Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlar Oğuz, Fatma Sabiha
dc.contributor.authorÖzbek Arslan, Necmiye
dc.date.accessioned2019-03-12T09:13:58Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-12
dc.identifier.citationÖZBEK ARSLAN, Necmiye. Firdevsî-i Rûmî-Süleymân-nâme-i Kebîr 11,12,13. Ciltler (İnceleme-Metin), Doktora Tezi, Ankara, 2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6131
dc.description.abstractSüleymân-nâme-i Kebîr, started to be written by Firdevsî-i Rûmî in the second half of the 15th century and also covers the first half of the 16th century. The work, written as prose, also contains poetic pieces. In this study, the 11th, 12th and 13th volumes of the work recorded in the Topkapı Palace Museum, Treasury 1525, were transcribed and transferred to Latin letters. In the first part of the four-part study, information was given about Hadrat Suleyman and his place in Turkish literature was mentioned. The second part provides information about the life, literary personality and works of the author of Suleyman-nâme Firdevsi. In the third part of the work, internal structure review, external structure review and content review are included. In the internal structure of the work is given a summary about each assembly and then the time is examined in terms of time, space, individual staff, expression form. Later, the language and spelling features of the work were discussed. The work was examined in detail in the context of “religion” and “nature”. In the fourth part of the study, after the methods used to form the translation of the text were explained, the transcription text was included. Finally, following the data obtained from this study and the “results” section of the findings, the study was terminated with the index containing the names of the individuals who took part in the study. The exact copy which taken from the library of Topkapı Palace Museum established at the end of the index.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY İ BİLDİRİM İİ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İİİ ETİK BEYAN İV ÖZET V ABSTRACT Vİ KISALTMALAR XİV GİRİŞ 1 I.BÖLÜM 17 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SÜLEYMÂN PEYGAMBERDEN BAHSEDEN ESERLER 17 1.1. Mensur Eserler 17 1.1.1. Süleymân-nâme-i Kebîr 17 1.1.2. Menâkıb-ı Süleymân bin Dâvûd 17 1.1.3. Kısas-ı Süleymân Peygamber Aleyhi’s-Selâm 18 1.2. Manzum Eserler 18 1.2.1. Süleymân-nâme 18 1.2.2. Süleymâniyye 18 1.3. Müstakil Eserler Dışında Hazret-i Süleymân’ın Yer Yer Konu Edildiği Eserler 19 1.3.1. Câmiu’l-Ahbâr 19 1.3.2. Manzum Mesnevi Tercümesi 19 1.3.3. Ferah-nâme 19 1.3.4. Ferah-nâme 19 1.3.5. Bülbüliyye 20 1.3.6. Bülbüliyye 20 1.3.7. Bülbüliyye 20 1.3.8. Hilye-i Enbiyâ 20 1.3.9. Kazâ vü Kader Kıssa-i Sîmurg 20 1.3.10. Kitâb-ı Miglâte 20 1.3.11. Envârü’l- Âşıkîn 21 1.3.12. Mir’atü’s-Safâ 21 1.3.13. Kısasü’l- Enbiyâ 21 1.3.14. Kısas-ı Enbiyâ 21 II. BÖLÜM 22 FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN HAYATI, EDEBİ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ 22 2.1. Hayatı 22 2.1.1. Doğum Tarihi Ve Yeri 22 2.1.2. Adı, Mahlası ve Ailesi 23 2.1.3. Eğitim, Öğretim ve Meslek Hayatı 24 2.1.4 Ölüm Tarihi ve Yeri 28 2.2. EDEBÎ ŞAHSIYETI 31 2.3. Eserleri 35 2.3.1. Barak Baba Risalesi 36 2.3.2. Dâvet-nâme 36 2.3.3. Hadîs-i Ahsen 37 2.3.4. Fâl-ı Kur’ân-ı Azîm 38 2.3.5. Gülistân Tercümesi 38 2.3.6. Hayât u Memât/ Hayât-nâme 38 2.3.7. Ferâset-nâme 39 2.3.8. Hâdikâtü’l- Hakâyık/ Hakikat-nâme/ Tuhfetü’l- Hâdî/ Hakâyık-nâme 39 2.3.9. Kasas 40 2.3.10. Kitâbü’l-Mevâiz 40 2.3.11. Kutb-nâme 40 2.3.12. Münazara-i Seyf ü Kalem 41 2.3.13. Pend-nâme-i Eflâtûn 41 2.3.14. Satranç-nâme-i Kebîr 41 2.3.15. Süleymân-nâme Muhtasarı 42 2.3.16. Şerh-i Hadîs-i Erba’în 42 2.3.17. Tâli-i Mevlûd-i Kebîr 42 2.3.18. Tecnîsât-ı Süleymân u Belkıs-nâme 42 2.3.19. Tercüme-i Câmeşuy-nâme 43 2.3.20. Tercüme-i Silâhşor-nâme / Müsellâh-nâme 43 2.3.21. Teşhîsü’l- İnsan 43 2.3.22. Velâyet-nâme / Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî 44 2.3.23 Süleymân-nâme-i Kebîr 44 III. BÖLÜM 54 SÜLEYMÂN-NÂME-İ KEBÎR’İN İNCELENMESİ 54 3.1. SÜLEYMÂN-NÂME’NIN İÇ YAPISI 54 3.1.1. Olay Örgüsü 54 3.1.1.1. On Birinci Cilt 54 3.1.1.1.1. Elli Birinci Meclis 54 3.1.1.1.2. Elli İkinci Meclis 55 3.1.1.1.3. Elli Üçüncü ve Elli Dördüncü Meclis 58 3.1.1.1.4. Elli Beşinci Meclis 59 3.1.1.2. On İkinci Cilt 60 3.1.1.2.1. Elli Altıncı Meclis 60 3.1.1.2.2. Elli Yedinci Meclis 61 3.1.1.2.3. Elli Sekizinci Meclis 61 3.1.1.2.4. Elli Dokuzuncu Meclis 62 3.1.1.2.5. Altmışıncı Meclis 63 3.1.1.3. On Üçüncü Cilt 63 3.1.1.3.1. Altmış Birinci Meclis 63 3.1.1.3.2. Altmış İkinci Meclis 64 3.1.1.3.3. Altmış Üçüncü Meclis 64 3.1.3.4. Altmış Dördüncü Meclis 65 3.1.3.5. Altmış Beşinci Meclis 65 3.1.2. Vaka Kurgusu 65 3.1.3. Mekân 68 3.1.3.1. Somut Mekânlar 68 3.1.3.2. Açık Mekânlar 69 3.1.3.3. Kapalı Mekânlar 72 3.1.3.4. Fantastik Mekânlar 76 3.1.3.5. Metafizik Mekânlar 78 3.1.4. Zaman 79 3.1.5. Anlatım Formu 81 3.1.6. Şahıs Kadrosu 84 3.1.6.1. I. Derecedeki Kahramanlar 86 3.1.6.1.1. Süleymân 86 3.1.6.1.2. Dâvûd 89 3.1.6.1.3. Sam-süvâr 92 3.1.6.2. II. Derecedeki Kahramanlar 93 3.1.6.2.1. Yardımcı Kahramanlar 94 3.1.6.2.1.1. Lokmân Hakîm 94 3.1.6.2.1.2 Asaf bin Berhıya 95 3.1.6.2.1.3. Nâsen Peygamber, Kad Peygamber 96 3.1.6.2.2. Muhalif Kahramanlar 97 3.1.6.2.2.1. Adonya 98 3.1.6.2.2.2. Sührâb Şâh 98 3.1.6.2.2.3. Kartûs-ı Âd, Santâl Şah, Evyâser bin Cerubâ, Buâ bin Cerubâ 99 3.1.6.3. III. Derecedeki Yardımcı Kahramanlar 100 3.1.6.3.1 Batşebâ Hâtun 100 3.1.6.3.2. Halîl Peygamber 101 3.1.6.3.3. Bağdat Halifesi 102 3.1.6.3.4 Gülçehre Nigâr 102 3.1.6.3.5. Rafiâm 103 3.1.6.3.6. Diken-fürûş Herkîl 103 3.1.6.4. IV. Derecedeki Kahramanlar 103 3.1.7. Eserin Muhteva İncelemesi 104 3.1.7.1. Din 104 3.1.7.1.1. Allah 105 3.1.7.1.2. Ayetler 110 3.1.7.1.3. Melekler 111 3.1.7.1.4. Salvele, Hamdele ve Dua 114 3.1.7.1.5. Peygamberler 115 3.1.7.1.6. Diğer Dînî Unsurlar 116 3.1.7.2. Tabiat 120 3.1.7.2.1. Felekler, Yıldızlar, Burçlar 121 3.2. Süleymân-nâme’nin Dış Yapısı 133 3.2.1. Dil ve Üslup 133 3.2.2. İmlâ Özellikleri 135 3.2.3. Deyimler ve Atasözleri 138 3.2.3. Manzum Bölümlerin Özellikleri 139 SONUÇ 140 4. BÖLÜM: SÜLEYMÂN-NÂME-İ KEBÎR (C.11,12,13) 144 4.1. Çeviriyazılı Metnin Hazırlanmasında Takip Edilen Yol 144 4.2. Çeviriyazılı Metin 145 KAYNAKÇA 629 DİZİN 637 EK-1. ORİJİNALLİK RAPORU 784 EK-2. ETİK KURUL İZNİ MUAFİYETİ FORMU 785tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSüleymân-nâme
dc.subjectFirdevsî-i Rûmî
dc.subjectHazret-i Süleymân
dc.subjectFelekler
dc.subjectBurçlar
dc.titleFirdevsî-i Rûmî- Süleymân-nâme-i Kebîr 11.12.13. Ciltler (Metin-İnceleme)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSüleymân-nâme-i Kebîr, Firdevsî-i Rûmî tarafından kalem alınan ve 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. yüzyılın ilk yarısını da kapsayan eserdir. Mensur olarak yazılan eser, manzum parçalar da barındırır. Bu çalışmada Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525’ te kayıtlı bulunan eserin 11.,12. ve 13. ciltleri transkribe edilerek Latin harflerine aktarılmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde Hz. Süleymân hakkında bilgi verilmiş ve Türk edebiyatındaki yerine değinilmiştir. İkinci bölümde Süleymân-nâme’nin yazarı Firdevsî’nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi sunulmuştur. Üçüncü bölümde eserin içyapı incelemesi, dış yapı incelemesi ve muhteva incelemesi üzerinde durulmuştur. İçyapısında eserin her bir meclisine dair özet verildikten sonra eser; zaman, mekân, şahıs kadrosu ve anlatım formu bakımından çözümlenmiştir. Muhteva incelemesinde eser “Din” ve “Tabiat” başlıklarında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ardından eserin dil ve imlâ özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde metnin çeviriyazısını oluştururken kullanılan yöntemler açıklanıp transkripsiyonlu metne yer verilmiştir. Son düzlemde bu çalışma sonucunda elde edilen verilerle bulguların yer aldığı “Sonuç” bölümü, metinde ve incelemede geçen şahıs isimlerini içeren dizin yer almıştır. Dizinin sonuna ise eserin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinden alınan “Tıpkıbasım”ı eklenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID107299tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-12T09:13:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record