Show simple item record

dc.contributor.advisorAksu, Ali Emre
dc.contributor.authorKara, Murat
dc.date.accessioned2019-02-11T13:33:31Z
dc.date.issued2019-01-17
dc.date.submitted2019-01-17
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5849
dc.description.abstractFacial paralysis adversely affects the functional, aesthetic, psychological and social integrity of the patient and decreases the quality of life. Because of this important issue, treatment techniques vary and the success of microsurgical procedures is increasing with the technological development. Despite these satisfactory results, facial reanimation surgery is still a challenging area for surgeons. One of the most frequently discussed issues in the literature is the lack of spontaneous and voluntary smile when the masseter is used as the donor nerve, and in contradiction the inability to provide motor force in the cross-facial nerve graft (CFNG)-based reanimations. At this point, in our study, it was aimed to examine the posterior auricular nerve (PAN), an alternative donor motor nerve, which will provide additional motor force to the zygomatic nerve in CFNG-based procedures. Microscopic examination of PAN and zygomatic nerve specimens were performed on the bilateral facial halves of 14 fresh frozen cadavers and the anatomical course of PAN was recorded. As a result of our study, it was concluded that PAN can be used as a donor motor nerve because of its easily accessible and stable anatomic course, it does not cause a significant side effect in case of sacrifice, and it provides spontaneous smile and motor support. Thus, the problem of motor weakness, which is the main problem in nerve graft cases where the facial nerve is used as a donor, can be solved. However, in the near future, this should be demonstrated by different clinical studies and results should be compared by using alternative methods.en
dc.description.tableofcontentsONAY iii BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii KISALTMALAR x ŞEKİLLER xi TABLOLAR xii 1.GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Fasiyal Sinir Anatomisi 4 2.1.1. İntrakraniyal Segment 5 2.1.2. İntratemporal Segment 7 2.1.3. Ekstrakraniyal Segment 8 2.2. Yüzün Mimik Kaslarının Anatomisi 11 2.3. Fasiyal Paralizi 12 2.3.1. Sınıflandırma ve Etiyoloji 12 2.3.2. Fasiyal Paralizi Bulguları 15 2.3.3. Hasta Değerlendirilmesi 18 2.3.4. Fasiyal Paralizi Tanısı 20 2.3.5. Tedavi 21 2.3.6. Komplikasyonlar ve İkincil Cerrahiler 36 3. GEREÇ VE YÖNTEM 38 3.1. Cerrahi Teknik 38 3.2. Doku Örneklerinin Hazırlanması 39 3.3. Sinir Örneklerindeki Aksonların Sayımı 39 3.4. Elektron Mikroskopik inceleme 40 3.5. İstatiksel Analiz 40 4. BULGULAR 41 4.1. Demografik Veriler 41 4.2.Mikroskopik İnceleme Sonuçları 42 4.2.1. Sinirlerin Mikro-Anatomik İnceleme Sonuçları 42 4.2.2. Miyelinli Akson Sayım Sonuçları 43 4.3. Posterior Auriküler Sinirin Anatomik İnceleme Sonuçları 44 5. TARTIŞMA 48 5.1. Fasiyal Paralizi Tedavisinde Hedefler 48 5.2. Tedavi Seçeneği Ne Olmalıdır; Bölgesel Kas Transpozisyonu veya Serbest Kas Transferi 48 5.3. Verici Motor Sinirin Seçimi 49 5.4. PAS ile Zigomatik Sinirin Kıyaslanma Nedenleri 54 5.5. Literatürde PAS 55 5.6. Çalışmamızdaki Akson Sayılarının Düşük Sonuçlanmasının Nedenleri 57 5.7. PAS’ın Sağlayacağı Avantajlar 58 6. SONUÇ 60 7. KAYNAKLAR 61 8. ÖZGEÇMİŞ 68tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAkson sayısıtr_TR
dc.subjectFasiyal Paralizi
dc.subjectFasiyal reanimasyon
dc.subjectPosterior Auriküler Sinir
dc.titleTek Taraflı Dinamik Fasiyal Reanimasyonda, Fasiyal Sinirin Posterior Auriküler Dalı İle Zigomatik Dalı Akson Dansitelerinin Kıyaslanması: Kadavra Çalışması.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheren
dc.description.ozetFasiyal paralizi, hastayı fonksiyonel, estetik, psikolojik ve sosyal bütünlük açısından olumsuz etkileyerek hayat kalitesini düşürmektedir. Bu öneminden dolayı tedavi teknikleri çeşitlenmekte, teknolojinin de gelişimi ile mikrocerrahi işlemlerin başarısı gittikçe artmaktadır. Bu yüz güldürücü sonuçlara rağmen, fasiyal reanimasyon cerrahisi, hala cerrahları zorlamaktadır. Literatürdeki çalışmalarda en sık ele alınan konulardan biri, masseter kası motor siniri verici sinir olarak kullanıldığı zaman spontan ve istemli gülüşte eksiklik oluşması, çapraz fasiyal sinir grefti (ÇFSG) kullanılarak yapılan reanimasyonda ise motor kuvvet sağlamada yetersizlik ortaya çıkmasıdır. Bu noktada, çalışmamızda, ÇFSG uygulamalarında kullanılan zigomatik sinire alternatif bir verici veya ek motor kuvvet sağlayacak yeni bir sinir olan posterior auriküler sinirin (PAS) incelenmesi hedeflenmiştir. On dört adet taze donmuş kadavranın iki taraflı yüz yarısında, PAS ve zigomatik sinir örneklerinin mikroskopik incelemesi yapılmış, ayrıca PAS’ın anatomik seyri kayıt altına alınmıştır. Çalışmamız sonucunda, PAS’ın kolay ulaşılabilir ve sabit anatomik seyirli olması, feda edilmesi durumunda önemli bir yan etkiye neden olmaması, spontan gülüş ve motor kuvvette destek sağlaması özellikleri söz konusu olduğunda verici motor sinir olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Böylece verici olarak fasiyal sinirin kullanıldığı ÇFSG olgularındaki temel problem olan motor zayıflık sorunu çözülebilecektir. Ancak yakın gelecekte, bu sonucun klinikte farklı çalışmalar ile gösterilmesi, alternatif yöntemler ile sonuçların kıyaslanması gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record