Show simple item record

dc.contributor.advisorUlucan, Aydın
dc.contributor.authorŞimşek, Ahmet Bahadır
dc.date.accessioned2019-03-04T08:23:46Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-01
dc.identifier.citationŞİMŞEK, Ahmet Bahadır. Evde Sağlık Hizmetleri Atama ve Rotalama Problemi Üzerine, Doktora Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6034
dc.description.abstractHome health care (HHC) is an economic practice that relieves the burden on the health system and allows patients to receive comfortable and quality services. The home health care assignment and routing problem involves fulfilling the medical needs of patients who in different locations in the home environment. The constraints specific to HHC's stakeholders distinguish the problem from the classical assignment and routing problem and make it unique. In this study, in addition to the general characteristics of the home health assignment and routing problem, which is shaped by the relevant regulation, is handled. The study contributes to the literature in three main points. The first is to measure the continuity of care with the the continuity of care index which has been important in the health literature. Secondly, to allow providing transfer between the vehicles. The third is the consideration of the long-term planning horizon. A multi-objective optimization model was proposed and the effect of different scenarios and parameter changes on the solution producing capacity of the model was analyzed. In order to make strategic decisions, obtaining a solution in the long planning period is determined as the priority target. Considering the growth potential of HHC, the main purpose of this study is to produce solutions for as many patients as possible in the long planning period. When the optimization model is insufficient, different solution approaches has been tried to increase the number of patients who can produce solutions with. As a result, information that will help the decision-maker in strategic and operational decisions can be produced.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii İTHAF iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii TABLOLAR DİZİNİ x ŞEKİLLER DİZİNİ xi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM EVDE SAĞLIK HİZMETİ VE BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ 3 1.1 EVDE SAĞLIK HİZMETİ TANIMI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 3 1.2 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN OLUMLU-OLUMSUZ YÖNLERİ 8 1.3 BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ KAVRAMI VE ÖNEMİ 10 1.4 BAKIMIN SÜREKLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 12 1.5 BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ İLE İŞ YÜKÜ İLİŞKİSİ 15 2. BÖLÜM EVDE SAĞLIK ATAMA VE ROTALAMA PROBLEMİ 18 2.1 HEMŞİRE ATAMA PROBLEMİ 18 2.2 ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ 22 2.3 EVDE SAĞLIK ATAMA VE ROTALAMA PROBLEMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 26 2.3.1 Sağlık Kuruluşu İle İlgili Kısıtlar 26 2.3.2 Hastalar İle İlgili Kısıtlar 30 2.3.3 Sağlık Personeli İle İlgili Kısıtlar 34 3. BÖLÜM ÇALIŞMANIN AMACI VE PROBLEMİN TANIMLANMASI 36 3.1 PROBLEMİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 39 3.2 PROBLEMİN TANIMI 41 3.3 SAYISAL ÖRNEK 41 3.4 MATEMATİKSEL MODEL 42 3.4.1 Değişkenler 44 3.4.2 Amaç Fonksiyonu 45 3.4.3 Kısıtlar 46 3.4.4 Matematiksel Modelin Genişletilmesi 49 3.4.5 Çok Amaçlı Optimizasyon Çözüm Yaklaşımları 50 3.5 MODELİN TEST EDİLMESİ 52 3.5.1 Rassal Verinin Hazırlanması 52 3.5.2 Test Sonuçları 55 3.5.3 Modelin Farklı Senaryolarda Test Edilmesi 63 4. BÖLÜM PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLEN YAKLAŞIMLARI 68 4.1 PARÇALI YAKLAŞIM 68 4.2 KÜMELİ PARÇALI YAKLAŞIM 72 4.2.1 Tasarruf Algoritması 74 4.2.2 Hasta Kümelerinin Atama Modeline Eklenmesi 76 4.2.3 Hasta Kümelerinin Rotalama Modeline Eklenmesi 77 4.2.4 Kümeli Parçalı Modelin Farklı Senaryolarda Test Edilmesi 81 4.3 ATAMA İŞLEMİ İÇİN SEZGİSEL YAKLAŞIM 83 4.3.1 Sezgiselin Çalışma Mekanizması 88 4.3.2 Sezgisel Yaklaşımın Farklı Senaryolarda Test Edilmesi 95 4.4 ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 98 SONUÇ VE ÖNERİLER 101 ÖNERİLER 104 KAYNAKÇA 105 EKLER 117 Ek 1. Solomon'un R101 Nolu Veri Seti 117 Ek 2. Matematiksel Model Test Verisi 120 Ek 3. Test Rotalama Sonuçlarının Tamamı 124 Ek 4. Personel İş Yükü ve Ortalama Bakımın Süreklilik Değeri 171 Ek 5. Orta Hizmet Kalitesini Sağlayan Durum Örneği (Tamamı) 172 Ek 6. Bakımın Sürekliliğinin Dikkate Almayan Durum Örneği (Tamamı) 175 Ek 7. Etik Kurul Muafiyet Formu 178 Ek 8. Tez Orjinallik Raporu 179tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEvde Sağlık Hizmetleri
dc.subjectBakımın Sürekliliği İndeksi
dc.subjectTransfer Seçenekli Araç Rotalama
dc.titleEvde Sağlık Hizmetleri Atama ve Rotalama Problemi Üzerinetr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetEvde sağlık hizmeti (ESH), sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifleten, hastaların konforlu ve kaliteli hizmet almasına olanak tanıyan, ekonomik bir uygulamadır. Evde sağlık atama ve rotalama problemi, farklı konumlardaki hastaların tıbbi ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması işlemini kapsamaktadır. ESH’nin paydaşlarına özgü kısıtlar, problemi klasik atama ve rotalama probleminden ayırmakta ve özgün hale getirmektedir. Çalışmada problemin genel karakteristik özelliklerine ek olarak ilgili regülasyon ile şekillendirilen evde sağlık atama ve problemi ele alınmıştır. Çalışma literatüre üç ana noktada katkı sağlamaktadır. Birincisi, bakımın sürekliliğinin sağlık literatüründe kendine yer bulmuş bakımın sürekliliği indeks değeri ile ölçülmesidir. İkincisi, personele araçlar arası transfer imkanın sunulmasıdır. Üçüncüsü ise uzun dönemli planlama ufkunun dikkate alınmasıdır. Problemin çözümü için çok amaçlı optimizasyon modeli oluşturulmuş ve farklı senaryolar ile parametre değişimlerinin modelin çözüm üretme kapasitesi üzerine etkisi analiz edilmiştir. Stratejik kararlar alınabilmesi için uzun planlama periyodunda çözüm elde etmek öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. ESH’ın büyüme potansiyeli dikkate alındığında uzun planlama periyodunda mümkün olduğunca fazla hasta için çözüm üretebilmek bu çalışmanın ana amacıdır. Optimizasyon modelinin yetersiz kaldığı noktada farklı yaklaşımlarla çözüm üretebilinen hasta sayısı artırılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak karar vericinin stratejik ve operasyonel düzeyde vereceği kararlarda yardımcı olacak bilgileri üretilebilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record