Show simple item record

dc.contributor.advisorErgül, Hatice
dc.contributor.authorKibar, Eylem Perihan
dc.date.accessioned2019-02-11T12:41:15Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5848
dc.description.abstractToday, with the change in approaches and methods in language teaching, assessing language learners have undergone the similar process from behaviorist to communicative. Assessment in language classrooms is the best way to get knowledge about methods of teaching and the situation about students. The primary aim of the current research is to investigate the differences between the perceptions of pre-service and in-service English teachers of classroom based language assessment. Besides, the differences between groups of participants according to their backgrounds have been studied. A questionnaire consisted of 42 items was used in this study following a quantitative research design. 99 pre-service teachers from Hacettepe University and 40 in-service teachers in Ankara answered the questionnaire in 2017-2018 academic year. “Descriptive statistics” were used in order to see the difference between perceptions of teachers and teacher candidates and “correlation analyses” were conducted in order to see the relation between stages of classroom based assessment. Participants’ perceptions according to their background were analyzed through descriptive and inferential statistics. The findings of the study reveal that there is a significant difference between pre-service and in-service teachers’ perceptions of some stages of classroom based assessment. The groups have been found to have positive perceptions of classroom based assessment. While no difference has been found according to teacher candidates’ gender and GPA, teaching experience of teachers has been discovered to create a significant difference.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı Dilde Ölçme Değerlendirme
dc.subjectSınıf İçi Ölçme Değerlendirme
dc.subjectÖğretmen Adayları
dc.subjectHizmet İçi Öğretmenler
dc.titlePre-Service And In-Service English Teachers' Perceptions Of Testing And Assessment In Efl Classestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDil eğitimi alanında davranışçı yaklaşımdan iletişimsel bakış açısına doğru yönelen değişimden yabancı dilde ölçme değerlendirme süreçleri de aynı şekilde etkilenmiştir. Yabancı dil sınıflarında uygulanan ölçme değerlendirme süreçleri dil eğitiminin etkililiğini görmek ve öğrenci gelişimleri hakkında bilgi edinmek için en etkili yoldur. Bu çalışmanın başlıca amacı hizmet içi İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yabancı dilin sınıf içi ölçülmesi ile ilgili algıları arasındaki farklılıkları gözlemlemektir. Ayrıca, katılımcıların kişisel özelliklerinin algıları üzerindeki etkisi de araştırılmaktadır. Nicel araştırma modeli kullanılan çalışmada veri toplama aracı olarak 42 maddelik bir ölçek kullanılmıştır. 2017-2018 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi’nden 99 öğretmen adayı ve Ankara’da çeşitli okullarda çalışan 40 öğretmen çalışmaya katılmışlardır. Öğretmen adayları ve öğretmenlerin algıları arasındaki farklıları incelemek amacı ile betimsel istatistikler kullanılmıştır. Sınıf içi ölçme değerlendirmenin basamakları arasındaki ilişki korelasyon analizleri ile incelenmiştir. Katılımcıların kişisel özelliklerine göre algılarının farklılıkları da betimsel istatistikler ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları öğretmenler ve öğretmen adaylarının algılarının bazı basamaklarda farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Katılımcıların sınıf içi ölçme değerlendirme süreçlerine yönelik algılarının olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve genel not ortalamalarını algıları üzerinde etkisi olmadığı görülürken, öğretmenlerin tecrübelerinin sınıf içi değerlendirmenin bazı aşamaları üzerinde farklılık yarattığı bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record