Show simple item record

dc.contributor.advisorTopcu Tecelli, Nazmiye
dc.contributor.authorAşçı, Yasemin
dc.date.accessioned2019-02-21T06:49:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-24
dc.identifier.citationAPA 6tr_TR
dc.identifier.uri10236867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5938
dc.description.abstractThe use of original teaching materials that reflect the various characteristics of language in foreign language teaching is an important issue. For this purpose, it is also important to use literary types that are not summarized or simplified. As a matter of fact, there are studies showing that these teaching materials support skill improvements. In these studies, the type being stated to be quite appropriate to the duration of the course is story. It is obvious that the stories used extensively in foreign language teaching in twentieth century will provide benefits in teaching Turkish as a foreign language. In this respect, in the study, as an additional material to coursebook the contribution of story to reading and writing skills which are defined as integrated skills was questioned in teaching Turkish to foreigners. The aim of the study is the use of original form of story as a teaching material to contribute to the development of reading and writing skills of B2 level students. To this purpose, the study included stories selected in terms of criteria, reading and writing activities and studying papers that will be able to be used at Teaching Turkish Centers. In order to make inference for improving reading and writing skills through story, pretest-posttest control group design of the true trial model of the quantitative research methods was used. Prior to the experimental application, experimental and control groups were asked to read Sait Faik Abasıyanık's story Silk Handkerchief within two course hours and to answer the questions on Reading Comprehension and Writing Form prepared by the researcher. After that, the researcher had four different stories read in the experimental group and various reading and writing activities were done. At the end of the experimental application, both groups were asked to read the same story and to answer the questions on form again. Then, the datum obtained in pretest and posttests were analyzed through IMB SPSS 21 data analysis program. According to the analysis results, it was realized that students’ reading and writing skills in experimental group is more improved compared to the students in the control group. In conclusion, it was statistically proven that story could be used as an additional teaching material in improving reading and writing skills. In addition, it has been concluded that when the story, which is one of the important literary genres of Turkish Literature, is used originally as a teaching material in teaching Turkish as a foreign language, it can contribute to B2 level students’ reading and writing skills improvement.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vii ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER xi KISALTMALAR DİZİNİ xiv TABLOLAR DİZİNİ xv GRAFİKLER DİZİNİ xvii GİRİŞ 1 Problem 8 Amaç 9 Önem 12 Sınırlılıklar 15 1. BÖLÜM: YAZINSAL BİR TÜR OLARAK ÖYKÜ 17 1.1. Öykünün Ayırt Edici Özellikleri 21 1.1.1. Gerçeklik 25 1.1.2. Kısalık 26 1.1.3. Çeşitlilik 27 1.1.4. Evrensellik 29 1.1.5. Okunabilirlik ve Akıcılık 30 1.1.6. Hatırlanabilirlik 31 1.1.7. Dilsel Model 32 1.1.7.1. Dil Farkındalığını Artırma 33 1.1.7.2. Bağdaşıklık 34 2. BÖLÜM: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜ 36 2.1. Sınıf Ortamında Öykü 37 2.1.1. Öğrenenin Güdülenmesine Katkı 40 2.1.2. Kültürel Bilginin Edinilmesine Katkı 43 2.1.3. Üst Düzey Düşünme Becerilerine Katkı 45 2.1.4. Dil Bilgisi Yapılarının Kalıcılığına Katkı 46 2.1.5. Sözcük Dağarcığının Artmasına Katkı 48 2.2. Öykü Seçiminde Ölçütler 51 2.2.1. Öğrenen ile İlgili Ölçütler 52 2.2.1.1. B2 Düzeyi 54 2.2.2. Öykü ile İlgili Ölçütler 55 2.2.2.1. Kısalık 56 2.2.2.2. Yapısal Özellikler 57 2.2.2.3. Öykü Konusu 58 2.2.2.4. B2 Düzeyi ve Hedef 58 3. BÖLÜM: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA VE YAZMA BECERİSİ 61 3.1. Öykünün Okuma ve Yazma Becerisi Gelişiminde Katkısı 64 3.1.1. Okuma Becerisinin Gelişimine Katkı 64 3.1.2. Yazma Becerisinin Gelişimine Katkı 70 3.2. Öykü Kullanımı ile Gerçekleştirilebilecek Okuma ve Yazma Etkinlikleri 76 4. BÖLÜM: YÖNTEM 81 4.1. Araştırma Türü 81 4.2. Çalışma Grubu 83 4.3. Veri Toplama Araçları 85 4.4. Verinin Toplanması 102 4.5. Veri Analizi 142 5. BÖLÜM: BULGULAR, YORUM VE TARTIŞMA 143 5.1. 1. Hipotez ile İlgili Bulgular 143 5.2. 2. Hipotez ile İlgili Bulgular 144 5.3. Tartışma 157 SONUÇ VE ÖNERİLER 159 KAYNAKÇA 167 EKLER 180 EK 1. Okuduğunu Anlama ve Yazma Formu 180 EK 2. Deney Grubu Öntest Yazma Öğrenen Cevapları (TÖMER 1) 184 EK 3. Deney Grubu Öntest Yazma Öğrenen Cevapları (TÖMER 2) 185 EK 4. Deney Grubu Sontest Yazma Öğrenen Cevapları (TÖMER 1) 186 EK 5. Deney Grubu Sontest Yazma Öğrenen Cevapları (TÖMER 2) 187 EK 6. Ders içi Uygulama Çalışma Kâğıdı Öğrenen Cevapları (TÖMER 1) 188 EK 7. Ders içi Uygulama Çalışma Kâğıdı Öğrenen Cevapları (TÖMER 2) 189 EK 8. “İpekli Mendil” 190 EK 9. “Aşk Mektupları” 194 EK 10. “Kaşağı” 198 EK 11. “Telaş” 207 EK 12. “Gümüş Saat” 210tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancılara Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectÖğretim malzemesitr_TR
dc.subjectÖykütr_TR
dc.subjectOkuma ve yazma becerisitr_TR
dc.subjectTeaching Turkish to foreignersen
dc.subjectTeaching materialen
dc.subjectStoryen
dc.subjectReading and writing skillsen
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öykü: B2 Düzeyinde Okuma ve Yazma Becerisi Geliştirmetr_TR
dc.title.alternativeStory in Teaching Turkish as a Foreign Language: Improving Reading and Writing Skills at Level B2en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı dil öğretiminde dilin çeşitli özelliklerini yansıtan özgün öğretim malzemelerinin kullanımı önemli bir husustur. Bu doğrultuda özetlenmemiş ya da sadeleştirilmemiş yazınsal türlerin öğretim amaçlı kullanımı da önem taşımaktadır. Nitekim bu öğretim malzemelerinin beceri gelişimini desteklediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda ders süresine oldukça uygun olduğu belirtilen tür öyküdür. Yabancı dil öğretiminde yirminci yüzyıl itibariyle yaygın şekilde kullanılan öykülerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de yararlar sağlayacağı açıktır. Bu doğrultuda çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde ders kitabına ek malzeme olarak öykünün bütünleşik beceriler olduğu belirtilen okuma ve yazma becerisi gelişimine katkısı sorgulanmıştır. Çalışmada amaç, B2 düzeyindeki öğrenenlerin okuma ve yazma becerisinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik öğretim malzemesi olarak özgün öykü kullanımıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada Türkçe Öğretim Merkezlerinde kullanılabilecek, ölçütler doğrultusunda seçilen öykülere, okuma ve yazma etkinlik planları ve çalışma kâğıtlarına yer verilmiştir. Öykü ile okuma ve yazma becerisi geliştirmeye yönelik bir kanıya varmak amacıyla, nicel araştırma yöntemlerinden gerçek deneme modelinin öntest-sontest kontrol gruplu deney deseninden faydalanılmıştır. Deneysel uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarının Sait Faik Abasıyanık’ın İpekli Mendil adlı öyküsünü iki ders saati süresinde okuması ve araştırmacı tarafından hazırlanan Okuduğunu Anlama ve Yazma Formu’ndaki soruları yanıtlaması istenmiştir. Daha sonra, araştırmacı tarafından deney grubundaki öğrenenlere 4 farklı öykü okutulmuş ve çeşitli okuma ve yazma etkinlikleri yapılmıştır. Deneysel uygulama sonrasında, iki grubun öntestte okudukları öyküyü tekrar okuyup formu cevaplamaları istenmiştir. Öntest ve sontestte elde edilen veriler IMB SPSS 21 veri analiz programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, deney grubundaki öğrenenlerin okuma ve yazma becerisinin kontrol grubundaki öğrenenlere kıyasla daha çok geliştiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, çalışmada öykünün okuma ve yazma becerisi geliştirmede ek öğretim malzemesi olarak kullanılabileceği istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca, Türk Edebiyatı’nın önemli yazınsal türlerinden biri olan öykü yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özgün şekilde bir öğretim malzemesi olarak kullanıldığında, B2 düzeyindeki öğrenenlerin okuma ve yazma becerisi gelişimine katkı sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.contributor.authorID26739tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-02-21T06:49:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record