Show simple item record

dc.contributor.advisorAydemir, İbrahim Ahmet
dc.contributor.authorKara, Abdullah
dc.date.accessioned2019-03-04T08:42:08Z
dc.date.issued2019-02-04
dc.date.submitted2019-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6044
dc.description.abstractKARA, Abdullah,This thesis is a descriptive study discussing the converbs in Kirghiz syntactictypological synchronically. Converbs, are marked by certain morphemes, syntactically connected to a main clause as a subordinate and are generally used as adverbial function. These structures undertake different syntactic tasks such as time, cause, manner, purpose in their basic sentences. Kirghiz is a Turkic language, which is a member of Northwest (Kipchak) group that forms the Aral-Caspian sub-group together with the Kazakh, Noghay, Karakalpak dialects as well. As it is in other Turkic languages, converb segments in Kirghiz formed with certain converbs suffixes (-(X)p, -A/-O;-y, -mAyInčA/-mOyUnčA, -GAnčA/-GOnčO, -GIčA/- GUčA, -GAnDA/-GOndO, -GAnDAy/-GOndOy, -GAn/-GOn boydon, -GAn/-GOn sayïn, -GAnDAn/-GOndOn bašqa, -GAndAn/-GOndOn kiyin) have various syntactic and semantic tasks. In this study, these tasks are described in detail on the basis of Johanson’s (1995) theoretical approach. According to this model of Johanson, Kirghiz converb suffixes appear in 4 levels: in Level 1 and Level 2, focused on that the converb segment and base segment whether or not to take the different or same first actant. While focused on the lexicazation of the converb structures In Level 3, in Level 4 the transformation of certain converb structures in time grammatical categories (suffixes) such as actionality, modality and aspect-tense has been discussed.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY .............................................................................................. i BİLDİRİM ........................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ......................... iii ETİK BEYAN ...................................................................................................... iv TEŞEKKÜR ......................................................................................................... v ÖZET.................................................................................................................... vi ABSTRACT ......................................................................................................... vii İÇİNDEKİLER .................................................................................................... viii KISALTMALAR DİZİNİ .................................................................................... xi TABLOLAR DİZİNİ ........................................................................................... xii KIRGIZ ALFABESİ ............................................................................................ xiii GİRİŞ .................................................................................................................. 1 1. BÖLÜM: KIRGIZLAR VE KIRGIZCA ...................................................... 3 1.1. KIRGIZLAR VE KIRGIZ TARİHİ ....................................................... 3 1.2. KIRGIZCA ............................................................................................. 6 1.3. KIRGIZ EDEBİYATI ............................................................................. 8 1.4. KIRGIZCA ZARF-FİİLLER ÜZERİNE YAPILAN.............................. 10 2. BÖLÜM: ÇALIŞMANIN TEORİK ARKAPLANI ....................................... 13 ix 2.1. ZARF-FİİL KAVRAMI .......................................................................... 13 2.2.1. Zarf-fiillerin Sınıflandırılması ............................................................ 15 2.2. KULLANILAN TERMİNOLOJİYE DAİR ........................................... 21 2.2.1. Zarf-fiil Parçası ................................................................................. 21 2.2.2. Temel Parça ....................................................................................... 22 2.2.3. İlkeyleyen (first actant) ...................................................................... 22 2. 3. ZARF-FİİL PARÇALARININ TİPOLOJİSİ ...................................... 25 2.3.1. Zarf-fiillerin Altasırlama İşlevi .......................................................... 28 2.3.2. Zarf-fiillerin Sıralama İşlevi .............................................................. 29 3. BÖLÜM: KIRGIZCADA ZARF-FİİLLERİN TİPOLOJİK ANALİZİ VE BETİMLENMESİ ........................................................................................... 32 3.1. SEVİYE 1 .................................................................................................. 32 3.1.1. Zarf-fiil Parçası ile Temel Parçanın İlkeyleyenlerinin Açıkça Belirtilmesi ................................................................................................... 35 3.1.2. Temel Parçanın İlkeyleyeninin Açıkça Belirtilmesi .......................... 36 3.1.3. Zarf-fiil Parçasının İlkeyleyeninin Açıkça Belirtilmesi ..................... 38 3.1.4. Zarf-fiil Parçası ile Temel Parçanın İlkeyleyenlerinin Açıkça Belirtilmemesi .............................................................................................. 38 3.2. SEVİYE 2 ................................................................................................. 40 3.2.1. Temel Parçanın İlkeyleyeninin Açıkça Belirtilmesi ............................ 46 3.2.2. Zarf-fiil Parçasının İlkeyleyeninin Açıkça Belirtilmesi ....................... 47 x 3.2.3. Zarf-fiil Parçası ile Temel Parçanın İlkeyleyenlerinin Açıkça Belirtilmemesi .............................................................................................. 48 3.3. SEVİYE 3.................................................................................................. 49 3.3.1. Fiil Leksemleri .................................................................................... 50 3.3.2. Leksikalleşen Zarf-fiiller ..................................................................... 53 3.4. SEVİYE 4................................................................................................. 56 3.5.2. Kılınış Kategorisi ................................................................................ 59 3.5.2.1. Dönüşümsüz Fiiller ...................................................................... 60 3.5.2.2. Başlangıç Dönüşümlü Fiiller........................................................ 61 3.5.2.3. Bitiş Dönüşümlü Fiiller................................................................ 62 3.5.3. Kipsel Yapılar ..................................................................................... 63 3.5.4. Zaman-Görünüş Kategorisi ................................................................. 66 3.5.4.1. Zaman ......................................................................................... 66 3.5.4.2. Görünüş ....................................................................................... 70 SONUÇ................................................................................................................. 75 KAYNAKÇA........................................................................................................ 79 EKLER................................................................................................................. 87 EK 1. TEZ ÇALIŞMASI ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU............ 87 EK 2. YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU . ........ 8 9tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürk dilleritr_TR
dc.subjectKırgızcatr_TR
dc.subjectZarf-fiillertr_TR
dc.subjectSözdizimitr_TR
dc.subjectTipolojitr_TR
dc.subjectZarf-fiil parçasıtr_TR
dc.subjectTemel parçatr_TR
dc.subjectTurkic Languagesen
dc.subjectKirghizen
dc.subjectConverbsen
dc.subjectSyntaxen
dc.subjectSyntaxen
dc.subjectTypologyen
dc.subjectConverb segmenten
dc.subjectBase segmenten
dc.titleKırgızcada Zarf-fiillertr_TR
dc.title.alternativeConverbs in Kirghizen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET KARA, Abdullah. Kırgızcada Zarf-Fiiller, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Elinizdeki tez, Kırgızcada zarf-fiilleri sentaktik-tipolojik açıdan ele alan eşzamanlı betimsel bir çalışmadır. Zarf-fiiller, belli morfemlerce işaretlenen, sözdizimsel olarak bir üst yapıya altasıralı olarak bağlanan ve genelde belirteç işlevinde kullanılan bağımlı yapılardır. Bu yapılar, bağlı oldukları üst/temel cümleye zaman, sebep, amaç, tarz gibi açılardan bir belirteç oluştururlar. Kırgızca, Türk dilleri ailesinin Kuzeybatı (Kıpçak) grubuna dâhil olup Kazakça, Nogayca, Karakalpakça ile birlikte bu grubun Aral-Hazar alt kolunu oluşturmaktadır. Diğer Türk dillerinde olduğu gibi Kırgızcada da belli zarf-fiil ekleri (-(X)p, -A/-O;-y, - mAyInčA/-mOyUnčA, -GAnčA/-GOnčO, -GIčA/-GUčO, -GAnDA/-GOndO, -GAnDAy/- GOndOy, -GAn/-GOn boydon, -GAn/-GOn sayïn, -GAnDAn/-GOndOn bašqa, - GAndAn/-GOndOn kiyin) ile oluşturulan zarf-fiil parçalarının, değişik sözdizimsel ve semantik görevleri vardır. Bu çalışmada, bu görevler Johanson’un (1995) modeli temelinde ayrıntılı olarak betimlenmiştir. Johanson’un bu modeline göre, Kırgızca zarf-fiil ekleri 4 seviyede karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, Seviye 1 ve Seviye 2’de zarf-fiil parçası ile temel parçanın farklı veya aynı ilkeyleyen alıp almaması üzerinde durulmuştur. Seviye 3’de zarf-fiilli yapıların sözlükselleşmesi üzerinde durulurken Seviye 4’de belli zarf-fiilli yapıların zamanla gramerleşerek kılınış, görünüş-zaman, kip gibi gramatikal kategorilere (eklerine) dönüşmesine değinilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR
dc.contributor.authorID10233959tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-04T08:42:08Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record