Show simple item record

dc.contributor.advisorÖmürgönülşen, Uğur
dc.contributor.authorGürsoy, Oğuzhan
dc.date.accessioned2019-03-04T08:24:59Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.date.submitted2019-01-23
dc.identifier.citationGÜRSOY, Oğuzhan. Akıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye’deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkânları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6037
dc.description.abstractHaving become the focal point of the human life sometime after the transition to settled life, the cities are like an organism which grows and thrives with humans. Considering that more than half of the world population is living in cities by 2014 for the first time, it can be said that absolute and proportional growth reached in cities such as Mumbai, Shanghai, New York and Istanbul has made the urban problems more complex. This thesis chronologically discusses certain planning approaches and initiatives developed in order to improve the urban life in the face of global problems and emphasizes that the smart city approach has emerged later as a result of particularly developments in technology and government in a manner that includes the main qualities of these planning approaches and initiatives. The purpose of this thesis, in which the outstanding smart city strategies and implementation examples in Turkey and the world are examined is to provide a study for smart city approach from the perspective of public administration and identification of implementation possibilities through internal situation assessment and external environment analysis for metropolitan municipalities in Turkey. The factors of strengths, weaknesses, threats and opportunities for the metropolitan municipalities in Turkey are identified with the SWOT analysis performed and various suggestions are made. Within this context, legal regulations and financial incentives are required in order to conduct interinstitutionally integrated and coordinated smart city projects in which the participation of local and various stakeholders are taken into consideration as much as global trends.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAkıllı kenttr_TR
dc.subjectKentleşmetr_TR
dc.subjectKent Planlamasıtr_TR
dc.subjectYerel Yönetimtr_TR
dc.subjectBüyükşehir Belediyesitr_TR
dc.titleAkıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye’deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkânlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYerleşik yaşama geçilmesinden bir süre sonra insan yaşamının odak noktası haline gelen kentler insan ile büyüyüp gelişen canlı bir organizma gibidir. 2014 yılı itibariyle ilk kez dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı düşünüldüğünde Mumbai, Şangay, Tokyo, New York ve İstanbul gibi kentlerde ulaşılan mutlak ve oransal büyüklüğün kentsel sorunları her zamankinden daha karmaşık hale getirdiği söylenebilir. Bu tezde, küresel sorunlar karşısında kentsel yaşamın iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen birtakım planlama yaklaşımları ve girişimler kronolojik olarak ele alınmış ve akıllı kent yaklaşımının özellikle teknoloji ve yönetim alanındaki gelişmelerin bir sonucu olarak bu planlama yaklaşımlarının ve girişimlerin temel niteliklerini kapsayacak şekilde daha sonra ortaya çıktığı varsayımı üzerinde durulmuştur. Dünyada ve Türkiye’de öne çıkan akıllı kent stratejileri ve iyi uygulama örneklerinin incelendiği bu tezin amacı akıllı kent yaklaşımına kamu yönetimi perspektifinden bir çalışma kazandırılması ve Türkiye’deki büyükşehirler için iç durum değerlendirmesi ve dış çevre analizi yapılarak uygulama imkânlarının belirlenmesidir. Gerçekleştirilen SWOT analizi ile Türkiye’deki büyükşehirler için güçlü yan, zayıf yan, fırsat ve tehdit faktörlerinin tespiti yapılarak akıllı kent stratejileri için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu bağlamda, küresel eğilimler kadar yerelin ve farklı paydaşların sürece katılımının dikkate alındığı, kurumlararası bütüncül ve koordineli akıllı kent projelerinin yürütülebilmesi için yasal düzenlemeler ve mali teşvikler gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-04T08:24:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record