Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Halil Murat
dc.contributor.authorSarp, Deniz
dc.date.accessioned2019-01-31T07:48:15Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-06
dc.identifier.citationAksoy, B., Ercanollu, M., Landslide identification and classification by objectbased image analysis and fazzy logic: An example from the Azdavay region (Kastamonu, Turkey), Computers and Geosciences,38, 87-98, 2012. Metin içerisinde numaralandırılımıştır.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5763
dc.description.abstractAs the global population ages, the number of patients suffering from bone tissue loss due to trauma, degenerative diseases, or surgical intervention increases. To meet the demand for bone graft materials, synthetic substitutes have been developed. In cases of critical-sized or irregularly-shaped bone defects injectable bone substitutes (IBS) provide more utility over pre-fabricated blocks or granules. Non-setting IBSs (putties) act as bone void fillers in non-load-bearing areas. IBSs are employed in a range of medical fields including orthopaedic, cosmetic, reconstructive and dental surgeries. A clinically-successful IBS will be easy-to-handle and apply, have osteo-stimulatory properties, avoid premature degradation, have standardised quality, be sterilisable and have a viable shelf-life. The aim of this research was to develop an ideal IBS composed of β-tricalcium phosphate (β-TCP)-bioactive glass particles in a poly(ethylene glycol) (PEG) – glycerol carrier. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) spectroscopy verified that gamma sterilisation (25kGy) did not affect its chemical composition. Scanning electron microscopy (SEM) and micro-computerised tomography (-CT) revealed a homogenous phase distribution of the constituents with the sample preparation technique used. Compositional effects on IBS thermal properties were investigated with thermogravimetric analysis and an approximately 50% loss in weight was recorded in both 1:1 and 2:3 (%w) carrier-to-ceramic compositions. The effects of both varying IBS carrier composition and the gamma-sterilisation condition on the rheological properties of the biomaterial were evaluated. The highest peak injection force (73 N) recorded for any combination of poly(ethylene glycol) (PEG) content and sterility conditions in prepared samples was seen in sterile samples with high PEG content. Oscillatory viscosity measurements of the samples revealed an increase in IBS viscoelasticity (tan δ changed from 0.38 to 0.31) with increased PEG concentration. The washout-resistance and cohesiveness of the IBS was examined according to weight loss in and Ca2+ ion release in dissolution media, respectively. Both PEG and glycerol were found to have competing effects on these two properties. Furthermore, calcium release profiles showed a dynamic ion release/uptake behaviour of the ceramic particles in water. Cytotoxicity testing of the IBSs were performed using the MEM elution method with L929 mouse fibroblasts. Cell viability was quantified with a 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide analysis kit. 24-hour extracts of IBS composites sterilised with gamma irradiation of 10 kGy and 25 kGy resulted in a cell viability value of 22.94 % and 56.53 %, respectively. No relationship between extract incubation times and cell viability could be established. A significant (p<0.0001) increase in cell viability in extract dilutions of 10 kGy – treated samples was observed, increasing from 63.40 % (100 % extract concentration) to 86.17 % (50 % extract concentration). These results concur with literature regarding the limitations of in vitro testing for IBSs and the commonly reported discrepancy between in vitro cytotoxicity and in vivo successful healthy bone formation for similar materials.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET ABSTRACT ACKNOWLEDGEMENTS LIST OF TABLES LIST OF FIGURES 1. INTRODUCTION 1.1. Thesis Objectives 1.2. Literature Review 1.2.1. Basics of Bone Biology 1.2.2. Orthobiologics 1.2.3. Injectable Bone Substitutes (IBS) 1.2.4. Design Considerations for Injectable Bone Grafts 1.3. Materials and Method 2. Results and Discussion 2.1. Morphological Analyses - SEM 2.2. Morphological Analyses - micro-CT 2.3. Chemical Analyses - FT-IR Analysis 2.4. Thermal Analyses - Thermogravimetric Analysis 2.5. Washout Study 2.6. Cohesion Study 2.7. Injectability Study 2.8. Viscosity Analysis 3.CONCLUSION 4. REFERENCES 5. APPENDIX 6. CURRICULUM VITAEtr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnjectable Bone Substitute
dc.subjectBeta-Tricalcium Phosphate
dc.subjectPolyethylene Glycol
dc.subjectGlycerol
dc.subjectBioactive Glass
dc.titleDevelopment Of Beta-Tricalcium Phosphate Based Injectable Synthetic Bone Graft Materialstr_TR
dc.title.alternativeBeta-Trikalsiyum Fosfat Bazlı Enjekte Edilebilir Sentetik Kemik Greft Materyallerinin Geliştirilmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetDünyanın yaşlanan nüfusu ile birlikte travma, dejeneratif hastalıklar veya cerrahi müdahale sonucu kemik dokusu kaybı ile karşılaşan hasta sayısı da artmaktadır. Kemik doku malzemelerine olan talebi karşılamak adına sentetik kemik malzemeleri üretilmiştir. Kritik-boyutlu veya zorlu şekillerden oluşan kemik defektleri karşısında enjekte edilebilir kemik greftleri, halihazırda sunulan blok veya granül tipi malzemelerden daha fazla kullanılabilirlik sunmaktadırlar. Set etmeyen enjekte edilebilir sentetik kemik malzemeleri yük taşımayan bölgelerde (‘puti’ler) kemik dolgusu görevi görürler. Enjekte edilebilir kemik malzemeleri ortopedi, kozmetik, rekonstrüktif veya dental cerrahisi gibi birçok tıbbi alanda kullanılmaktadırlar. Klinikte başarılı olacak enjekte edilebilir sentetik kemik malzemesi kolayca kullanılan ve uygulanan, kemiği uyaran, erken bozunmayan, standartlaştırılmış kaliteye sahip, sterilize edilebilen ve makul raf ömrü olan bir malzemedir. Bu çalışmanın amacı, poli(etilen glikol)-gliserol içerisine karışacak β-trikalsiyum fosfat (β-TCP)-biyoaktif cam partiküllerinden oluşan ideal enjekte edilebilir sentetik kemik greft oluşturmaktır. Kızılötesi (IR) Absorbans Spektroskopisi ile sterilizasyonda kullanılan gama ışımasının (25 kGy) malzemenin kimyasal yapısını etkilemediği görülmüştür. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve bilgisayarlı tomografi (mikro-CT) analizleri ile malzemelerde homojen faz dağılımı görülmüştür. Malzeme kompozisyonunun termal davranışı üzerindeki etkisini izlemek için termogravimetrik analiz kullanılmış, 1:1 ve 2:3 taşıyıcı:seramik oranlarında hazırlanan malzemelerde yaklaşık %50 ağırlık kaybı kaydedilmiştir. Yine kompozisyon ve gama ışıması ile sterilizasyonun malzemenin reolojik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Numuneler, farklı PEG miktarları ve gama ile ışınlanmış/ışınlanmamış olarak çeşitli kombinasyonlarla hazırlanmış, şırınga basma testinde ise en yüksek enjeksiyon gücü (73 N) gerektiren malzemenin yüksek PEG oranı içeren steril numunelerin olduğu görülmüştür. Viskozite çalışmasında malzemenin viskoelastisitesinin PEG oranı ile arttığı görülmüştür (tan δ değeri 0.38’den 0.31’e düşmüştür). Malzemelerin yıkanma-direnci ile kohezyonları su içerisindeki ağırlık kaybı ve Ca2+ iyonu salınımı ile, ayrı ayrı ölçülmüştür. PEG ve gliserol’in ortak etkileri ile bu özelliklerin değiştiği görülmüştür. Kalsiyüm salınım profillerinden iyon seramik partiküllerin iyon emilimi/salınımının dinamik bir proses olduğu anlaşılmıştır. Malzemelerin sitotoksisite testleri MEM elüsyon yöntemi ile L929 fare fibroblastları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hücre canlılık oranı 3-(4,5-dimetilltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolyum bromit analiz kiti ile elde edilmiştir. 10 kGy ve 25 kGy ile sterilize edilmiş malzemelerin 24-saatlik ekstraktları %22.94 ve %56.53 olarak ayrı ayrı kaydedilmiştir. Ekstrat inkübasyon süresi ile hücre canlılığı arasında bir ilişki kurulamamıştır. 10 kGy ile sterilize edilmiş numunelerin ekstrat seyreltilerinde hücre canlığı önemli bir şekilde artmıştır, %63.40’tan %86.17’ye %50 seyrelti ile ulaşılmıştır. Bulgular, tez konusu malzemeler için in vitro testlerinin limitasyonları ve in vitro toksisite ile in vivo sağlıklı kemik oluşumu arasındaki farkı açısından literatürle uyum sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyomühendisliktr_TR
dc.contributor.authorID10213738tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record