, Yeşim Yasemin
dc.date.accessioned2019-01-30T06:08:23Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-10
dc.identifier.citationThe present study was designed to investigate the effects of two scoring methods, namely analytical and impression, on the scores of the written outputs of students, then determine whether the use of analytical or impression method would result in an increase in students’ scores and motivations. The study was carried out in the fall semester of 2018-2019 academic year with two B1 classes in preparatory program at a state university. Forty-three participants took part in the study; one of the groups including twenty-one students; the other including twenty-two students. Moreover, the researcher was the instructor and the rater of the writing tasks. The study completed in four weeks, and during these weeks eight writing tasks were done and scored. One of the groups was assessed by impression method while the other group was assessed analytically with a rubric. In addition, interviews with participants were conducted to obtain qualitative data. Quantitative data were analyzed by T-Test and One-Way ANOVA through SPSS 21.0, and the qualitative data were interpreted on. The quantitative data indicated both groups had almost similar scores from each task. The results from the analyses demonstrated method of assessment had no significant effect on the scores. Moreover, all students remarked they were pleased with the type of assessment and found them motivating. However, students from the impression group stated they would have preferred a method they could reflect on their performance. This shows the features of analytical evaluation is more preferable for students and instructional purposes.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5740
dc.description.abstractThe present study was designed to investigate the effects of two scoring methods, namely analytical and impression, on the scores of the written outputs of students, then determine whether the use of analytical or impression method would result in an increase in students’ scores and motivations. The study was carried out in the fall semester of 2018-2019 academic year with two B1 classes in preparatory program at a state university. Forty-three participants took part in the study; one of the groups including twenty-one students; the other including twenty-two students. Moreover, the researcher was the instructor and the rater of the writing tasks. The study completed in four weeks, and during these weeks eight writing tasks were done and scored. One of the groups was assessed by impression method while the other group was assessed analytically with a rubric. In addition, interviews with participants were conducted to obtain qualitative data. Quantitative data were analyzed by T-Test and One-Way ANOVA through SPSS 21.0, and the qualitative data were interpreted on. The quantitative data indicated both groups had almost similar scores from each task. The results from the analyses demonstrated method of assessment had no significant effect on the scores. Moreover, all students remarked they were pleased with the type of assessment and found them motivating. However, students from the impression group stated they would have preferred a method they could reflect on their performance. This shows the features of analytical evaluation is more preferable for students and instructional purposes.tr_TR
dc.description.tableofcontentsAbstract ii Öz iii Acknowledgements iv List of Tables ix List of Figures x Symbols and Abbreviations xi Chapter 1 Introduction 1 Statement of the Problem 5 Aim and Significance of the Study 5 Research Questions 6 Assumptions 7 Limitations 8 Definitions 8 Chapter 2 Literature Review 10 History of Testing 10 Testing 13 A Brief Definition of Reliability 27 A Brief Definition of Validity 31 The Place of Reliability and Validity in Assessing Written Outputs 35 Writing as a Language Skill 37 Chapter 3 Methodology 58 Setting and Participants 59 Data Collection 60 Instruments 62 Data Analysis 65 Chapter 4 Findings 67 Findings for Research Question 1 68 Findings for Research Question 2 69 Findings for Research Question 3 71 Findings for Research Question 4 73 Findings for Research Question 5 84 Findings for Research Question 6 94 Chapter 5 Conclusion, Discussion and Suggestions 104 Overview of the Study 104 Summary of the Results 106 Discussion 108 Pedagogical Implications 121 Suggestions for Further Research 125 References 128 APPENDIX-A: Consent form to Participate in the Study 136 APPENDIX-B: Consent form for Semi-Structured Interview 137 APPENDIX-C: Semi-Structured Interview Questions 138 APPENDIX-D: Analytic Rubric 139 APPENDIX-E: Corrective Feedback Form 140 APPENDIX-F: ESL Composition Profile 141 APPENDIX-G: Task 1 142 APPENDIX-H: Task 2 143 APPENDIX-I: Task 3 144 APPENDIX-J: Task 4 145 APPENDIX-K: Task 5 146 APPENDIX-L: Task 6 147 APPENDIX-M: Task 7 148 APPENDIX-N: Task 8 149 APPENDIX-O: Ethics Committee Approval 150 APPENDIX-P: Declaration of Ethical Conduct 151 APPENDIX-Q: Thesis Originality Report 152 APPENDIX-R: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 153tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEvaluation
dc.subjectWriting Evaluation
dc.subjectScoring
dc.subjectHolistic Evaluation
dc.subjectAnalytic Evaluation
dc.subjectImpression Evaluation
dc.subjectEnglish Language Teaching
dc.titleA Comparison Of Analytical And Impression Grading Methods Of Student Writings At Pre-Intermediate Leveleng
dc.title.alternativeOrta Seviyedeki Öğrencilerin Yazılı Ürünlerinin Analitik Ve İzlenimsel Değerlendirmelerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı analitik ve izlenimsel değerlendirmelerinin öğrencilerin yazma ürünleri üzerindeki etkisini araştırmak ve sonrasında bu değerlendirme metotlarının hangisinin öğrenci notları ve öğrencilerin motivasyonları üzerinde daha fazla artışa sahip olduğunu belirlemektir. Araştırma 2018-2019 akademik yılı güz dönemi bir devlet üniversitesinde hazırlık eğitimi gören B1 seviye iki sınıf ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam kırk üç kişi katılmış olup, araştırmadaki gruplardan biri yirmi bir öğrenci, diğer grup ise yirmi iki öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem grupları araştırmacının gruplara erişebilirliğine göre, kolayda örneklem ile seçilmiştir. Buna ek olarak, araştırmacı haftalık yazma derslerini yürüten ve bu süreçteki öğrenci ürünlerini puanlayandır. Araştırmanın tamamlanması dört hafta sürmüş olup, bu haftalar içerisinde iki grupta da toplam sekiz yazma uygulanması yapılıp puanlanmıştır. Örnek gruplardan biri rubrik aracılığıyla analitik metot ile değerlendirilirken, diğer grup ise izlenimci metot ile değerlendirilmiştir. Nicel verilerin yanında nitel veriler de elde etmek için katılımcılarla sözlü görüşmeler yapılmıştır. Nicel veriler SPSS 21.0 aracılığıyla T-Test ve One-Way ANOVA ile analiz edilmiştir ve nitel veriler de yorumlanmıştır. Elde edilen nicel veriler her iki grubun da her taskta benzer notlar aldığını göstermiştir. Yapılan analizler göstermiştir ki değerlendirme metodunun öğrenci notları üzerinde herhangi bir anlamlı etkisi olmamıştır. Buna ek olarak, her iki gruptaki öğrenciler de değerlendirilme çeşitlerini tatmin edici ve motivasyonlarını artırıcı bulmuşlardır. Fakat bütünsel değerlendirilen gruptaki öğrenciler kendi performanslarını ayrıntılı inceleyebilecekleri bir değerlendirme metodunu tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu da gösteriyor ki analitik değerlendirmenin özellikleri öğrenciler ve öğretim hedefleri için tercih edilesidir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID218276tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-08-04T06:08:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record