Show simple item record

dc.contributor.advisorBöke, Bilgehan
dc.contributor.authorBaydan, Mine
dc.date.accessioned2019-03-20T08:58:23Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6243
dc.description.abstractApproximately 30% of the elderly population is falling each year, resulting in a major health problem. Cognitive decline is an independent risk factor for fall. Mild cognitive impairment is a cognitive decline that is higher than expected in the individual's age but does not affect the activities of daily living. In the study, vestibulo-ocular reflexes, dynamic visual acuities and postural balances of individuals with mild cognitive impairment were evaluated and compared with the healthy control group. For this purpose, 10 individuals with mild cognitive impairment and 10 healthy individuals from the same age group were included in the study. After the hearing test was applied to the individuals, videonistagmography, dynamic visual acuity and computerized dynamic posturography measurements were performed. Dynamic Visual Acuity Perception Time Test scores of the individuals with mild cognitive impairment were significantly longer compared to the control group (p <0.05). Computerized Dynamic Posturography VEST parameter, SOT 2, SOT 3, SOT 6 and Composite Balance Scores were significantly lower in the MCI group. There was no significant difference between the two groups in terms of videonistagmographic measurements. As a result of the study, it was concluded that individuals with mild cognitive impairment were more prone to fall compared to their healthy peers and that these individuals should be included in fall prevention rehabilitation programs.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVestibülooküler Refleks
dc.subjectDinamik Görsel Keskinlik
dc.subjectPostüral Denge
dc.titleYaşlılarda Hafif Bilişsel Bozukluğun Vestibülooküler Refleks, Dinamik Görsel Keskinlik ve Postüral Denge ile Etkileşimitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYaşlı populasyonun yaklaşık olarak %30’u her yıl düşmekte ve bu durum önemli bir sağlık problemiyle sonuçlanmaktadır. Bilişsel gerileme düşme için bağımsız bir risk faktörüdür. Hafif bilişsel bozukluk, bireyin yaşından beklenenden daha fazla ancak günlük yaşam aktivitelerini etkilemeyen bilişsel gerileme durumudur. Çalışmada, hafif bilişsel bozukluğu olan bireylerin vestibülooküler refleksleri, dinamik görsel keskinlikleri ve postüral dengeleri değerlendirilerek sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Bu amaçla hafif bilişsel bozukluğu olan 10 birey ve aynı yaş grubundan sağlıklı 10 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Bireylere işitme testi uygulandıktan sonra videonistagmografi, dinamik görsel keskinlik ve bilgisayarlı dinamik postürografi ölçümleri yapılmıştır. Hafif bilişsel bozukluğu olan bireylerin Dinamik Görsel Keskinlik Testi Perception Time Test skorları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı derecede uzun bulunmultur (p<0,05). Bilgisayarlı Dinamik Postürografi VEST parametresi, DOT 2, DOT 3, DOT 6 ve Birleşik Denge Skorları HBB grubunda anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Videonistagmografik ölçümler açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Çalışmanın sonucunda hafif bilişsel bozukluğu olan bireylerin sağlıklı yaşıtlarına oranla düşmeye daha eğilimli oldukları sonucuna varılmış ve bu bireylerin düşmeyi önleyici rehabilitasyon programlarına alınmaları önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-03-20T08:58:23Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record