Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorKaçmaz Ateş, Özlem
dc.date.accessioned2019-02-15T12:48:59Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-12-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5904
dc.description.abstractABSTRACT KAÇMAZ ATEŞ, Özlem. Interaction of Inner-External Nature, Proficiency in Art Thesis, Ankara, 2018 The subject of this assertation is to investigate how the inner world, which we describe as “inner-nature”, is expressed in the past and present with the “external-nature” elements of our existence; and in parallel, with the applied works, is to reflect the journey to the inner world. In the art that creates a special existence and catharsis space to human; existing in the depths of the mind, been recorded to the subconscious codes and traces of having a holistic relationship with the nature in tens of thousands of years reveals itself. The external-nature has always been a source of inspiration and curiocity for the human being born in the lap of the nature; the magical relationship between them has turned into ecology of images showing a subject in art. In the applications, the trees have been transformed into portrait-like images; timbre of childhood memories, different emotions and thought patterns have been hidden in compositions. In the compositions, through the internalization of nature-based images; social tragedies, fears, concerns, memories, hopes, enthusiasm have been expressed. The “inner-nature” of the subject's feelings, thoughts, knowledge and experiences, intuition and the subconscious; born in the field of art is hidden in images. Images appearing as powerful indicators of the introverted point of view, as referring to the creative subject; have multi layered meanings. External reality, by transforming into the secret rooms of the mind turns into a new body. The richness that the creative subject assimilates from the unconscious depths, detaches the image from its real context; throws it into the field of possibilities. The artist who is capturing living, taking it into the memory, transforming it into a form, separates images from their own contexts and bring them into existence as an extension of his/her inner reality. Nature becomes something else in art; within the images that create the area of their presence, the inner world of the subject and the struggle for existence are hidden. The constituent gap within the image that emerges from the interaction of the inner nature and the external nature opens into the well of presence of the subject. The tones of the subject creating the image and onlooking, resonates in this well. In the topography of images distilled from nature, the journey to discover the existence of the subject continues under the guidance of unconscious readings. The image born in this process breaks the relations of representation; it forces imagination and invites you to the game of existence. Key words: External Nature, Inner Nature, Creativity, Image, Existence, The Unconscioustr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY................................................................................................i BİLDİRİM.............................................................................................................ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI...................................iii ETİK BEYAN…………………………………………………………………………..iv ÖZET....................................................................................................................v ABSTRACT........................................................................................................vii İÇİNDEKİLER.....................................................................................................ix GÖRSELLER DİZİNİ..........................................................................................xi GİRİŞ...................................................................................................................1 1. BÖLÜM: NEDEN DOĞA?...............................................................................4 1.1 SANATTA DOĞAYA YÖNELİMİN OLASI KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI KÖKENi 4 1.2 SANATTA DOĞAYA YÖNELİMİN (BİLİNÇDIŞI) ÖZNEL NEDENLERİ.......7 1.3 SANATSAL YARATICILIĞIN KIŞKIRTICISI OLARAK DOĞA VE DIŞ DOĞADAN İÇ DOĞAYA İMGELEM..................................................................11 2. BÖLÜM: DOĞANIN İÇSEL YORUMLARI....................................................18 3. BÖLÜM: UYGULAMALARIN DÜŞÜNSEL VE BİÇİMSEL YAPILANMALARI ÜZERİNE...........................................................................................................53 3.1 AĞACIN BÜYÜSÜ.......................................................................................55 3.2 DOĞA İMGELERİNDE TOPLUMSAL TRAJEDİ..........................................83 3.3 BİRAZ DÜŞ, BİRAZ GERÇEK.....................................................................92 3.4 SANATLA VAROLMAK..............................................................................101 3.5 BELİRSİZLİK, AİDİYETSİZLİK, ÜTOPYA, DİSTOPYA..............................110 3.6 DOĞA FOTOĞRAFINDAN İÇ DÜNYAYA.................................................121 SONUÇ............................................................................................................127 KAYNAKÇA....................................................................................................130 ÖZGEÇMİŞ......................................................................................................136 Ek 1: intihal Raporutr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDış Doğa
dc.subjectİç Doğa
dc.subjectYaratıcılık
dc.subjectİmge
dc.subjectVaroluş
dc.subjectBilinçdışı
dc.titleİç-Dış Doğa Etkileşimitr_TR
dc.typeproficiencyinarttr_TR
dc.description.ozetÖZET KAÇMAZ ATEŞ, Özlem. İç-Dış Doğa Etkileşimi, Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2018 Bu tezin konusu, “iç doğa” olarak nitelediğimiz içsel dünyanın, içinde varolduğumuz “dış doğa” öğeleriyle, geçmişte ve günümüzde nasıl ifade edildiğini araştırmak; buna paralel olarak yapılan uygulamalı çalışmalarla iç dünyaya yolculuğu yansıtmaktır. İnsana, özel bir varolma ve katarsis alanı yaratan sanatta; zihnin derinliklerinde yer alan, bilinçaltı kodlara kaydedilmiş ve doğayla on binlerce yıl bütüncül bir ilişki yaşamanın bıraktığı izler kendisini açığa vurur. Doğanın kucağına doğan insan açısından “dış doğa” her zaman esin ve merak kaynağı olmuş; aralarındaki büyülü ilişki, sanatta özneyi gösteren imgeler ekolojisine dönüşmüştür. Yapılan uygulamalarda, ağaçlar portre niteliği taşıyan imgelere dönüşmüş; çocukluk anılarının tınıları, farklı duygu ve düşünce izlekleri, kompozisyonlarda gizlenmiştir. Kompozisyonlarda doğa çıkışlı imgelerin içselleştirilmesi yoluyla; toplumsal trajediler, korkular, kaygılar, anılar, umutlar, coşkular dışa vurulmuştur. Öznenin duygularının, düşüncelerinin, edindiği bilgi ve deneyimlerin, sezgilerinin ve bilinçaltının oluşturduğu “iç doğa”sı; sanat alanında doğarak vücuda gelen imgelerde gizlenir. İçe dönük bakışın güçlü göstergeleri olarak beliren imgeler, yaratıcı özneye gönderme yaparak; çok katmanlı anlamlar taşırlar. Dış gerçeklik zihnin gizli odalarında dönüşerek yeni bir bedene bürünür. Yaratıcı öznenin bilinçdışı derinliklerden özümsediği zenginlik, imgeyi gerçek bağlamından koparıp; olasılıklar alanına fırlatır. Yaşantıyı yakalayıp belleğine alan; onu biçime dönüştüren sanatçı, imgeleri kendi bağlamlarından ayırarak, iç gerçekliğinin uzantısı olarak var eder. Doğa sanatta başka bir şeye dönüşür; kendi varlık alanını yaratan imgelerde, öznenin içsel dünyası ve varoluş çabası gizlenir. İç doğa ve dış doğanın etkileşiminden doğan imgenin içindeki kurucu boşluk, öznenin varlık kuyusuna açılır. İmgeyi yaratan özne ile bakan öznenin varlığının tınıları bu kuyuda yankılanır. Doğadan damıtılan imgeler topografyasında, bilinçdışı okumalar rehberliğinde öznenin varoluşunu keşfetme yolculuğu devam eder. Bu süreçte doğan imge, temsil ilişkilerini koparır; hayalgücünü zorlar ve varolma oyununa davet eder. Anahtar Sözcükler: Dış Doğa, İç Doğa, Yaratıcılık, İmge, Varoluş, Bilinçdışıtr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-02-15T12:48:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record