Show simple item record

dc.contributor.advisorKeyf, Filiz
dc.contributor.authorAğar, Burak
dc.date.accessioned2019-02-22T13:14:43Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5964
dc.description.abstractAgar B, An Evaluation of Fracture Resistance of Monolithic Inlay-Retained Zirconia Fixed Bridges Constructed with Different Brands and in Different Thicknesses in Vitro, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Prosthesis Program Dissertation, Ankara, 2018. Besides pathological situations such as decays, fractured teeth, trauma, periodontal diseases, internal and external resorptions, single tooth loss is a frequently seen result after unsuccessful endodontic and prosthetic applications. As an alternative to the traditional treatment methods, inlay-retained bridges have been commonly used after the advancements in full ceramic materials in recent years. In this study, the aim is to evaluate the fracture resistance of inlay-retained bridges which are produced with three different brands of monolithic zirconia material in accordance with two different connectors. A model which mimics the absence of mandibular first molar for cavity preparations was created in the study. 54 models were prepared with the impressions obtained with one stage impression technique by making use of A type silicone. For two different connector thicknesses, 9 inlay-retained bridge restoration were produced from Noritake KATANA, GC Initial Zirconia Disc and VITA YZ DISC HT monolithic Zirconia materials. Each restoration was cemented to their model with SDI set pp dual care resin luting cement in accordance with manufacturer’s instructions. Samples were subjected to the fracture test crosshead speed as 1mm/min. in universal testing machine. As descriptive statics, mean, standard deviation, median, minimum and maximum value for numerical variables and number and percentage values for categorical variables were given. Two-way analysis of variance (two-way ANOVA) was used to compare groups and thicknesses in terms of depth. Paired comparison test was applied in case of any differences among groups. According to this, while fracture resistance impressions show significant difference (p<0,05) according to thickness groups, it does not show significant difference according to groups and thickness-group interaction (p>0,05). Average fracture resistance of those which had 3 mm thick connectors are significantly higher than the group that has 2 mm thick connectors.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii SİMGELER VE KISALTMALAR x ŞEKİLLER xi TABLOLAR xii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Tek Diş Eksikliklerinin Tedavi Seçenekleri 3 2.1.1. Hareketli Parsiyel Protezler 4 2.1.2. İmplant Destekli Protezler 4 2.1.3. Yer Tutucular 5 2.1.4. Sabit Parsiyel Protezler 5 2.1.5. Adeziv Köprüler 7 2.2. CAD/CAM Sistemleri 12 2.2.1. Verilerin Aktarılması ve Kaydı 13 2.2.2. Restorasyonun Tasarımı 14 2.2.3. Restorasyonun üretimi (CAM) 15 2.3. Monolitik Zirkonya Restorasyonlar 17 2.3.1. Monolitik Zirkonya Restorasyonların Fiziksel Özellikleri Kırılma Dayanımı 18 2.3.2. Monolitik Zirkonya Kullanımının Avantajları 22 2.3.3. Monolitik Zirkonya Kullanımının Dezavantajları 22 2.4. Mekanik Kavramlar 23 2.4.1. Kuvvet 23 2.4.2. Gerilim ve Gerilme 23 2.4.3. Kırılma Dayanıklılığı 24 2.5. Mekanik Testler 25 2.5.1. Tek Eksenli Bükme Testleri 26 3. GEREÇ VE YÖNTEM 28 3.1. Deney Gruplarının Oluşturulması 28 3.2. Numunelerin Hazırlanması 29 3.3. Ölçü Alınması ve Model Oluşturulması 30 3.4. Restorasyonların Üretilmesi ve Simantasyonu 30 3.5. Kırılma Testi Uygulanması 30 3.6. İstatistiksel Değerlendirme 31 4. BULGULAR 32 5. TARTIŞMA 38 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 44 7. KAYNAKLAR 45 8. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZirkonya
dc.subjectAdeziv Köprü
dc.subjectKırılma Dayanımı
dc.titleFarklı Marka ve Kalınlıktaki Monolitik Zirkonya Materyalleri Kullanılarak Üretilmiş İnley Destekli Köprülerin Kırılma Direncinin İn Vitro Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typedentThesistr_TR
dc.description.ozetAğar B, Farklı Marka Ve Kalınlıktaki Monolitik Zirkonya Materyalleri Kullanılarak Üretilmiş İnley Destekli Köprülerin Kırılma Direncinin İn Vitro Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez Programı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2018. Posterior bölgede; çürükler, diş fraktürleri, travma, periodontal hastalıklar, internal ve eksternal rezorbsiyonlar gibi patolojik durumlar ile birlikte, başarısız endodontik ve protetik tedaviler sonrasında tek diş eksikliği sıklıkla karşılaşılabilen bir klinik sonuçtur. Geleneksel tedavi yöntemlerine bir alternatif olarak inley destekli köprülerin kullanımı tam seramik materyallerde son yıllarda yaşanan gelişmelerden sonra yaygınlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, iki farklı konnektör kalınlığına göre, üç farklı marka monolitik zirkonya materyalinden üretilen, inley tutuculu köprülerin kırılma dayanımlarının değerlendirilmesidir. Çalışmada yapılan kavite preparasyonları için alt birinci büyük azı dişinin eksikliğini taklit eden bir model oluşturulmuştur. A tipi silikon ölçü maddesi kullanılarak tek aşamalı ölçü tekniği ile elde edilen ölçülerden, 54 tane model hazırlanmıştır. İki farklı konnektör kalınlığı için Noritake KATANA, GC Initial Zirconia Disc ve VITA YZ DISC HT monolitik zirkonya materyallerinden 9’ar adet inley tutuculu köprü restorasyonu üretilmiştir. Her bir restorasyon kendi modeline SDI set pp dual cure rezin yapıştırma simanı ile üretici talimatlarına uygun olarak simante edilmiştir. Numuneler universal test cihazında kafa hızı 1 mm/dk olacak şekilde kırılma testine tabi tutulmuştur. Tanımlayıcı istatistik olarak sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, ortanca, en küçük ve en büyük değerler, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Grupları ve kalınlıkları derinlik açısından karşılaştırmada iki yönlü varyans analizi (two way ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arasında fark bulunduğu durumda ikili karşılaştırmalar testi yapılmıştır. Buna göre kırılma dayanımı ölçümleri kalınlık gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken (p<0,05), gruplara göre ve kalınlık-grup etkileşimine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05). Konnektör kalınlığı 3 mm olanların kırılma dayanımı ortalaması konnektör kalınlığı 2 mm olan gruptan anlamlı derecede daha yüksektir.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-08-27T13:14:43Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record