Show simple item record

dc.contributor.advisorYeniay, Murtaza Özgür
dc.contributor.authorŞimşek, Volkan
dc.date.accessioned2019-04-12T08:29:12Z
dc.date.issued2018-11
dc.date.submitted2018-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6546
dc.description.abstractIn this thesis study, it is aimed to measure and rank the economic performances of countries by using the basic economic parameters specified in the study by using Gray Relational Analysis (GRA) method, which is one of the Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods. The parameters that can determine the economic performance of the countries in order to determine the weights of the variables during the application of the GRA method is analyzed by using correlation coefficients and Granger causality analysis to establish economic correlation maps and causality matrices for each country. For this, economic parameters of G20 countries are used in practice. Using these maps and matrices, the main variables that will reveal the economic performances of the countries and the weights to be used for GRA are determined. With the Gray Relational Degree (GRD), which will ultimately represent the economic performance of countries, economic performances are compared and ranked against each other.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZ i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER iv ÇİZELGELER v ŞEKİLLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1 Çok Kriterli Karar Verme 3 2.2 Gri İlişkisel Analiz (GİA) 4 2.2.1 Gri İlişkisel Analizin Uyulama Adımları 7 2.2.2 Gri İlişkisel Analizin Kullanım Alanları 11 2.3 Nedensellik-Korelasyon Analizleri 14 2.3.1 Pearson Çarpım-Moment Korelasyon Katsayısı 15 2.3.2 Granger Nedensellik Testi 15 3. UYGULAMA: G-20 ÜLKELERİNİN EKONOMİK PERFORMANS SIRALAMALARI 19 3.1 Amaç, Çerçeve ve Yöntem 19 3.2 Korelasyon Katsayıları ile Gri İlişkisel Analiz 25 3.2.1 Ülkelerin Ekonomik Korelasyon Haritaları 25 3.2.2 Ülkelerin Gri İlişkisel Dereceleri ve Performans Sıralamaları 65 3.3 Granger Nedensellik Testi ile Gri İlişkisel Analiz 95 3.3.1 Ülkelerin Granger Nedensellik Matrisleri 98 3.3.2 Ülkelerin Gri İlişkisel Dereceleri ve Performans Sıralamaları 130 4. SONUÇ VE TARTIŞMA 157 KAYNAKLAR 160 EKLER DİZİNİ 163 ÖZGEÇMİŞ 191tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇok kriterli karar verme
dc.subjectGri ilişkisel analiz
dc.subjectGranger nedensellik testi
dc.subjectÜlkelerin ekonomik performansı
dc.titleNedensellik Analizi ve Gri İlişkisel Analiz İle Performans Sıralaması: G20 Ülkeleri Üzerine Bir Çalışmatr_TR
dc.title.alternativePerformance Ranking With Causality Analysis And Gray-Relational Analysis: A Study On The G20 Countriestr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden birisi olan Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemiyle ülkelerin ekonomik performanslarının çalışma kapsamında belirlenen temel ekonomik parametreler kullanılarak ölçülmesi ve sıralanması amaçlanmıştır. GİA yönteminin uygulanması sırasında, değişkenlerin ağırlıklarının belirlenmesinde objektif bir yaklaşım olması amacıyla ülkelerin ekonomik performanslarını belirleyebilecek parametreler korelasyon katsayıları ve Granger nedensellik analizi ile incelenerek her ülke için ekonomik korelasyon haritaları ve nedensellik matrisleri oluşturulmuştur. Bunun için uygulamada G20 ülkelerine ait ekonomik parametreler kullanılmıştır. Bu harita ve matrisler kullanılarak ülkelerin ekonomik performanslarını ortaya koyacak temel değişkenler ve bunların GİA için kullanılacak ağırlıkları belirlenmiştir. Sonuçta ülkelerin ekonomik performansını temsil edecek olan Gri İlişkisel Dereceler (GİD) ile ekonomik performanslar birbirleriyle karşılaştırılmış ve sıralanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record