Show simple item record

dc.contributor.advisorYavaş, Güliz Fatma
dc.contributor.authorDeniz, Yağmur
dc.date.accessioned2019-03-04T08:28:09Z
dc.date.issued2019-01
dc.date.submitted2018-11-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6040
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the posterior segment parameters, the anatomical structure of macula with Spectral Domain Optic Coherence Tomography (SD-OCT) and electrophysiological function of the macula with pattern electroretinography (PERG) in myopic cases and to determine the correlation between them. The study group included 118 subjects (78 female, 40 male). Cases were divided into four groups according to the degree of refractive errors. The first group was between 0.00 / -0.75 D (control group), the second group between -1.00/ -2.75 D, the third group between -3.00 / -5.75 D and the fourth group as -6.00 D and higher. Peripapillary RNFL thickness, macular thickness, thickness of the retinal layers and choroidal thickness were measured using SD-OCT in all cases and then PERG test was applied. It was found that there was a decrease in RNFL thickness except T quadrant with the increase in degree of myopia. There was no correlation between macular thickness and the thickness of retinal layers (except the outer plexiform layer) and the degree of myopia. Negative correlation was found between macular thickness and N95 amplitude in high myopia group. It was found that subfoveal choroidal thickness decreased with increased degree of myopia and increase in AL. There was a negative correlation between AL and subfoveal choroidal thickness. There was a statistically significant difference between the high myopia group and the control group in the amplitudes of P50 and N95 waves. The decrease in P50 and N95 amplitude was observed to be associated with the increase in the degree of myopia. The decrease in N95 amplitude correlated with the increase in axial length. The decrease in P50 amplitude without an anatomical change in macular retinal layers and without reduction of BCVA is suggestive that macula can be affected in high myopia cases in terms of function. The decrease in N95 amplitude was thought to be related with increase in AL and decrease in global peripapillary RNFL thickness.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectSpektral domain optik koherens tomografitr_TR
dc.subjectPattern elektrografi
dc.subjectMiyopi
dc.titleMiyopik Olgularda Maküla Fonksiyonun Anatomik ve Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; miyopik olgularda arka segment parametrelerini değerlendirerek makülanın anatomik yapısını spektral domain optik koherens tomografi (SDOKT) ile ve fonksiyonel açıdan pattern elektroretinografi (PERG) ile incelenmek ve aralarındaki korelasyonu saptamaktır. Çalışma grubu 78’i kadın, 40’ı erkek toplam 118 olgudan oluşturuldu. Kırma kusuru derecesine göre olgular 4 gruba ayrıldı. Birinci grup 0.00/-0.75 D arası (kontrol grubu), ikinci grup -1.00/-2.75 D arası, üçüncü grup -3.00/-5.75 D arası, dördüncü grup -6.00 D ve üstü olarak belirlendi. Tüm olgularda peripapiller RSLT kalınlığı, maküla kalınlığı, retina katlarının kalınlığı ve koroid kalınlığı SD-OKT kullanılarak ölçüldü ve ardından PERG testi uygulandı. Miyopi derecesi artışı ile T kadran hariç RSLT kalınlığında azalma olduğu gözlendi. Maküler kalınlık ve retina katlarının (dış pleksiform tabaka hariç) kalınlıkları ile miyopi derecesi arasında bir ilişki bulunamadı. Yüksek miyopi grubunda maküler kalınlık ile N95 amplitüdü arasında negatif korelasyon saptandı. Miyopi derecesi ve AU artışı ile subfoveal koroid kalınlığı azalmaktaydı. AU ile subfoveal koroidal kalınlık arasında negatif korelasyon olduğu görüldü. P50 ve N95 dalgalarının amplitüdlerinde yüksek miyopi grubu ile kontrol grubu arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu. Miyopi derecesinin artması ile ilişkili olarak P50 ve N95 amplitüdündeki azalma belirginleşiyordu. N95 amplitüdündeki azalma aksiyel uzunluk artışı ile korelasyon göstermekteydi. Maküler retina katlarında anatomik bir değişiklik olmadan ve EİDGK etkilenmemiş iken P50 amplitüdünde azalma olması, fonksiyonel açıdan makülanın yüksek miyop olgularda etkilenebileceğini düşündürmektedir. N95 amplitüdündeki azalmanın ise AU’daki artış ve global peripapiller RSLT kalınlığındaki azalma ile ilişkili olabileceği düşünüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentGöz Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-03-05T08:28:09Z
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record