Show simple item record

dc.contributor.advisorAyhan, Yavuz
dc.contributor.authorKarakaşlı, Ahmet Alp
dc.date.accessioned2019-03-21T11:20:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-07
dc.identifier.citationKarakaşlı A. A., Farklı Öznel Bilişsel Bozukluk Tanımlarında Alzheimer Hastalığı Biyobelirteçleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6254
dc.description.abstractBrain morphological changes may occur before the emergence of the clinical symptoms in Alzheimer’s Disease (AD) patients. For early diagnosis, pre-dementia clinical stages were identified. Subjective Cognitive Impairment refers to a clinical state of which no objective neuropsychological impairment is observed in individuals with cognitive complaints. Currently there is no consensus on the operationalization of SCD criteria. The aim of this study is to assess structural neuroimaging biomarkers of AD in different definitions of SCD. The study included 101 participants over 55 years of age, with memory complaints and no identifiable impairment in the Modified Mini Mental Test. We evaluated whether (i) using a valid scale (Subjective Memory Complaints Questionnaire-SMCQ) rather than a single question; (ii) utilizing neuropsychological test data in addition to a screening test; (iii) evaluating SCD + criteria –additional qualitative features of the complaint- and (iv) the exclusion of comorbidities that may be associated with memory complaints; would be associated with increased atrophy in AD-related areas. Three different cortical thickness and two cortical volume patterns were determined as the dependent variables. Results suggested that age, sex, age of onset of memory complaints, depression or anxiety symptoms and vitamin B12 and vitamin D levels were associated with alterations in the structural markers of AD. Regarding different definitions of SCD; assessment of SCD + criteria, utilizing SMCQ, addition of neuropsychological test data and excluding individuals with comorbidities did not contribute to the validity of SCD in terms of the AD morphology. Our findings indicate the importance of psychiatric evaluation in individuals with subjective memory complaints. The presence of depression and anxiety symptoms in a person with SCD may increase the likelihood of AD-related brain morphological changes. Longitudinal studies, better assessment of the phenotype, inclusion of different diagnostic groups may help to refine the definition of SCD and the addition of criterion which may point to early morphological changes.tr_TR
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Proje no: 214S048) ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje no: THD 2018-17363) tarafından desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ ix ŞEKİLLER xi TABLOLAR xii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Demans Sendromu 3 2.2. Demans Sendromuna Neden Olan Durumlar 6 2.2.1. Vasküler Demans 8 2.2.2. Karma Alzheimer ve Vasküler Demans 9 2.2.3. Parkinson Hastalığı Demansı 9 2.2.4. Lewy Cisimcikli Demans 10 2.2.5. Frontotemporal Demans 10 2.2.6. Progresif Supranuklear Palsi 10 2.2.7. Kortikobazal Dejenerasyon 11 2.3. Alzheimer Hastalığı 11 2.3.1. Alzheimer Hastalığına Bağlı Demansın 12 Epidemiyolojisi 2.3.2. Alzheimer Hastalığının Patofizyolojisi 13 2.3.3. Alzheimer Hastalığı Biyobelirteçleri 15 2.3.4. Alzheimer Hastalığı Tanı Ölçütleri 18 2.4. Öznel Bilişsel Bozukluk 28 2.4.1. Öznel Bilişsel Bozukluk Tanımı 29 2.4.2. Öznel Bilişsel Bozukluk-Artı (ÖBB+) Kriterleri 31 2.4.3. Öznel Bilişsel Bozuklukta Alzheimer Hastalığı 34 Biyobelirteçleri vi 2.5. AMAÇ 36 2.5.1. Araştırmanın Amacı 36 2.5.2. Araştırmanın Soruları 36 3. GEREÇLER VE YÖNTEM 38 3.1. Araştırmanın Deseni, Alanı ve Evreni 38 3.2. Araştırmaya Kabul Edilme ve Dışlanma Ölçütleri 39 3.3. Araştırmada Kullanılan Gereçler 40 3.3.1. Sosyodemografik Bilgi Formu 40 3.3.2. Öznel Bellek Yakınmaları Anketi (ÖBYA, 40 Subjective Memory Complaints Questionnaire) 3.3.3. Bilişsel Y akınmaları Değerlendirme Formu 40 3.3.4. Klinik Değerlendirme Formu 3.3.5. Nöropsikolojik Testler 41 41 3.4. Uygulama 3.4.1. Yüz-Yüze Klinik Değerlendirme Aşaması 44 3.4.2. Nöropsikolojik Testlerin Uygulanması 46 3.4.3. Kan Numunelerinin Alınması ve Laboratuvar 46 İncelemesi 3.4.4. Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yapılması 47 ve Elde Edilen Görüntülerin İşlenmesi 3.4.5. AH ile İlişkili Morfolojik Belirteçlerin 48 Belirlenmesi 3.5. İstatistiksel Analiz 54 4. BULGULAR 58 4.1. Örneklemin Sosyodemografik Özellikleri 58 4.2. Örneklemin Bilişsel Yakınmalarının Özellikleri 58 4.3. Örneklemin Klinik Özellikleri 59 4.4. Farklı Öznel Bilişsel Bozukluk Tanımlarında Morfolojik 61 Belirteçlerin Değerlendirilmesi 4.5. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçlarına göre 61 Morfolojik Belirteçlerle İlişkili ÖBB Ölçütleri 5. TARTIŞMA 68 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 79 44 vii KAYNAKLAR 83 EKLER Ek-1. Onam Formu Ek-2. Sosyodemografik Form Ek-3. Öznel Bilişsel Yakınmalar Anketi Ek-4. Modifiye Mini Mental Test Eğitimliler İçin Hazırlanmış Form Ek-5. Modifiye Mini Mental Test Eğitimsizler İçin Hazırlanmış Form Ek-6. Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi Ek-7. İz Sürme Testi A Formu Ek-8. İz Sürme Testi B Formu Ek-9. Wechsler Zekâ Testi – Sayı Dizisi Alt Ölçeği Ek-10. Sözel ve Semantik Akıcılık Testleritr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖznel bilişsel bozukluktr_TR
dc.subjectAlzheimer hastalığıtr_TR
dc.subjectkortikal kalınlıktr_TR
dc.subjectbiyobelirteçtr_TR
dc.subjectmanyetik rezonans görüntülemetr_TR
dc.titleFARKLI ÖZNEL BİLİŞSEL BOZUKLUK TANIMLARINDA ALZHEİMER HASTALIĞI BİYOBELİRTEÇLERİtr_TR
dc.typemedicineThesistr_TR
dc.description.ozetAlzheimer Hastalığı (AH) ile ilişkili beyin morfolojisindeki değişiklikler klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce kendini göstermektedir. Tanının daha erken konulabilmesi için demans öncesi aşamaların klinik olarak tanımlamaları yapılmıştır. Öznel Bilişsel Bozukluk (ÖBB) kavram olarak, kişilerin şikâyeti olmasına rağmen nesnel ölçümlerde bilişsel sorun görülmemesi durumunu tanımlamaktadır. ÖBB için henüz üzerinde anlaşılmış operasyonel ölçütler belirlenmemiştir. Bu araştırmada farklı ÖBB tanımlarında AH ile ilişkili yapısal nörogörüntüleme biyobelirteçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 55 yaş ve üzerinde unutkanlık yakınması bulunan, Modifiye Mini Mental Test sonucuna göre bilişsel bozukluk tespit edilmemiş ve demans tanısı konulmamış 101 katılımcı alınmıştır. Araştırmamızda öznel bellek yakınmaları olan bireylerde (i) yakınmaların standardize bir ölçek olan Öznel Bilişsel Yakınmalar Anketi (ÖBYA) ile değerlendirilmesi, (ii) bilişsel performansın detaylı nöropsikolojik testler (NPT) ile ölçülmesi, (iii) ÖBB+ (ÖBB Artı) olarak adlandırılan ek yakınma niteliklerinin sorgulanması ve (iv) bellek yakınmalarıyla ilişkili olabilecek komorbiditelerin dışlanması durumlarının beyin MR görüntülerinde AH ile uyumlu atrofi örüntüleriyle daha fazla ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. AH ile ilişkili olduğu gösterilen üç kortikal kalınlık ve iki hacim örüntüsü araştırmanın bağımlı değişkenleri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları en geniş tanımı ile ÖBB grubunda yaş, cinsiyet, bilişsel yakınmaların başlama zamanı, depresyon veya anksiyete belirtileri ve B12 ve D vitamini düzeylerinin AH ile ilişkili yapısal nörogörüntüleme biyobelirteçlerini yordayan faktörler olduğunu göstermektedir. Farklı öznel bilişsel bozukluk tanımları ile ilişkili ölçütler ele alındığında ÖBB+ ölçütlerinin, yakınmaları ÖBYA ile değerlendirmenin, ek nöropsikolojik değerlendirme yapmanın ve kişileri dahili hastalıklar açısından sınıflandırmanın morfolojik bulgular açısından ÖBB geçerliğine katkıda bulunmadığı görülmüştür. Araştırma bulguları öznel bellek yakınmaları olan kişilerde psikiyatrik değerlendirmenin önemine işaret etmektedir. ÖBB olarak sınıflandırılan bir kişide depresyon veya anksiyete belirtilerinin bulunması, altta yatan AH ile uyumlu morfolojik değişikliklerin görülme olasılığını artıyor olabilir. Uzunlamasına çalışmalar, yakınmaların daha detaylı değerlendirilmesi, farklı tanı gruplarının dahil edilmesi ÖBB tanımının iyileştirilmesi ve morfolojik değişikliklerle ilişkili yeni ölçütlerin tespitine yardımcı olabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentRuh Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-03-22T11:20:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record