Show simple item record

dc.contributor.advisorGüler Aydın, Derya
dc.contributor.authorNyavowoyi, Mawulom Afi
dc.date.accessioned2019-03-04T08:49:51Z
dc.date.issued2019-01-23
dc.date.submitted2019-01-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6056
dc.description.abstractThe world can literally be divided into two groups- the haves and the have nots. While some countries are associated with wealth and deemed a paradise; due to high living standards, others are noted for hunger, disease and low incomes. There has been significant research to explain the reason for this gap; one of the most recent ones being the institutions hypothesis. This work examines the problem of inequality in development. This is done by dwelling on existing research on development; and mainly on the hypothesis that inclusive institutions are the key to development. The main aim here is to establish the link between institutions and development and to investigate this relationship, using the cocoa sector in Ghana. Within this framework, first, an insight into the characteristics of under development in Ghana and in its cocoa growing areas, is given. Second, besides the institution hypothesis, existing researches that have sought to explain the cause of under development, are also reviewed. Then, using economic indicators such as GDP per capita and life expectancy as the measurement units for living standards, a relationship between the development of Ghana on the basis of cocoa sector and development theories, especially the institutions hypothesis is established. This study explains what makes institutions good and why the same results are not duplicated everywhere, especially in Ghana and other developing countries. Key Words Development, Institutions, Inequality, Living Standards, Ghana’s Cocoa Production.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResearch subject categories::Social sciences::Business and economicstr_en
dc.subjectDevelopmenttr_en
dc.subjectInstitutionstr_en
dc.subjectInequalitytr_en
dc.subjectLiving standardstr_en
dc.subjectGhana's cocoa productiontr_en
dc.titleWhy Institutions Fail - The Case of Ghana's Cocoa Sector.tr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDünya, zengin ve yoksul ülkeler üzere iki gruba ayrılabilir. Bazı ülkeler yüksek yaşam standartları ve servetleri dolayısıyla cennette sayılırken, diğerleri açlık, hastalık ve düşük gelirle yaşamak zorundadır. Bu farklılığın nedenini açıklayan pek çok önemli araştırma yapılmıştır ve olanlardan bir tanesi de kurumlar hipotezidir. Bu çalışma, kalkınmadaki eşitsizlik sorununu incelemektedir. Bu amaçla, çalışma kalkınma ile ilgili mevcut araştırmalar temelinde, esas olarak kapsayıcı kurumların kalkınmanın anahtarı olduğu hipotezine dayanmaktadır. Bu tezin temel amacı, kurumlar ve kalkınma arasındaki ilişkisel bağı, Gana'nın kakao sektörünü dikkate alarak araştırmaktır. Bu çerçevede, ilk olarak, Gana'nın kakao yetişen bölgelerindeki az gelişmişlik unsurları ele alınmıştır. İkinci olarak, kurumlar hipotezinin yanı sıra, kalkınma literatüründeki farklı yaklaşımlar gözden geçirilmiştir. Daha sonra, kişi başına GSYİH ve yaşam beklentisi gibi iktisadi göstergeler, yaşam standartları için ölçü birimi olarak kullanılmış ve Gana’nın kakao sektörü özelindeki gelişimi ile kalkınma teorileri (özellikle de kurumlar hipotezi) arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Çalışma, iyi işleyen kurumların neler olduğu, aynı kurumların, farklı az gelişmiş ülkelerde özellikle de Gana’da neden farklı sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Anahtar Sözcükler Kalkınma, Kurumlar, Eşitsizlik, Yaşam Standartları, Gana’da Kakao Üretim.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.authorID10231571tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-04T08:49:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record