Show simple item record

dc.contributor.advisorKarataş, Kasım
dc.contributor.authorAlbayrak, Selver
dc.date.accessioned2019-04-29T07:01:57Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-15
dc.identifier.citationALBAYRAK, Selver. Enformel Koruyucu Aile Bakımı Üzerine Geçmişte Bu Deneyimi Yaşamış Kişilerin Gözünden Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6871
dc.description.abstractThe study aims to evaluate the informal foster care – informal kinship care from people perspective who are experienced in childhood. The study also aims to find out the needs of people, their experiences, evaluations and problems about this type of care. In the study, 14 people who have experienced informal foster-kinship care in childhood were interviewed with using a qualitative research. In this framework in depth interviews were conducted with the people using semi-structured interview forms. The contents of the interview were transcribed and then divided into themes and codes according to theoretical knowledge. The result of the study was interpreted under the themes of; socio-demographic findings, reasons for living informal foster care, assessments of separation from biological parents, personal care, physical conditions of the living place, economic conditions, family relations, participants’ assessments and suggestions. Most of the participants were neglected due to lack of adequate and healthy nutrition, inability to access health services, prevention of education, violation of playentertainment rights and not meeting basic needs. There have also been individuals who have been subjected to physical, sexual, economic and emotional abuse and discrimination. Experiencing informal foster care leads to negative behaviors and characteristics for some participants; such as feeling depressed, lack of love and confidence, having difficulty in conforming to the rules of society, having a cold and distant personality structure, suicide attempts. Although, individuals have gained positive features such as being strong and courageous, strengthening of coping mechanism, increasing selfconfidence and being solution-oriented. While some participants evaluated their experiences positive and happier than being with biological parents, there were also negative experiences. In the study, participants who lived with grandparents is found happier than other participants. As a result of this research, it has been determined that professional care and supportable services should be provided for the families and children under this care.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYAN ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vii KISALTMALAR LİSTESİ ix İÇİNDEKİLER x GİRİŞ 1 BÖLÜM I 2 ARAŞTIRMANIN TASARIMI 2 1.1. ARAŞTIRMANIN SORUNSALI 2 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 7 1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 8 1.4. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 9 1.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 9 1.6. ARAŞTIRMANIN TANIMLARI 9 BÖLÜM II 11 KURAMSAL ÇERÇEVE 11 2.1. ÇOCUK VE KORUNMA GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUK KAVRAMI 11 2.2. EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN ÇOCUK KAVRAMI 13 2.3. EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN KALMAYI VE KORUNMA GEREKSİNİMİNİ YARATAN NEDENLER 13 2.4. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 17 2.5. 1980 SONRASI TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 18 2.5.1. 1982 Anayasasında Çocuğun Korunması 18 2.5.2. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 19 2.5.3. Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesinin Kabulü 19 2.5.4. 5395 Sayılı Kanun 20 2.6. EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN ÇOCUKLARA YÖNELİK MİNİMUM STANDARTLAR 23 2.7. BM GENEL KURULU 64/142 SAYILI “ÇOCUKLARIN ALTERNATİF BAKIMINA İLİŞKİN REHBER İLKELER” 24 2.8. ÇOCUĞUN KORUNMA ALTINA ALINMASI 26 2.9. KORUNMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER 27 2.9.1. Kurum Bakımı 27 2.9.2. Evlat Edinme 30 2.9.3. Koruyucu Aile Hizmeti 33 2.9.4. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (Bakım Tedbirli Çocuklar) 35 2.10. EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN OLUP, KORUNMA ALTINDA OLMAYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER 36 2.10.1. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (Bakım Tedbirli Olmayan Çocuklar) 37 2.11. EBEVEYN BAKIMINDAN YOKSUN ÇOCUKLAR İÇİN ENFORMEL KORUYUCU AİLE BAKIMI 39 2.11.1 Enformel Koruyucu Aile Bakımının Türk Toplumundaki Yeri 43 2.11.2. Enformel Koruyucu Aile Hizmeti ve Koruyucu Aile Hizmeti Arasındaki Farklar 49 2.11.3. Enformel Koruyucu Aile Hizmetinin Sağladığı Avantajlar 51 2.11.4. Enformel Koruyucu Aile Hizmetinin Dezavantajları 52 2.11.5. Enformel Koruyucu Aile Bakımına İlişkin Amerika ve İngiltere Örnekleri: 55 BÖLÜM III 57 YÖNTEM 57 3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 57 3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 58 3.3. VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ VE SÜRECİ 59 3.4. VERİ TOPLAMA ARACI 61 3.5. VERİ ANALİZİ 62 BÖLÜM IV 64 BULGULAR VE YORUM 64 4.1. SOSYO-DEMOGRAFİK BİLGİLER 64 4.1.1. Araştırmanın Katılımcıları 64 4.1.2. Bireylere Kimin/Kimlerin Enformel Koruyucu Aile Bakımını Sağlamış Olduğu 68 4.1.3. Bireylerin Enformel Koruyucu Aile Bakımı (EKAB) Görme Süreleri 70 4.2. BİREYLERİN ENFORMEL KORUYUCU AİLE BAKIMINI YAŞAMA NEDENLERİ 72 4.2.1. Ebeveyninin Yanında Eğitime Ulaşamama 72 4.2.2. Boşanma ve Ebeveyn Terki 73 4.2.3. Ebeveynin Göç Etmesi 75 4.2.4. Besleme Olarak Alınma 75 4.2.5. Bakılıp Korunmak Amacıyla Alınma 78 4.2.6. Ebeveynin Çalışma Koşulları Nedeniyle Bakım Sağlayamaması 80 4.3. EBEVEYNDEN AYRILMAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 81 4.3.1. İlk İzlenimler, Hissedilenler 81 4.3.2. Ebeveynlerinin Hissettiklerine İlişkin Algıları 85 4.3.3. Ebeveynden Ayrılma Kararının Belirlenmesine Katılımları 87 4.3.4. Ebeveynleriyle ve Kardeşleriyle Görüşme Durumları 89 4.4. KİŞİSEL BAKIM 93 4.4.1. Beslenme 94 4.4.2. Sağlık 100 4.4.3. Eğitim 109 4.4.4. Oyun-Eğlence, Boş Zaman Etkinlikleri 119 4.5. YAŞANILAN YERİN FİZİKİ KOŞULLARI (EV ORTAMI) 124 4.5.1. Aidiyet Duygusu - Kendine Ait Odasının Olma Durumu 125 4.5.2. Özel Alan - Mahremiyet Duygusu 126 4.6. EKONOMİK KOŞULLAR 127 4.6.1. Kişisel Harcamalar 127 4.6.2. İstenip de Alınmayan Şeyler 130 4.7. AİLE İÇİ İLİŞKİLER 131 4.7.1. İhmal ve İstismar 131 4.7.2. Unutulmayan, En Çok Etkilenilen Olaylar 137 4.7.3. Ayrımcılık, Dışlanma 138 4.8. KATILIMCILARIN DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖNERİLERİ 141 4.8.1. Yaşanan Sürecin Sonraki ya da Şimdiki Hayatlarına Etkileri 141 4.8.2. Yaşanan Sürecin Sonraki ya da Şimdiki Hayatlarına Katkıları 144 4.8.3. Katılımcıların Önerileri: “Kontrol Mekanizmasına İhtiyaç Duyma” 145 BÖLÜM V 148 SONUÇ VE ÖNERİLER 148 5.1. SONUÇ 148 5.2. ÖNERİLER 152 KAYNAKLAR 158 EKLER 164 EK 1: BİLGİLENDİRMİŞ OLUR FORMU 164 EK 2: YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 167 EK 3: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL İZNİ 172 EK 4: ORJİNALLİK RAPORU 173tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKoruyucu aile hizmetitr_TR
dc.subjectGeleneksel koruyucu aile bakımıtr_TR
dc.subjectEnformel koruyucu aile bakımıtr_TR
dc.subjectFoster care servicestr_TR
dc.subjectTraditional foster caretr_TR
dc.subjectInformal foster caretr_TR
dc.subjectInformal kinship caretr_TR
dc.titleEnformel Koruyucu Aile Bakımı Üzerine Geçmişte Bu Deneyimi Yaşamış Kişilerin Gözünden Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, biyolojik ebeveyni yanında bakım görmeyen; buna karşılık haklarında bakım tedbiri kararı da bulunmayan çocukların bakım gördükleri enformel koruyucu aile bakımını; çocukluğunda böyle bir deneyimi olan yetişkinlerin gözünden değerlendirmek, ayrıca kişilerin yaşadıkları sorunları, karşılaştıkları ihtiyaçları ve bu bakım türüne ilişkin deneyimlerini, değerlendirmelerini anlayabilmek ve ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, niteliksel araştırma modeli kullanılarak, geçmişinde enformel koruyucu aile bakımını deneyimlemiş 14 bireyle, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşme içerikleri yazıya aktarılmış, sonrasında kuramsal bilgiler doğrultusunda temalara ve kodlara ayrılmıştır. Araştırma sonuçları, sosyo-demografik bulgular, enformel koruyucu aile bakımını yaşama nedenleri, ebeveynden ayrılmaya ilişkin değerlendirmeler, kişisel bakım, yaşanılan yerin fiziki koşulları, ekonomik koşullar, aile içi ilişkiler, katılımcıların değerlendirme ve önerileri temaları altında yorumlanmıştır. Bireylerin büyük bir bölümünün, yeterli ve sağlıklı beslenememe, sağlık hizmetlerine ulaşamama, eğitimin engellenmesi, oyun-eğlence haklarının ihlal edilmesi, temel ihtiyaçların karşılanmaması nedenleriyle ihmal edildikleri, ayrıca fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal istismara, ayrımcılığa uğrayan bireylerin olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Enformel koruyucu aile bakımını deneyimlemek bireylerde intihar girişimi, soğuk ve mesafeli bir kişilik yapısına sahip olma, toplum kurallarına uymakta zorluk çekme, güven duyamama, sevgi eksikliği yaşama, ezik ve eksik hissetme gibi olumsuz davranışlara, özelliklere yol açmakla birlikte; bireylere güçlü ve cesur olma, baş etme mekanizmalarının güçlenmesi, öz güvenin artması, çözüm odaklı olma gibi olumlu özellikler de kazandırmıştır. Yaşadıkları süreci olumlu olarak değerlendirenler, öz ebeveyn bakımından daha mutlu olduğunu belirtenler bulunmaktayken, süreci olumsuz değerlendirip başka koşullarda yaşayabilmeyi tercih edenler de olmuştur. Yakın akraba bakımı görmüş bireylerden özellikle büyükanne ve büyükbabalar yanında yaşayanların, diğer bireylere oranla daha mutlu bir dönem geçirdikleri görülmüştür. Araştırma sonucunda, bu bakım kapsamındaki ailelere ve çocuklara yönelik, koruyucu aile hizmetinde olduğu gibi profesyonel boyutta denetlenebilir ve desteklenebilir hizmetlerin sağlanmasının gerektiği anlaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-04-29T07:01:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record