Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkan, Yasemin
dc.contributor.authorMayda, Fethi Anıl
dc.date.accessioned2019-03-04T08:54:44Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-24
dc.identifier.citationMAYDA, Fethi Anıl. Çocuklara Yönelik Şiddet ve Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi: Futbol Altyapı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6065
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the relationship between violence against children and attachment styles in football youth setups Sports activities that can contribute positively to children's self-esteem and bio-psycho-social development can only be achieved by providing safe, healthy and child friendly sports environments for children. Quantitative method was used in the research. The sample of the study consists of children between 14-18 years old who continue their sport life in Çınar Spor, Akderegücü and İncirlispor football clubs and purposive sampling method was used in the sample selection. In this study, Questionnaire Form prepared by the researcher and Three Dimensional Attachment Styles Scale was used as data collection tool. The Questionnaire Form contains questions to reveal the socio-demographic characteristics of child athletes and their families, informations on children's sporting lives and the football club they belong to, children's experiences of being a victim of violence and being a witness of violence, what happeden the after violence and thoughts of children about violence. The Three Dimensional Attachment Styles Scale consists of questions to reveal the attachment styles of child athletes. Within the scope of the research, it has reached 111 volunteer child athletes and the datas collected from the participants were analyzed by a computer program called SPSS Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences). According to variables percent values, avarage values and standard deviation value were identified. After Smirnov-Kolmogorov test, it was determined that the data did not show normal distribution. Therefore, to identify whether there is significant distinction and relation among the variables or not the data were analyzed by nonparametric tests (Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis). It was determined that children were exposed to and witnessed all forms of violence in football youth setups. It was found that among children who reported being exposed to violence, children seeking a solution to this situation have more anxious-ambivalent attachment style than those who ignored the situation. It was determined that the children who stated that they would not share their violence experiences with someone in an environment where they felt comfortable have more avoidant attachment style than the children who could share. It was found that children who stated that they had witnessed violence have more anxious-hesitant attachment style than those who did not witness.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI viii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii KISALTMALAR xiv TABLOLAR DİZİNİ xvi GİRİŞ 1 1. KURAMSAL ÇERÇEVE 2 1.1. ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SPOR 2 1.2. FUTBOL VE ALTYAPI 3 1.3. ŞİDDET 8 1.3.1. Sporda Şiddet 8 1.3.1.1. Sporda Çocuğa Yönelik Şiddet 11 1.3.1.2. Sporda Çocuğa Yönelik Şiddetin Türleri 13 1.3.1.2.1. İhmal 13 1.3.1.2.2. Duygusal/Psikolojik Şiddet 13 1.3.1.2.3. Fiziksel Şiddet 14 1.3.1.2.4. Cinsel Şiddet 15 1.3.1.3. Sporda Çocuğa Yönelik Şiddetin Ulusal ve Uluslararası Medyadaki Görünümü 16 1.3.1.4. Çocuğun Spor Ortamında Şiddete Uğradığının İşaretleri veya Göstergeleri 21 1.3.1.5. Sporda Şiddet ve Çocuk Koruma 23 1.3.1.5.1. Sporda Çocuk Korumanın Çerçevesi 26 1.4. SPOR ORTAMLARINDA SOSYAL HİZMET 29 1.4.1. Sporda Sosyal Hizmet Uzmanlarına Neden İhtiyaç Duyulur? 30 1.4.2. Sosyal Hizmet, Spor Ortamlarına Nasıl Entegre Edilebilir ve Bu Alanlarda Ne Tür Uygulamalar Yapabilir? 33 1.5. BAĞLANMA KURAMI 36 1.5.1.1. Bağlanma Sistemi 38 1.5.1.2. Bağlanmanın Kurulması 39 1.5.1.3. Bağlanmada Kopukluk ve Çözülme 41 1.5.1.4. İçsel Çalışan Modeller 42 1.5.1.5. Bağlanma Stilleri 44 1.5.1.6. Bağlanma Davranışı Ne Zaman Aktif Hale Gelir ve Sona Erer? 47 1.5.1.7. Duygusal Bağlar ve Bebeklikten Sonraki Süreçlerde Bağlanma 48 1.5.2. Bağlanma ve Şiddet 50 1.6. ARAŞTIRMANIN SORUNU 52 1.7. ARAŞTIRMANIN AMACI 53 1.8. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 54 1.9. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 55 1.10. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 55 1.11. TANIMLAR 55 2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 57 2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 57 2.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ ve ÇALIŞMA KÜMESİ 57 2.3. ARAŞTIRMANIN VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ ve ARAÇLARI 58 2.3.1. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ) 59 2.3.2. Anket Formu 60 2.4. VERİLERİN TOPLANMASI 60 2.5. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ ve YORUMLANMASI 61 2.6. ETİK KONULAR 61 2.7. SÜRE ve OLANAKLAR 63 3. BULGULAR ve YORUM 64 3.1. ÇOCUK SPORCULARIN ve AİLELERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK BİLGİLERİNİN TANIMLAYICI İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 64 3.2. ÇOCUKLARIN SPOR YAŞAMLARINA VE BAĞLI BULUNDUKLARI FUTBOL KULÜBÜNE İLİŞKİN BULGULAR 67 3.3. ÇOCUKLARIN BAĞLI OLDUKLARI FUTBOL KULÜBÜNÜN ALTYAPISINDA ve ÇEVRESİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMA ve TANIK OLMA DENEYİMLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 72 3.4. ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIKLARI ŞİDDET DAVRANIŞI SONRASINDA NE OLDUĞUNA VE ŞİDDETE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN BULGULAR… 92 3.5. ÜÇ BOYUTLU BAĞLANMA STİLLERİ ÖLÇEĞİNİN VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BULGULAR 103 4. SONUÇ ve ÖNERİLER 124 4.1. SONUÇ 124 4.1.1. Çocuk Sporcular ve Ailelerini Tanıtıcı Sonuçlar 124 4.1.2. Çocukların Spor Yaşamlarına ve Bağlı Oldukları Futbol Kulübüne İlişkin Sonuçlar. 124 4.1.3. Çocuk Sporcuların Şiddete Maruz Kalma ve Tanık Olma Deneyimlerine İlişkin Sonuçlar 125 4.1.4. Çocuk Sporcuların Maruz Kaldıkları Şiddet Davranışı Sonrasında Ne Olduğuna ve Şiddete Yönelik Düşüncelerine İlişkin Sonuçlar 126 4.1.5. Bazı Değişkenler ile Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Sonuçlar 127 4.2. ÖNERİLER 129 KAYNAKLAR 135 EKLER 158 EK-1 Anket Formu 158 EK-2 Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ) 168 EK-3 Araştırma Amaçlı Çalışma için Ebeveyn Rıza Formu 169 EK-4 Araştırma Amaçlı Çalışma için Çocuk Rıza Formu 171 EK-5 Orijinallik Raporu 172 EK-6 Hacettepe Üniversitesi Etik Kurul İzni 175 EK-7 Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği Kullanım İzni 176tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAltyapıtr_TR
dc.subjectBağlanmatr_TR
dc.subjectÇocuğa Yönelik Şiddettr_TR
dc.subjectFutboltr_TR
dc.titleÇocuklara Yönelik Şiddet ve Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi: Futbol Altyapı Örneğitr_TR
dc.title.alternativeExamination of the relation Between Violence Against Children and Attachment: Football Youth Setup Exampleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, futbol altyapılarında çocuğa yönelik şiddetin bağlanma biçimleri ilişkisiyle incelenmesidir. Sportif faaliyetlerin çocukların benlik saygılarına ve biyo-psiko-sosyal gelişimlerine olumlu katkılar sağlayabilecek nitelikte olması, ancak çocuklar için güvenli, sağlıklı ve çocuk dostu spor ortamlarının sağlanması ile mümkün olabilir. Araştırmada nicel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırma örneklemi, Çınar Spor, Akderegücü ve İncirlispor futbol kulüplerinde spor yaşamlarına devam eden ve 14-18 yaş aralığında bulunan çocuklar arasından amaca uygun örnekleme yöntemi ile seçilen çocuk sporculardan oluşmaktadır. Çocuk sporcuların ve ailelerinin sosyo-demografik özelliklerini, çocukların spor yaşamlarına ve bağlı bulundukları futbol kulübüne ilişkin bilgileri, şiddete maruz kalma ve tanık olma deneyimlerini, maruz kaldıkları şiddet davranışı sonrasında ne olduğunu ve şiddete yönelik düşüncelerini açığa çıkarmak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Anket Formu ve çocuk sporcuların bağlanma stillerini ortaya koymak için Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği (3BBSÖ) bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 111 gönüllü çocuk sporcuya ulaşılmış ve katılımcılardan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 20) adlı bilgisayar programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizlerde sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistiklere (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum), kategorik değişkenler için ise sıklık dağılımlarına (sayı, yüzde) yer verilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması ve anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için önce Smirnow-Kolmogrow testi yapılmıştır. Test sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir ve bu nedenle de veriler parametrik olmayan testler (Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis) ile analiz edilmiştir. Çocukların, altyapılarda şiddetin tüm türlerine uğradıkları ve tanık oldukları saptanmıştır. Şiddete uğradığını bildiren çocuklar arasında bu duruma yönelik bir çözüm arayan çocukların, durumu yok sayanlara göre daha fazla kaygılı-kararsız bağlanma stiline sahip oldukları saptanmıştır. İlerde, kendini rahat hissettiği bir ortamda eskiden şiddete uğradığını bir başkasıyla paylaşmayacağını ifade eden çocukların, paylaşabileceğini bildiren çocuklara göre daha fazla kaçınan bağlanma stiline sahip oldukları belirlenmiştir. Şiddete tanık olduğunu bildiren çocukların ise tanık olmadığını bildirenlere göre daha fazla kaygılı-kararsız bağlanma stiline sahip oldukları gözlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record