Show simple item record

dc.contributor.advisorErbay, Ercüment
dc.contributor.authorÇalıs, Nurullah
dc.date.accessioned2019-03-11T07:56:00Z
dc.date.issued2019-01-11
dc.date.submitted2018-12-28
dc.identifier.citationÇalıs, N. (2019). Ergenlik Döneminde Bulunan Ögrencilerin Aile Iliskilerinin Okul Yasamına Yansımaları ve Okul Sosyal Hizmeti (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6122
dc.description.abstractThe aim of this study is to understand how family relations and family functioning of adolescent students effect their education in school, and to find out social work roles in school settings to contribute solving school-related problems that students and their families face with. Mixed methods were used to design the research model. A total of 397 students from certain vocational high schools located in Altındağ, which is a central district of Ankara the Capital, participated in quantitative phase. Participants initially were asked to respond a survey which included questions about their socio-demographic information and their school-family context, then they were asked to respond McMaster Family Assesment Device to identify their perceptions of family functioning. In qualitative phase, 22 students who were selected from participants of quantitative phase and 8 school personnel including school counsellors and school administrators were interviewed for in-depth understanding of students’ school life, family relations, functioning of their families, family difficulties, and family-school interactions. Both quantitative and qualitative data collection was completed in the period of January 2017 – June 2017. While quantitative data were analyzed with IBM SPSS 23.0, qualitative data analysis was conducted through MAXQDA 2018. Findings derived from the quantitative phase of the study, the mean scores of the participant students for Family Assessment Device were greater than 2 in six out of the seven subscales. Therefore, students’ perceptions of family functioning indicated unhealthy family characteristics. It was revealed that variables including parental employment, father’s education level, perceptions of family relations, yearly average point, attitudes towards school, perceptions of relations with school friends and teachers, student-family cohesion on education, family support for education, family problems that affect school were effective on the subscales of Family Assessment Device. According to qualitative findings of the study, it was evaluated that students were mainly come from families of lower socio-economic status, has lower academic motivation and lower school engagement, and their main educational goal apparently was to somehow ix graduate from the school. Other findings addressed that problematic and dysfunctional relationships were common in families, gender-based family structure was prominent, interactions between adolescents and families were limited, significant disadvantages of parent involvement were existed, and parents have low expectations from child’s education. In addition, participated school personnel emphasized that there were significant concerns about solving various problems of families, increasing family attention and support for their children at school, improving parental involvement, enhancing the level of family consciousness for education, marriage and child growing, and collaborating with social workers for all these matters. In accordance with overall research findings, it was concluded that the family life experiences of adolescent students is highly effective on their school life. In this respect, certain recommendations to solve problems of students and their families and enable more effective family-school partnerships have been presented in a framework for specific practice model based on school social work practices.tr_TR
dc.description.tableofcontentsGİRİŞ BÖLÜM I: KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ERGENLİK DÖNEMİ VE AİLE İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ 1.2. OKUL TEMELLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE OKUL SOSYAL HİZMETİ 1.3. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 1.4. ARAŞTIRMANIN AMACI 1.5. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 1.6. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 1.7. TANIMLAR BÖLÜM II: YÖNTEM 2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 2.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 2.4. VERİLERİN TOPLANMASI 2.5. VERİLERİN İŞLENMESİ VE ÇÖZÜMLENMESİ 2.6. SÜRE VE OLANAKLAR BÖLÜM III: BULGULAR VE YORUM 3.1. ARAŞTIRMANIN KATILIMCILARINA İLİŞKİN TANITICI BULGULAR 3.2. ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE İLİŞKİN TANITICI BULGULAR 3.3. ÖĞRENCİLERİN OKUL YAŞAMINA İLİŞKİN BULGULAR 3.4. AİLE VE OKUL YAŞAMI ETKİLEŞİMİNE DAİR BULGULAR 3.5. ÖĞRENCİLERİN AİLE İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 3.6. ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET, YAŞ VE SINIF DÜZEYİNE GÖRE AİLE İŞLEVSELLİĞİ ALGISI 3.7. ÖĞRENCİLERİN AİLESEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE AİLE İŞLEVSELLİĞİ ALGISI 3.8. ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM YAŞAMINI YANSITAN ÖZELLİKLERE GÖRE AİLE İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 3.9. ÖĞRENCİLERİN AİLE VE OKUL YAŞAMI ETKİLEŞİMİ VE AİLE İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 3.10. OKUL VE AİLE BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN İHTİYAÇ ALANLARINA İLİŞKİN ELDE EDİLEN BULGULAR BÖLÜM IV: SONUÇ VE ÖNERİLER 4.1. SONUÇ 4.2. ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLERtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectErgenliktr_TR
dc.subjectLise öğrencileritr_TR
dc.subjectErgen-aile ilişkileritr_TR
dc.subjectErgenlerin okul yaşamıtr_TR
dc.subjectAile işlevselliğitr_TR
dc.subjectÖğrenci ve ailelerin sorunlarıtr_TR
dc.subjectDezavantajlı ailelertr_TR
dc.subjectOkul sosyal hizmetitr_TR
dc.subjectOkul ortamında sosyal hizmettr_TR
dc.subjectAdolescenceen
dc.subjectHigh-school studentsen
dc.subjectAdolescent family relationshipsen
dc.subjectSchool life of adolescentsen
dc.subjectFamily functioningen
dc.subjectProblems of students and their familiesen
dc.subjectDisadvantaged familiesen
dc.subjectSchool social worken
dc.subjectSocial work in school settingsen
dc.titleErgenlik Döneminde Bulunan Öğrencilerin Aile İlişkilerinin Okul Yasamına Yansımaları ve Okul Sosyal Hizmetitr_TR
dc.title.alternativeThe Effects of Family Relations of Adolescent Students on School Life and Implications For School Social Workeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın temel amacı, ergenlik döneminde bulunan öğrencilerin aile ilişkilerinin ve ailelerinin işlevsellik özelliklerinin okuldaki eğitim hayatlarını nasıl etkilediğini anlamak ve öğrenciler ile ailelerinin özellikle eğitimi ilgilendiren konularda karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sunmak üzere sosyal hizmetin okul ortamındaki rolünü ortaya koymaktır. Araştırma modelinin tasarlanmasında karma yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda Ankara’nın merkez ilçelerinden Altındağ’da bulunan meslek liselerinde öğrenim gören 397 öğrenci ile çalışılmıştır. Katılımcılardan sosyo-demografik bilgiler ile okul ve aile bağlamında sorular içeren bilgi formu ile aile işlevselliğine yönelik algılarını belirlemek üzere Aile Değerlendirme Ölçeği’ni yanıtlamaları istenmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğrencilerin okul yaşamı, aile ilişkileri, ailelerin işlevselliği, ailelerin yaşadığı güçlükler ile aile-okul etkileşimini daha derinlikli anlamak üzere nicel boyuta katılan öğrenciler arasından seçilen 22 öğrenciyle ve rehberlik öğretmenleri ve okul yöneticilerinden oluşan 8 okul personeliyle görüşülmüştür. Araştırmanın nicel ve nitel verilerinin toplanması Ocak 2017-Haziran 2017 döneminde tamamlanmıştır. Nicel verilerin analizinde IBM SPSS 23.0 programından yararlanılırken nitel verilerin analizinde MAXQDA 2018 nitel analiz programına başvurulmuştur. Araştırmanın nicel boyutunda ortaya çıkan bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin Aile Değerlendirme Ölçeği’nden elde ettikleri skorların ortalaması ölçeğin yedi alt boyutundan altısında 2 (iki) puanın üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum öğrencilerin ailelerine ilişkin işlevsellik algısının sağlıksız aile niteliklerini işaret ettiğini göstermiştir. Katılımcıların anne ve babasının çalışma durumu, babanın eğitim durumu, ailesiyle ilişkilerine yönelik algısı, yılsonu not ortalaması, okula yönelik tutumu, okul arkadaşları ve öğretmenlerle ilişkilerine yönelik algısı, eğitim konusunda aileyle uyum içinde olma, eğitim için aileden aldığı destek, ailesindeki sorunların okulu etkilemesi değişkenlerinin Aile Değerlendirme Ölçeği’nin alt boyutları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Nitel boyutta öğrencilerden ve okul personelinden alınan bilgilerle ortaya çıkan bulgulara göre öğrencilerin çoğunlukla düşük sosyo-ekonomik statüye sahip ailelerden geldiği, vii akademik motivasyonun ve okula bağlılık düzeyinin düşük olduğu, eğitim konusunda önceliğin okulu bitirmek amaçlı olduğu değerlendirilmiştir. Ailelerde problemli ve işlevsiz ilişkilere yaygın olarak rastlandığı, toplumsal cinsiyet temelli aile yapılanmasının belirgin olduğu, ergen ve ailesi arasındaki etkileşimlerin sınırlı olduğu, ebeveynin eğitime katılımında önemli dezavantajlar bulunduğu, ailelerin eğitimden beklentilerinin düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öte yandan katılımcı okul personeli ailelerin karşılaştığı sorunların çözülmesi, ailelerin öğrencilere daha fazla ilgi ve destek sağlaması, ailelerin okula katılım düzeyinin geliştirilmesi, ailelerin okul, evlilik ve çocuk yetiştirme konusunda bilgi-bilinç düzeyinin artırılması ve bu konularda sosyal hizmet uzmanlarıyla işbirliği yapılmasının önemine vurgu yapmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda ergen öğrencilerin aile yaşantılarının okul yaşamı üzerinde oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin ve ailelerinin sorun ve ihtiyaçlarının çözülmesi ve daha etkin okul-aile etkileşiminin sağlanmasına yönelik öneriler okul sosyal hizmeti kapsamında belirli bir uygulama modeli çerçevesi içinde sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.contributor.authorID55231tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-03-12T07:56:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record