Show simple item record

dc.contributor.advisorYağcı, Esed
dc.contributor.authorÖzer, Aygül
dc.date.accessioned2019-02-22T11:22:47Z
dc.date.issued2018-11-13
dc.date.submitted2018-06-19
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5954
dc.description.abstractIn this research, it is aimed to explore the qualifications of Turkish Folklore Department undergraduate programs in terms of students perceptions. Survey was used in the research. The undergraduate program of the Turkish Folklore Department, which is studying third and fourth year students. The study group consists of Hacettepe, Gazi and Cumhuriyet University 3rd and 4th grade students who are studying in the department of Turkish Folklore Department in spring semester of 2017-2018. "Student Opinion Survey on the Qualifications of Undergraduate Program in Turkish Folklore Department" was used as data collection tool in the survey. In the analysis of the data (ANOVA) tests were used. When it analyzed the findings obtained from the study, Hacettepe, Gazi and the Cumhuriyet University section by students of undergraduate program qualification "adequate" can be seen as told. Moreover, there was no significant difference between the views of students about program qualifications. In general different cultural comparison when Turkish Folklore section examined the opinions of the students studying in undergraduate programs, intercultural providing communication, finding solutions to cultural problems and Turkish folklore details of the training, such as transmission or the information required people to other areas, institutions and it was observed that they experienced differences in competences such as sharing with organizations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürk Halkbilimi Bölümü
dc.subjectTürk Halkbilimi Lisans Programı
dc.subjectProgram Yeterlikleri
dc.subjectYeterlik
dc.titleTürk Halkbilimi Bölümü Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, Türk Halkbilimi bölümü lisans programı yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerde eğitim görmekte olan Türk Halkbilimi Bölümü lisans programı 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 2017-2018 bahar yarıyılında Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü lisans programında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Türk Halkbilimi Bölümü Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi” kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken nicel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi’nin Türk Halkbilimi bölümü lisans programı yeterliklerinin öğrencilere yeterlikleri kazandırması açısından “yeterli” olarak görüldüğü söylenebilir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü lisans programı öğrencilerinin program yeterliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü lisans programında eğitim gören öğrencilerin görüşleri incelendiğinde genel olarak farklı kültürleri karşılaştırma, kültürlerarası iletişim sağlama, kültürel sorunlara çözüm bulma ve Türk halkbilimi bilgilerini eğitim gibi başka alanlara aktarma ya da bu bilgileri gerekli kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşma gibi yeterliklerde görüş ayrılıkları yaşadıkları gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record