Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Ayten
dc.contributor.authorÖzbal, Bayram
dc.date.accessioned2019-04-24T07:20:15Z
dc.date.issued2019-02-22
dc.date.submitted2019-01-24
dc.identifier.citationAçık, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu. turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acik_yabancilara_turkce_ogretimi.pdf%0A adresinden erişildi. Ak, D. (2011). İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Akyol, H. (2014). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri (7. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Albers, H. G. ve Bolton, S. (1995). Testen und Prüfen in der Grundstufe Einstufungstests und Sprachstandsprüfungen (1. bs.). Berlin: Langenscheidt. Altun, M. ve Özcan, E. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sınavlar ve Sınav Uygulamaları. F. Yıldırım ve B. Tüfekçioğlu (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yöntemler, Beceriler, Uygulamalar içinde (1. bs., ss. 391–422). Ankara: Pegem Akademi. Anderson, J. (2016). Why Practice Makes Perfect Sense: The Past, Present and Potential Future of The PPP Paradigm in Language Teacher Education. ELTED, 19, 14–22. www.elted.net/uploads/7/3/1/6/.../3_vol.19_anderson.pdf adresinden erişildi. Arslan, M. ve Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı. Dil Dergisi, 147, 63–86. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/1603/17284.pdf adresinden erişildi. Bağcı, H. ve Başar, U. (2013). Yazma Eğitimi. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (1. bs., ss. 309–331). Ankara: Grafiker Yayınları. Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2015). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı (7. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Bakırcıoğlu, R. (2016). Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü (2. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Bär, M. (2016). Vom Üben als notwendigem Übel zum funktionalen und intelligenten Üben. E. Burwitz-Melzer, F. G. Königs, C. Riemer ve L. Schmelter (Ed.), Üben und Übungen beim Fremdsprachenlernen içinde (1. bs., ss. 9–18). Tübingen: Narr Francke Attempto. Barın, E. (2006). Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Dikte ve Yazılı Anlatımın Önemi. Belleten, 1, 21–32. www.tdk.gov.tr/images/css/TDA/2006_1/2006Ibarin.pdf adresinden erişildi. Başar, U. (2016). Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Setinin (Temel Seviye: A1, A2) Yapılandırmacılık Bağlamında Değerlendirilmesi. Aydın Tömer, 2(1), 55–77. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/382496 adresinden erişildi. Bauer, S. R. ve Schäfer, A. (2010). Der Faktor „Lehren“ im Bedingungsgefüge des Deutsch als Zweitsprache-Unterrichts. H.-J. Krumm, C. Fandrych, B. Hufeisen ve C. Riemer (Ed.), Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch içinde (1. bs., ss. 1173–1185). Almanya: De Gruyter Mouton. Beile, W. (2009). Üben und Übungsformen. U. O. H. Jung ve H. Jung (Ed.), Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer içinde (3. bs., ss. 74–81). Frankfurt: Peter Lang. Bekleyen, N. (2016). Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (1. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Bloom, S. B. (2016). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (D. A. Özçelik, Çev.) (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Bölükbaş, F. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Etkinler. F. Yıldırım ve B. Tüfekçioğlu (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yöntemler, Beceriler, Uygulamalar içinde (1. bs., ss. 353–366). Ankara: Pegem Akademi. Borgwardt, U. (1993). Übungstypen, -arten und -folgen. U. Borgwardt, H. Enter, P. Fretwurst ve D. Walz (Ed.), Kompendium Fremdsprachenunterricht içinde (1. bs., ss. 51–58). Almanya: Max Hueber Verlag. Borich, G. D. (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri Araştırma Temelli Uygulama. (M. B. Acat, Çev. Ed.) (8. bs.). Ankara: Nobel Yayın. Börner, W. (2002). Lernprozesse in grammatischen Lernaufgaben. W. Börner ve K. Vogel (Ed.), Grammatik und Fremdsprachunerweb Kognitive, psycholinguistische und erwerbstheoretische Perspektiven içinde (1. bs., ss. 231–260). Tübingen: Gunter Narr Verlag. Brinkmann, M. (2014). Wiederkehr der Übung?! Aufgaben. Im Lernkontext. In Schule und Lehrerausbildung içinde (ss. 114–129). Berlin: Schneider Verlag. Brown, H. D. (2004). Language Assessment: Principles and Classroom Practices (1. bs.). Amerika: Pearson. Brünnig, L. (2010). Schüleraktivierendes Üben, Wiederholen und Vertiefen. PÄDAGOGIK, 12(12), 12–16. Burwitz-Melzer, E. ve Quetz, J. (2002). Methoden für den Fremdsprachenunterricht mit Erwachsenen. J. Quetz ve G. von der Handt (Ed.), Neue Sprachen Lehren und Lernen: Fremdsprachenunterricht in der Weiterbildung içinde (ss. 102–184). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. Butzkamm, W. (2004). Lust zum Lehren, Lust zum Lernen: Eine neue Methodik für den Fremdsprachenunterricht (1. bs.). Tübingen: Francke Verlag. Cambridge. (2011). Using the CEFR: Principles of Good Practice. Cambride: Cambride University Press. Cavkaytar, S. (2009). Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Uygulanması: İlköğretim 5. Sınıfta Bir Eylem Araştırması. Basılmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Cavkaytar, S. (2010). İlköğretimde Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Yazma Süreci Modelinden Yararlanma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 285–287. www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/cavkaytar_serap.pdf adresinden erişildi. Çerçi, A. (2014). Telaffuz, Vurgu ve Tonlama Konularının Dinleme Destekli Öğretimi. Turkish Studies, 9(3), 467–485. doi:10.7827/TurkishStudies.5997 Çetin, D. (2017). Dil Becerileri-Anlatma (Konuşma ve Yazma Becerileri). H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin ve D. Melanlıoğlu (Ed.), Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı 1. Cilt içinde (1. bs., ss. 359–424). İstanbul: Kesit Yayınları. Ceyhan, G. N. (2014). Süreç-Odakli Yazma Yaklaşiminin Yazma Dersi̇ndeki̇ Yeri̇ ve Etki̇si̇. Dil Dergisi, 163(1), 46–63. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/2102/21753.pdf adresinden erişildi. Çoşkun, O. (2017). Ders Araç ve Gereçleri, Materyal Tasarımı, Dil Eğitiminde Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Medya Kullanımı. H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin ve D. Melanlıoğlu (Ed.), Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı 2. Cilt içinde (1. bs., ss. 237–324). İstanbul: Kesit Yayınları. Cross, D. (1999). A Practical Handbook of Language Teaching. Harlow: Longman. Cunningham, G. K. (2005). Assessment in the Classroom: Constructing and Interpreting Texts. Londra: The Falmer Press. Cunningsworth, A. (1995). Choosing Your Coursebook (1. bs.). Tayland: Macmillan Heinemann. Dahlhaus, B. (1994). Fertigkeit Hören (1. bs.). Almanya: Langenscheidt. Değer, C. A., Çetin, B. ve Köleci, O. E. (2017). Kuramdan Uygulamaya Yabancılara Türkçe Dilbilgisi Öğretimi (1. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Dekeyser, R. M. (2007). Introduction: Situating the Concept of Practice. R. M. Dekeyser (Ed.), Practice in a Second Language Perspectives from Applied Linguistics and Cognitive Psychology içinde (1. bs., ss. 1–18). Amerika: Cambridge University Press. Demir, C. ve Barın, E. (2010). Türkçe Dil Bilgisi 1 Ses Bilgisi (2. bs.). Ankara: Öncü Kitap. Demirel, Ö. (1998). Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi. C. Topbaş (Ed.), Türkçe Öğretimi içinde (ss. 149–155). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Demirel, Ö. (2016). Yabancı Dil Öğretimi (9. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2008). Ders Kitaplarına Genel Bakış. Ö. Demirel ve K. Kıroğlu (Ed.), Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi içinde (2. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Dilber, E. (2015). Dilbilgisi Öğretimi. N. Bekleyen (Ed.), Dil Öğretimi içinde (1. bs., ss. 371–390). Ankara: Pegem Akademi. Dilidüzgün, Ş. (2013). Dinleme Eğitimi. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (1. bs., ss. 259–276). Ankara: Grafiker Yayınları. Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme Çalışmaları. Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Dorner, A. (2010). Übung. H. Barkowski ve H.-J. Krumm (Ed.), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache içinde (1. bs., s. 345). Almanya: A. Francke Verlag. Durmuş, M. (2013). Türkçenin Yabancılara Öğreti̇mi̇: Sorunlar, Çözüm Öneri̇leri̇ ve Yabancılara Türkçe Öğreti̇mi̇ni̇n Geleceği̇yle İlgi̇li̇ Görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 207–228. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041688/5000039216 adresinden erişildi. Dursunoğlu, H. (2017). Türkiye Türkçesi Dil Bilgisi 1 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi (2. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Duru, H. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Soruların Nitelik Araştırması. Basılmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Edelhoff, C. (2013). How to Do Things with Words. At Work, 22, 9. Eken Tuzcu, D. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Temel Düzey Dinleme-Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching (1. bs.). Çin: Oxford University Press. Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar. An SLA Perspective. TESOL Quarterly, 40(1), 83–107. https://www.jstor.org/stable/40264512 adresinden erişildi. Engel, U., Halm, W., Krumm, H.-J., Ortmann, W. D., Picht, R., Rall, D., … Wierlacher, A. (1977). Mannheimer Gutachten. System (1. bs., C. 6). Heilderberg: Julius Groos Verlag. Erer, N. G. (2011). Türkçe ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan İki Seri Kitabın Sözcük Öğretimi Açısından Karşılaştırılması. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Erginer, E. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri Uygulamalı Bir Çalışma (5. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Erişti, B. (2013). Bilgi İşleme Kuramı. G. Can (Ed.), Eğitim Psikolojisi içinde (3. bs., ss. 205–228). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web Ofset. Erol, H. F. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçede Kelime Öğretimi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 1289–1298. doi:10.18298/ijlet.1748 Erol, H. F. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi. F. Yıldırım ve B. Tüfekçioğlu (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yöntemler, Beceriler, Uygulamalar içinde (1. bs., ss. 178–231). Ankara: Pegem Akademi. Field, J. (2002). The Changing Face of Listening. J. C. Richards ve W. A. Renandya (Ed.), Methodology in Language Teaching An Anthology of Current Practice içinde (1. bs., ss. 242–247). New York: Cambridge University Press. Field, J. (2003). Promoting Perception: Lexical Segmentation in L2 Listening. ELT Journal, 57(4), 325–334. doi:10.1093/elt/57.4.325 Frodesen, J. (2014). Grammar in Second Language Writing. M. Celce-Murcia, D. M. Brinton ve M. A. Snow (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Laguage içinde (4. bs., ss. 238–253). Boston: National Geographic Learning. Funk, H. (1994). Arbeitsfragen zur Lehrwerkanayse. B. Kast ve G. Neuner (Ed.), Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken: für den fremdsprachlichen Deutschunterricht içinde (1. bs., ss. 105–108). Berlin: Langenscheidt. Funk, H. (2014). Übungsformen im fremdsprachlichen Grammatikunterricht. S. Dengscherz, M. Businger ve J. Taraskina (Ed.), Grammatikunterricht zwischen Linguistik und Didaktik. DaF/DaZ lernen und lehren im Spannungsfeld von Sprachwissenschaft, empirischer Unterrichtsforschung und Vermittlungskonzepte içinde (1. bs., ss. 183–194). Almanya: Narr Verlag. Funk, H., Kuhn, C., Skiba, D., Spaniel-Weise ve Wicke, R. E. (2014). Aufgaben, Übungen, Interaktion. Münih: Klett-Langenscheidt. Genç, A. (2002). İlk- ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Dersi Kitabı Seçimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 74–81. http://dergipark.gov.tr/hunefd/issue/7814/102603 adresinden erişildi. Genç, A. (2010). Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitabı İncelemesi (1. bs.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Genç, A. (2012). Eğitim Sözlüğü (2. bs.). Ankara: Hacettepe Yayıncılık. Göçer, A. (2007). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 137, 30–48. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/762/9684.pdf adresinden erişildi. Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Bir Öğrenme Ortamı Oluşturmak İçin Seçkin Edebî Ürünlerden Yararlanma. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 341–369. http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/16968/177238 adresinden erişildi. Göçer, A. (2014). Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme (2. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Götze, L. (1996). Fünf Lehrwerkgenerationen. B. Kast ve G. Neuner (Ed.), Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht içinde (2. bs., ss. 29–30). Berlin: Langenscheidt. Gözütok, D. F. (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri (4. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Graßmann, R. ve Kaufmann, S. (2008). Übungstypologien, Arbeitsanweisungen und Sozialformen im DaZ-Unterricht. Fortbildung für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache Band 3 – Unterrichtsplanung und -durchführung içinde (1. bs., ss. 1–36). Almanya: Hueber Verlag. Grau, M. ve Würffel, N. (2007). Übungen zur interkulturellen Kommunikation. K.-R. Bausch, H. Christ ve H.-J. Krumm (Ed.), Handbuch Fremdsprachenunterricht içinde (5. bs., ss. 312–314). Tübingen: A. Francke Verlag. Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide For Teachers (1. bs.). Kanada: Heinle & Heinle. Grotjahn, R. ve Kleppin, K. (2015). Prüfen, Testen, Evaluieren (1. bs.). Münih: Klett-Langenscheidt. Gudjons, H. (2006). Intelligentes Üben. Log in Heft, 139(138), 14–19. Gülcü, İ. (2015). Yabancı Dil Olarak Mobil Destekli Türkçe Kelime Öğretimi. Basılmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Güler, N. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (8. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Gültekin, S. (2017). Testlerde Kullanılacak Madde Türleri, Hazırlama İlkeleri ve Puanlanması. R. N. Demirtaşlı (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (4. bs., ss. 145–222). Ankara: Anı Yayıncılık. Güneş, F. (2003). Okuma-Yazma Öğretiminde Cümlenin Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 39–48. http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/16954/176996 adresinden erişildi. Güneş, F. (2017). Alıştırmalardan Etkinliklere: Eğitimdeki Gelişmeler. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 103–120. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/410532 adresinden erişildi. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Göz. geç. 4. bs.). Ankara: Seçkin. Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (1. bs.). Ankara: Akçağ. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4. bs.). Harlow: Pearson Longman. Häussermann, U. ve Piepho, H.-E. (1996). Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache Abriss Aufgaben-und Übungstypologie (1. bs.). Almanya: Iudicium. Heaton, J. B. (1990). Writing English Language Tests (3. bs.). Hong Kong: Longman. Hellmich, H. ve Gröschl, R. (1978). Die Übung im Fremdsprachunterricht. Deutsch als Fremdsprache, 7, 261–267. http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00300777 adresinden erişildi. Hengirmen, M. (1994). Türkçe Öğrenelim 1. Ankara: Engin Yayınevi. Hengirmen, M. (2005). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve TÖMER Yöntemi (1. bs.). Ankara: Engin Yayınevi. Heymann, H. W. (2012). Schüler beim Aufbau von Kompetenzen unterstützen Üben, Anwenden, Vertiefen – Gelingensbedingungen für nachhaltiges Lernen. Pädagogik, 12, 6–12. http://www.redaktion-paedagogik.de/2012/12/ueben-anwenden-vertiefen/ adresinden erişildi. Huneke, H.-W. ve Steinig, W. (2002). Deutsch als Fremdsprache Eine Einführung (3. bs.). Berlin: Erich Schmidt Verlag. İlgün, K. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Telaffuz Becerisini Geliştirmey Yönelik Tekerleme ve Ninnilerin Kullanımı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Jenfu, N. (1994). Aufgabe und/oder Übung? Betrachtungen zu einem Begriffspaar-mit praktischen Beispielen. Fremdsprache Deutsch Zeitschrift dür die Praxis des Deutschunterrichts, 10, 14–17. Johnson, K. (2008). An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching (2. bs.). New York: Taylor and Francis. Kara, M. (2011). Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 3(3), 157–195. http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/287/m_kara adresinden erişildi. Karababa, C. Z. C. (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 265–278. http://dergipark.gov.tr/auebfd/issue/38389/445203 adresinden erişildi. Karababa, C. Z. C. (2016). Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı A1 (2. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Karakoç, D. ve Köse, G. D. (2017). The Impact of Vocabulary Knowledge on Reading, Writing and Proficiency Scores of EFL Learners. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(1), 352–378. doi:10.1007/s10047-014-0756-2 Karataş, F. (2014). 4. Sınıf “TOKO DEMO” Almanca Ders Kitabının “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” Kapsamında Analiz Edilmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Karl-Richard, B., Christ, H. ve Krumm, H.-J. (2003). Handbuch Fremdsprachenunterricht (4. bs.). Almanya: A. Francke Verlag. Kast, B. (1999). Fertigkeit Schreiben (1. bs.). Almanya: Langenscheidt. Keçik, İ. ve Uzun, L. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım (1. bs.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web Ofset. Keleş, O. (2015). Türkçenin ve Almancanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan İki Ders Kitabının Yazma Becerisi Açısından Karşılaştırılması. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Kenworthy, J. (1987). Teaching English Pronunciation (1. bs.). New York: Longman. Kieweg, W. (2006). Kommunikative Grammatikübung. Der Fremdsprachliche Unterricht English, 82, 2–8. Kieweg, W. (2014). Das Üben üben. Der Fremdsprachliche Unterricht English, 131, 2–9. Kılıç, A. ve Seven, S. (2008). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (7. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Kleppin, K. (2002). Lernen als sozialer Prozess. J. Quetz ve G. Handt (Ed.), Neue Sprachen Lehren und Lernen: Fremdsprachenunterricht in der Weiterbildung içinde (1. bs.). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. Klippel, F. (2010). Übung. C. Surkamp (Ed.), Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik içinde (1. bs., ss. 314–317). Stuttgart: Metzler. Klippel, F. (2013). Übung macht den Meister – practice makes perfect : Von den langweiligen Aspekten des Sprachenlernens, 42(1), 38–49. www.periodicals.narr.de/index.php/flul/article/.../2093%0A adresinden erişildi. Koç, K. D. (2015). Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretiminde Beceri Öğretimi. A. Sarıçoban (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metodolojisi içinde (1. bs., ss. 155–188). Ankara: Anı Yayıncılık. Köck, P. (2012). Handbuch der Schulpädagogik für Studium-Praxis-Prüfung (3. bs.). Donauwörth: Auer Verlag. Koenig, M. (1994). Übungen selbst machen oder: wie man von alten Pfaden abweicht. Fremsprache Deutsch, 10, 28–32. Krumm, H.-J. (1994). Stockholmer Kriterienkatalog. B. Kast ve G. Neuner (Ed.), Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht içinde (1. bs., ss. 100–105). Berlin: Langenscheidt. Kubiszyna, T. ve Borich, G. (2010). Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice (9. bs.). Amerika: Wiley. Küçükahmet, L. (2009). Program Geliştirme ve Öğretim (24. bs.). Ankara: Nobel Yayın. Kurt, M. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisinin İşlevi. F. Yıldırım ve B. Tüfekçioğlu (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar-Yöntemler-Beceriler-Uygulamalar içinde (1. bs., ss. 261–266). Ankara: Pegem Akademi. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching (2. bs.). Çin: Oxford University Press. Larsen-Freeman, D. (2014). Teaching Grammar. M. Celce-Murcia, D. M. Brinton ve M. A. Snow (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Laguage içinde (4. bs., ss. 256–270). Boston: National Geographic Learning. Larsen-Freeman, D. ve Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching (1. bs.). Oxford: Oxford University Press. Laufer, B. ve Goldstein, Z. (2004). Testing Vocabulary Knowledge: Size, Strength, and Computer Adaptiveness. Language Learning, 54(3), 399–436. http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?ArticleID=4FC5A231EAFBC58458D6 adresinden erişildi. Legutke, M. ve Vogt, K. (2013). Übungen-so bringen Sie Spass und Lernerfolge. At Work, 22, 3–5. Linse, C. T. (2005). Practical English Language Teaching: Young Learners (1. bs.). New York: McGraw Hill. Lonnecker, G. ve Schödder, B. (2002). Lesen und Schreiben 1 Lehrerhandbuch (1. bs.). Ismaning: Hueber Verlag. Manta, S. (2013). The Relationship between PPP and TBLT: Reference to a Specific Task and Ways of Assessment. American International Journal of Social Science, 2(4), 40–48. www.aijssnet.com/journals/Vol_2_No_4_June.../6.pdf adresinden erişildi. Mattes, W. (2004). Methoden für den Unterricht (1. bs.). Braunschweig: Schöningh. Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. Qualitive Social Research Sozialforschung, 1(2). doi:10.17169/fqs-1.2.1089 Melanlıoğlu, D. (2017). Dil Öğretiminde Metin ve Metin Seçimi. H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin ve D. Melanlıoğlu (Ed.), Uygulamalı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı 2. cilt içinde (1. bs., ss. 111–186). İstanbul: Kesit Yayınları. Meyer, H. (1991). Unterrichtsmethoden 2 (4. bs.). Frankfurt: Cornelsen. Meyer, H. (2013). Was ist guter Unterricht? (9. bs.). Berlin: Cornelsen. Miller, M. D., Linn, Robert, L. ve Gronlund, N. (2013). Measurement and Assessment in Teaching (11. bs.). Amerika: Pearson. Morrison, G. G., Ross, S. M. ve Kemp, J. E. (2012). Etkili Öğretim Tasarımı. (İ. Varank, Çev. Ed.) (1. bs.). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları. Nation, P. (1996). The Four Strands of a Language Course. TESOL in Context, 6(2), 7–12. https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=684121893739102;res=IELAPA adresinden erişildi. Nation, P. (2007). The Four Strands. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 2–13. doi:10.2167/illt039.0 Nation, P. ve Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL Listening and Speaking. ESL Applied Linguistics Professional Series (1. bs.). New York: Routledge. Neuner, G. (1994a). Aufgaben und Übungsgeschehen im Deutschunterricht. Fremdsprache Deutsch Zeitschrift dür die Praxis des Deutschunterrichts, 1, 6–13. Neuner, G. (1994b). Lehrwerkforschung - Lehrwerkkritik. B. Kast ve G. Neuner (Ed.), Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken: für den fremdsprachlichen Deutschunterricht içinde (ss. 8–22). Berlin: Langenscheidt. Neuner, G. (2000). Die Erstellung von informellen Leistungstests („Schulaufgaben“) mit Hilfe der Übungstypologie. G. Neuner, M. Krüger ve U. Grewer (Ed.), Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht içinde (10. bs., ss. 177–181). Almanya: Langenscheidt. Neuner, G. ve Hunfeld, H. (2004). Methoden des fremdspachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung (1. bs.). Almanya: Langenscheidt. Neuner, G., Krüger, M. ve Grewer, U. (2000). Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht (10. bs.). Almanya: Langenscheidt. North, B. (2014). The CEFR in Practice (1. bs.). Cambride: Cambride University Press. Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom (1. bs.). Cambridge: Cambride University Press. Oğuzhan, F. (1974). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ömeroğlu, E. (2016). Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Ders Kitaplarının İncelenmesi. Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü (Terimlerin Almanca, Fransızca, İngilizce ve Eski Terim Karşılıkları ile). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Öz, F. (2011). Uygulamalı Türkçe Öğretimi (4. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Özbay, M. ve Temizyürek, F. (2004). Türkçe Öğreniyoruz Orhun (2. bs.). Ankara: TİKA. Özmen, C., Güven, E. ve Dürer, Z. S. (2016). Turkish Studies. Turkish Studies, 12(28), 593–634. doi:10.7827/TurkishStudies.12437 Piccardo, E. (2014). From Communicative to Action-oriented: A Research Pathway (1. bs.). Kanada: Curriculum Services. Piepho, H.-E. (2000). Üben. U. Karbe ve H.-E. Piepho (Ed.), Fremdsprachenunterricht von A - Z : praktisches Begriffswörterbuch içinde (1. bs., ss. 259–260). Almanya: Max Hueber Verlag. Polat, H. (2018). Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (A1 Düzeyi) (1. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Popham, W. J. (2003). Test Better, Teach Better: The Instructional Role of Assessment (1. bs.). Amerika: Association for Supervision and Curriculum Development. Rauch, R. (2007). Übungstypen für den Fremdsprachenunterricht. http://rainerrauch.com/Download/Uebungstypen.pdf adresinden erişildi. Read, J. (2000). Assessing Vocabulary (1. bs.). Cambride: Cambride University Press. Reisener, H. (1989). Motivierungstechniken im Fremdsprachenunterricht. Übungsformen und Lehrbucharbeit mit englischen und französischen Beispielen. Münih: Max Hueber Verlag. Richards, J. C. (2001). The Role of Textbooks in a Language Program. https://www.professorjackrichards.com/articles/role-of-textbooks/ adresinden erişildi. Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching Today (1. bs.). Amerika: Cambridge University Press. doi:10.1007/s15006-012-1082-3 Richards, J. C. (2008). Teaching Listening and Speaking: From Theory to Practice (1. bs.). New York: Cambride University Press. Roche, J. (2005). Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachendidaktik (2. bs.). Tübingen: A. Francke Verlag. Sağlam, M. (2012). Eğitim ve Öğretim Programlarının Kapsamı. K. Selvi (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (5. bs.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Schatz, H. (2006). Fertigkeit Sprechen (1. bs.). Almanya: Langenscheidt. Schramm, K. (2010). Sozialformen. H.-J. Krumm, C. Fandrych, B. Hufeisen ve C. Riemer (Ed.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache Ein internationales Handbuch 2. Halbband içinde (1. bs., ss. 1182–1187). Almanya: De Gruyter Mouton. Schwartz, A. M. (1998). Listening in a Foreign Language. http://eric.ed.gov/?id=ED433723 adresinden erişildi. Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. A Guidebook for English Language Teachers (2. bs.). Oxford: Macmillan. Selçuk, Z. (2011). Kalıcı Öğrenme. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/prof-dr--ziya-selcuk/kalici-ogrenme-1040980/ adresinden erişildi. Senemoğlu, N. (1987). Tam Öğrenme Modeli̇- Yararları ve Sınırlılıkları. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/makaleler/tam_ogr.htm adresinden erişildi. Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (25. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Sercu, L. (2013). Exercise Types and Grading in Language Learning. M. Byram ve H. Adelheid (Ed.), Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning içinde (2. bs., ss. 242–245). New York: Taylor and Francis. Shermis, M. D. ve Di Vesta, F. J. (2011). Classroom Assessment in Action (1. bs.). Amerika: RowmanLittlefield Publishers. Siebold, J. (2007). Aufgabe/Task und Übung/Exercise. Praxis Fremdsprachunterricht, 4, 63–64. Şimşek, A. ve Karal, H. (2014). “ ALPI ” İngilizce Telaffuz ve Artikülasyon Yazılımının Geliştirilmesi ve İngilizce Telaffuz Becerileri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(1), 44–60. http://dergipark.gov.tr/jitte/issue/25083/264723 adresinden erişildi. Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Kitaplar. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Stiggins, R. ve Chappuis, J. (2012). An Introduction to Student-Involved Assessment FOR Learning (6. bs.). Amerika: Pearson. Storch, G. (1998). Deutsch als Fremdsprache-Eine Didaktik (1. bs.). Münih: Wilhelm Fink Verlag. Tabak, G. ve Göçer, A. (2013). 6-8 . Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 147–169. http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1439/17316 adresinden erişildi. Tan, Ş. (2008). Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme (1. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Targońska, J. (2013). „Das ist eine Wortschatzübung, die mir gefällt“ – Faktoren der Attraktivität von Wortschatzübungen aus der Sicht von DaF-Lernenden. Linguistik Online, 60(3), 79–112. https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/1207/1995 adresinden erişildi. Taşkaya, S. M. (2018). Konuşma Eğitimi. M. Yılmaz (Ed.), Yeni Gelişmelere Işığında Türkçe Öğretimi içinde (2. bs., ss. 45–79). Ankara: Pegem Akademi. Tekin, H. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (24. bs.). Ankara: Yargı Yayınevi. TELC. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çervesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme (2. bs.). Almanya: Telc GmbH. Thornbury, S. (2006). An A-Z of ELT (1. bs.). Oxford: Macmillan. Thornbury, S. (2007). How to Teach Vocabulary (5. bs.). Malezya: Pearson. Tok, M. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Yazma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 249–279. doi:10.12780/UUSBD147 Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (7. bs.). Ankara: Pegem Akademi. Ünsal, G. (2008). Yazma Öğreti̇mi̇. Dil Dergisi, 142(4), 46–60. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/1597/17249.pdf adresinden erişildi. Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching. Practice and theory (1. bs.). Cambridge: Cambridge University Press. Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching (2. bs.). Cambridge: Cambridge University Press. Westhoff, G. (1997). Fertigkeit Lesen (1. bs.). Almanya: Langenscheidt. Woodward, T. (2001). Planing Lessons and Courses. Designing Sequences of Work for the Language Classroom. (1. bs.). Cambridge: Cambridge University Press. Yalçın, Ç. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme Etkinliklerinin Dil Öğrenme Stratejileri Açısından İncelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir. Yavuz, G. (2016). Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Dinleme Etkinliklerinin İncelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. gen. bs.). Ankara: Seçkin. Yıldız, Ü. ve Tepeli, Y. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma. International Journal of Language Academy, 2(4), 564–578. Yılmaz, Y. H. ve Esen, G. D. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçütleri. A. Okur, B. İnce ve İ. Güleç (Ed.), Yabancılara Türkçe Öğreti̇mi̇ Üzeri̇ne Araştırmalar içinde (ss. 85–96). Sakarya: Sakarya Üniversitesi TÖMER. Zengin, R. (1995). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alıştırmalar. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Zimmerman, C. B. (2014). Teaching and Learning Vocabulary for Second Language Learners. M. Celce-Murcia, D. M.Brinton ve M. A. Snow (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Laguage içinde (4. bs., ss. 288–302). Boston: National Geographic Learning.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6707
dc.description.abstractIn this thesis titled as “Investigation of Exercises in Turkish as a Foreign Language Textbooks: Level A1-A2”, exercises constituting a significant part of textbooks and workbooks are investigated. The learning content prepared in accordance with the achievements determined in the curricula is tried to be given to the students through the exercises in the textbooks. In fact, the exercises are related to the content of the textbooks and the language skills which are emphasized, and they reflect what to be taught in the textbook. For this purpose, primarily literature review was conducted in the context of the exercises in the field of foreign language teaching and the theoretical framework of the study was formed. Data were gathered through document analysis from the basic level (A1-A2) of the teaching sets of “Istanbul Turkish for Foreigners”, “Yedi İklim Turkish”, “Gazi Turkish for Foreigners”, “Yeni Hitit Turkish for Foreigners” textbooks and workbooks that constitute the data resource. Content analysis of collected data; exercises in the unit designs, exercise instructions, exercise articles, exercise designs, studying styles, number of exercises, distribution of exercises according to skill areas and types of exercises used according to skill areas investigated through induction, data obtained was shown in numerical terms by using tables and graphs and they were evaluated in the light of theoretical information. In the textbooks of which research results investigated demonstrated that there are problems in terms of writing of exercise instructions, exercise designs, articles, distribution of exercises according to the language skills and types of exercises used. Considering the importance and contribution of Turkish as a foreign language in the process of learning, incorporating exercises into the design process of textbooks will increase the effectiveness of the learning-teaching process.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ADAMASAYFASI iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii KISALTMALAR DİZİNİ xvii TABLOLAR DİZİNİ xviii ŞEKİLLER DİZİNİ xx GRAFİKLER DİZİNİ xxvii GİRİŞ 1 Problem Durumu 5 Araştırmanın Amacı ve Önemi 5 Araştırmanın Sınırlılıkları 8 Varsayımlar 8 Tanımlar 8 1. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 10 1.1. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ALIŞTIRMALAR 10 1.1.1. Tanımı 13 1.1.2. Özellikleri 15 1.1.3. Kullanım Amaçları ve İşlevleri 19 1.2. ALIŞTIRMA-ÖĞRENME İLİŞKİSİ 20 1.3. ALIŞTIRMALARIN DİLSEL TEMELLERİ 25 1.4. ALIŞTIRMALARDA YÖNERGELER 30 1.5. ALIŞTIRMALARDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖREVLERİ 33 1.6. ALIŞTIRMA TÜRLERİ 40 1.7. ALIŞTIRMALARIN SIRALANMASI 45 1.8. ALIŞTIRMALARDA ÇALIŞMA BİÇİMLERİ 48 1.9. YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİNDE ALIŞTIRMALAR 56 1.9.1. Dilbilgisi-Çeviri Yönteminde Alıştırmalar 57 1.9.2. Düzvarım Yönteminde Alıştırmalar 59 1.9.3. İşitsel Dilsel ve İşitsel Görsel Yöntemlerde Alıştırmalar 60 1.9.4. İletişimsel Yaklaşımda Alıştırmalar 61 1.9.5. Kültürlerarası Yaklaşımda Alıştırmalar 63 1.10. DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ 67 1.11. YABANCI DİL BECERİLERİ VE ALIŞTIRMALAR 75 1.11.1. Dinleme Becerisi ve Alıştırmalar 78 1.11.2. Konuşma Becerisi ve Alıştırmalar 86 1.11.3. Okuma Becerisi ve Alıştırmalar 92 1.11.4. Yazma Becerisi ve Alıştırmalar 96 1.11.5. Alt Beceriler 101 1.11.5.1. Kelime Öğretimi ve Alıştırmalar 101 1.11.5.2. Dil Bilgisi Öğretimi ve Alıştırmalar 105 1.11.5.3. Sesletim Öğretimi ve Alıştırmalar 109 1.12. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE DERS KİTAPLARI 112 1.12.1. Ders Kitabı İncelemede Alıştırma Değerlendirme Ölçütleri 117 2. BÖLÜM: YÖNTEM 124 2.1. DESEN 124 2.2. VERİ KAYNAKLARI VE VERİLERİN TOPLANMASI 124 2.3. VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI 126 3. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUMLAR 129 3.1. ÖĞRETİM SETLERİNDE ÜNİTE TASARIMLARI 129 3.1.1. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımı 129 3.1.2. Yedi İklim Türkçe Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımı 137 3.1.3. Gazi Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımı 143 3.1.4. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Temel Seviye Ders Kitabında Ünite Tasarımı 147 3.1.5. Temel Seviye Ders Kitaplarında Ünite Tasarımlarının Değerlendirilmesi 149 3.2.6. Temel Seviye Çalışma Kitaplarında Ünite Tasarımları Değerlendirilmesi 154 3.2. ALIŞTIRMA YÖNERGELERİ 158 3.2.1. Alıştırma Yönergelerinin Değerlendirilmesi 167 3.2.2. Alıştırma Maddelerinin Değerlendirilmesi 193 3.2.3. Alıştırma Tasarımlarının Değerlendirilmesi 196 3.2.4. Alıştırmalarda Çalışma Biçimlerinin Değerlendirilmesi 206 3.3. ÖĞRETİM SETLERİNDE TESPİT EDİLEN ALIŞTIRMA TÜRLERİ 208 3.3.1. Doğru-Yanlış Alıştırmaları 208 3.3.2. Çoktan Seçmeli Testler 209 3.3.3. Boşluk Doldurma Alıştırmaları 212 3.3.4. Dikte Alıştırmaları 214 3.3.5. Var-Yok Alıştırmaları 216 3.3.6. Eşleştirme Alıştırmaları 217 3.3.7. Tanıma Uygun Görseli Bulma 221 3.3.8. Görsele Uygun Cümle Yazma/Söyleme 222 3.3.9. Görsele Dayalı Öyküleştirme Alıştırmaları 223 3.3.10. Cümle Tamamlama Alıştırmaları 224 3.3.11. Duruma Uygun İfade Yazma/Söyleme Alıştırmaları 226 3.3.12. Sıralama Alıştırmaları 226 3.3.13. Diyalog Canlandırma Alıştırmaları 228 3.3.14. Benzer Diyalog Oluşturma Alıştırmaları 229 3.3.15. Diyalog Oluşturma Alıştırmaları 230 3.3.16. Diyalog Tamamlama Alıştırmaları 230 3.3.17. Form Doldurma Alıştırmaları 231 3.3.18. Metne Dayalı Sorular 232 3.3.19. Başlık Seçme/Bulma Alıştırmaları 233 3.3.20. Bilgi Düzeltme Alıştırmaları 234 3.3.21. Kısa Cevaplı Sorular 235 3.3.22. Görsel Destekli Sorulara Cevap Verme Alıştırmaları 236 3.3.23. İşaretleme Alıştırmaları 237 3.3.24. Çizme Alıştırmaları 237 3.3.25. Tablo Doldurma Alıştırmaları 238 3.3.26. Benzer Metin Oluşturma Alıştırmaları 239 3.3.27. Kelime ve Kavram Havuzundan Yararlanarak Yazma/Konuşma Alıştırmaları 240 3.3.28. Açık Uçlu Sorular 241 3.3.29. Betimleme Alıştırmaları 242 3.3.30. Sorulara Cevap Vererek Yazma/Konuşma Alıştırmaları 243 3.3.31. Sorulardan Hareketle Karşılıklı Konuşma Alıştırmaları 244 3.3.32. Karşılaştırma Alıştırmaları 244 3.3.33. Röportaj 245 3.3.34. Anket 246 3.3.35. Özetleme Alıştırmaları 246 3.3.36. Metin Tamamlama Alıştırmaları 247 3.3.37. E-posta/Mektup/Kartvizit Yazma Alıştırmaları 248 3.3.38. Tartışma Alıştırmaları 249 3.3.39. Edebi Metin Oluşturma 250 3.3.40. Görsel Üzerine Yazma/Konuşma Alıştırmaları 251 3.3.41. Not Yazma/Mesaj Yazma 252 3.3.42. Özgün Ürün Oluşturma Alıştırmaları 253 3.3.43. Yüksek Sesle Okuma Alıştırmaları 254 3.3.44. Dinleme-Tekrar Etme Alıştırmaları 255 3.3.45. Şarkı Söyleme Alıştırmaları 256 3.3.46. Yorumlama Alıştırmaları 257 3.3.47. Cümle Kurma Alıştırmaları 257 3.3.48. Dönüştürme Alıştırmaları 259 3.3.49. Kelime Tamamlama Alıştırmaları 260 3.3.50. Kelimelere Uygun Ekler Getirerek Boşluk Doldurma Alıştırmaları 262 3.3.51. Yazım Yanlışlarını Düzeltme Alıştırmaları 263 3.3.52. Doğru Kelimeyi Seçme Alıştırmaları 264 3.3.53. Kelimeyi Cümle İçinde Kullanma Alıştırmaları 264 3.3.54. Gruplandırma/Sınıflandırma Alıştırmaları 265 3.3.55. Harfleri Karışık Verilmiş Kelimeleri Düzeltme Alıştırmaları 266 3.3.56. Zincir Ayrıştırma Alıştırmaları 267 3.3.57. Farklı Kelimeyi Bulma Alıştırmaları 268 3.3.58. Harf Tamamlama/Söyleme Alıştırmaları 269 3.3.59. Verilen Harfle Başlayan Kelime Yazma Alıştırmaları 269 3.3.60. Tekerlemeler 270 3.3.61. Bilmeceler 271 3.3.62. Bulmacalar 272 3.3.63. Oyunlar 272 3.4. A1-A2 DÜZEYİNDEKİ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA KULLANILAN ALIŞTIRMA SAYILARI 273 3.5. A1 DÜZEYİNDEKİ DERS KİTAPLARINDA ALIŞTIRMALARIN BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI 278 3.5.1. Dinleme Alıştırmaları 284 3.5.2. Konuşma Alıştırmaları 292 3.5.3. Okuma Alıştırmaları 295 3.5.4. Yazma Alıştırmaları 298 3.5.5. Kelime Alıştırmaları 302 3.5.6. Dil Bilgisi Alıştırmaları 305 3.6. A1 DÜZEYİNDEKİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA ALIŞTIRMALARIN BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI 307 3.6.1. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanları Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 312 3.6.2.Yedi İklim Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 316 3.6.3. Gazi Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 319 3.6.4. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (A1) Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 322 3.7. A2 DÜZEYİNDEKİ DERS KİTAPLARINDA ALIŞTIRMALARIN BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI 324 3.7.1. Dinleme Alıştırmaları 329 3.7.2. Konuşma Alıştırmaları 332 3.7.3. Okuma Alıştırmaları 334 3.7.4. Yazma Alıştırmaları 337 3.7.5. Kelime Alıştırmaları 339 3.7.6. Dil Bilgisi Alıştırmaları 341 3.8. A2 DÜZEYİNDEKİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA ALIŞTIRMALARIN BECERİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI 344 3.8.1. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 348 3.8.2. Yedi İklim Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 350 3.8.3. Gazi Yabancılar İçin Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 353 3.8.4. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Çalışma Kitabında Beceri Alanlarına Göre Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıkları 356 3.9. A1-A2 DÜZEYİNDEKİ DERS KİTAPLARINDA BECERİ ALANLARINDA KULLANILAN ALIŞTIRMA TÜRLERİ VE KULLANIM SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 359 3.9.1. Dinleme Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 359 3.9.2. Konuşma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 365 3.9.3. Okuma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 370 3.9.4. Yazma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 374 3.9.5. Kelime Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 379 3.9.6. Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 383 3.10. A1-A2 DÜZEYİNDEKİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA BECERİ ALANLARINDA KULLANILAN ALIŞTIRMA TÜRLERİ VE KULLANIM SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 387 3.10.1. Dinleme Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 388 3.10.2. Okuma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 390 3.10.3. Yazma Becerisi Alanında Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 394 3.10.4. Kelime Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türleri ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 399 3.10.5. Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Alıştırma Türlerinin ve Kullanım Sıklıklarının Karşılaştırılması 403 SONUÇ 408 KAYNAKÇA 428 Ek 1: İncelenen Ders Kitaplarının Künyeleri 445 Ek 2: Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu 448 Ek 3: Orijinallik Raporu 450tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.subjectDers Kitabıtr_TR
dc.subjectÇalışma Kitabıtr_TR
dc.subjectAlıştırmatr_TR
dc.subjectYönergetr_TR
dc.subjectAlıştırma Türleritr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2 Düzeyitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozet“Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Alıştırmaların İncelenmesi: A1-A2 Düzeyi” başlıklı bu tez çalışmasında ders ve çalışma kitaplarının önemli bir kısmını oluşturan alıştırmalar incelenmiştir. Öğretim programlarında belirlenen kazanımlara uygun hazırlanan öğrenme içeriği, ders kitaplarında alıştırmalar yoluyla öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Aslında alıştırmalar ders kitaplarının içeriği ve hangi dil becerilerine ağırlık verildiği ile ilgili olup ders kitabında öğretilmek istenenleri yansıtmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak yabancı dil öğretiminde alıştırmalar bağlamında alan yazın taraması yapılmış ve çalışmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Veri kaynağını oluşturan “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe”, “Yedi İklim Türkçe”, “Gazi Yabancılar İçin Türkçe” ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” adlı öğretim setlerinin temel seviyedeki (A1-A2) ders ve çalışma kitaplarından doküman analizi yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin içerik analizi; ünite tasarımlarında alıştırmalar, alıştırma yönergeleri, alıştırma maddeleri, alıştırma tasarımları, çalışma biçimleri, alıştırma sayıları, alıştırmaların beceri alanlarına göre dağılımı ve beceri alanlarına göre kullanılan alıştırma türleri tümevarım yoluyla incelenmiş; elde edilen veriler, tablolar ve grafikler ile sayısal olarak ifade edilmiş ve kuramsal bilgilerin ışığında yorumlanarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları incelenen ders kitaplarında; alıştırma yönergelerinin yazılması, alıştırma tasarımları, maddeleri, alıştırmaların dil becerilerine göre dağılımları ve kullanılan alıştırma türleri vs. açılarından sorunlar olduğunu göstermiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme sürecindeki önemi ve katkısı dikkate alınarak alıştırmaların ders kitaplarının tasarım sürecine dâhil edilmesi öğrenme-öğretme sürecinin etkinliği artıracaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürkiyat Araştırmalarıtr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-04-25T07:20:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record