Show simple item record

dc.contributor.advisorKapucu, Sevgisun
dc.contributor.authorAkıncı, Merve
dc.date.accessioned2019-04-16T11:08:38Z
dc.date.issued2019-04-12
dc.date.submitted2019-04-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6574
dc.description.abstractThe study was carried out descriptively aiming order to determine the pain, functional status and daily life activities of elderly women with osteoarthritis who underwent total hip and knee prosthesis. The study included 290 women with osteoarthritis who underwent total hip and knee arthroplasty and admitted to Orthopedics and Traumatology outpatient of Ibni Sina Hospital between August 2017 and November 2018. Data of the study were collected using The Introductory Information Form, Visual Analog Scale (VAS), Functional Assesment Form and Barthel Daily Living Activities Index. Descriptive statistics (mean, standard deviation, median, minimum, maximum) and Wilcoxon test were for data analysis. As a result of the study: all patients at the 6th week after arthroplasty had mild persistent pain; pain after arthroplasty, infection, fear of dislocation, arthrodesis, fear of falling, and other causes limitation of mobility of the patients; it was founded that the functional levels of the patients after arthroplasty were better than those before the arthroplasty, and the median of the Functional Assessment point and Barthel Index score increased significantly. According to the results of the study, patients are less painful and have functional restraint than before. Therefore, we suggest to give importance to symptom management in nursing care in the postoperative period.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN ii TEŞEKKÜR ii ÖZET ii ABSTRACT ii İÇİNDEKİLER ii SİMGELER VE KISALTMALAR ii TABLOLAR ii 1. GİRİŞ 2 1.1. Problem Tanımı 2 1.2. Araştırma Soruları 2 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. Osteoartrit 2 2.1.1. Epidemiyoloji 2 2.1.2. Patofizyoloji 2 2.1.3. Etiyoloji 2 2.1.4. Risk Faktörleri 2 2.1.5. Klinik Bulgular 2 2.1.6. Tanı 2 2.1.7. Tedavi 2 2.2. Total Kalça ve Diz Protezi Yapılan Osteoartritli Hastalarda Hemşirelik Bakımı 2 3. GEREÇ VE YÖNTEM 2 3.1. Araştırmanın Şekli 2 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 2 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 2 3.4. Veri Toplama Formunun Hazırlanması 2 3.5. Araştırmanın Uygulaması 2 3.6. Verilerin Değerlendirilmesi 2 3.7. Araştırmanın Etik Yönü 2 4. BULGULAR 2 5. TARTIŞMA 2 5.1. Hastaların Ağrı Özelliklerinin Tartışılması 2 5.2. Hastaların Fonksiyonel Değerlendirme Puanlarının Tartışılması 2 5.3. Hastaların Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi Puanlarının Tartışılması 2 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 2 6.1. Sonuç 2 6.2. Öneriler 2 7. KAYNAKLAR 2 8. EKLER EK-1. Etik Kurul Kararı EK-2. Tanıtıcı Bilgi Formu EK-3. Görsel Analog Skala (VAS) EK-4. Fonksiyonel Değerlendirme Formu EK-5. Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi EK-6. Hasta Onam Formu EK-7. Hastane İzin Yazısı EK-8. Orijinallik Raporu EK-9. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFonksiyonel durum, hemşirelik, mobilite, osteoartrit, total kalça ve diz artroplastisitr_TR
dc.titleTotal Kalça ve Diz Protezi Yapılan Osteoartritli Yaşlı Kadınlarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Belirlenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışma total kalça ve diz protezi yapılan osteoartritli yaşlı kadınlarda ağrı, fonksiyonel durum ve günlük yaşam aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı şekilde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine Ağustos 2017- Kasım 2018 tarihleri arasında başvuran total kalça ve diz protezi ameliyatı olan 290 osteoartritli yaşlı kadın hasta oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Görsel Analog Skala (VAS), Fonksiyonel Değerlendirme Formu ve Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, ortanca, minimum, maksimum) ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda total kalça ve diz protezi yapılan hastalarda artroplasti sonrası 6. haftada tüm hastaların hafif düzeyde devam eden ağrısı olduğu; ağrı, enfeksiyon, dislokasyon korkusu, artrodez, düşme korkusu gibi nedenlerden dolayı mobilizasyon kısıtlılığı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca hastaların fonksiyonel düzeylerinin artroplasti öncesine göre daha iyi hale geldiği, buna bağlı olarak Fonksiyonel Değerlendirme puan ortancası ve Barthel İndeksi puan ortancasının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre hastalar artroplasti öncesine göre daha az olmakla birlikte ağrı ve fonksiyonel kısıtlama yaşamaktadırlar. Bu nedenle işlem sonrası akut dönemde hemşirelik bakımında semptom yönetimine önem verilmesini önermekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.contributor.authorID10244360tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-04-16T11:08:38Z


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record