Show simple item record

dc.contributor.advisorAkova, Murat
dc.contributor.authorOkay, Müfide
dc.date.accessioned2019-05-10T13:37:40Z
dc.date.issued2015-09-07
dc.date.submitted2015-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7151
dc.description.abstractThe current study evaluates the usage of antifungals and adherence to two international guidelines (i.e. IDSA and ECIL) of antifungal therapy in neutropenic patients with acute leukemia or hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) and with invasive aspergillosis. A total of 163 patients (189 episodes) with the aformention characteristics were evaluated between January 2008 and November 2014. Our results indicated that, when classified according to the EORTC/MSG diagnostic criteria, 72.5% of episodes would fall in ‘possible invasive fungal infection’, 25.4% ‘probable’ and 2.1% ‘proven’ category. Antifungals were given as preemptively in 75.1% of episodes, while patients received empirical antifungal therapy in %22.8 and targeted therapy in % 2.1 of episodes. The primary antifungal agents used were voriconazole, caspofungin, amphotericin B deoxycholate and liposomal amphotericin B in 59.3%, 28.0%, 10.6%, 2.1% of episodes, respectively. In 89.4% of all episodes, antifungal usage was in compliance with at least one of the two guidelines for which adherence was evaluated. Nevertheless, no statistical significance was found in 30-day mortality in episodes with or without guidelines adherence (p=0.574). Survival at the end of the first year after antifungal therapy was 50.5% and 36.1% in those with or without guidelines adherence, respectively (p = 0.099). In conclusion, this study revealed that in our center, the adherence to either IDSA or ECIL guidelines for the antifungal therapy of invasive aspergillosis in the patients with hematological cancers or with HSCT is high. However, no mortality difference was detected between adherent or non-adherent episodes.tr_TR
dc.description.sponsorshipSponsor bulunmamaktadır.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi KISALTMALAR DİZİNİ viii TABLOLAR DİZİNİ x ŞEKİLLER DİZİNİ xii 1.GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 3 2.1. Akut lösemi 3 2.2. Hematopoetik kök hücre nakli 3 2.3. Febril nötropeni 5 2.3.1. Nötropenik hastada klinik özellikler 6 2.3.2. Değerlendirme ve tanı 6 2.4. İnvaziv fungal infeksiyonlar (IFI) 7 2.4.1. Aspergillozis 8 2.4.1.1. İnvaziv aspergilloz patogenezi 8 2.4.1.2. İnvaziv aspergilloz risk faktörleri 8 2.4.1.3. İnvaziv aspergilloz klinik bulgular 9 2.5.İnvaziv fungal infeksiyonlar tanı yöntemleri 9 2.6. İnvaziv fungal infeksiyon sınıflandırması 12 2.7. Antifungal ajanlar 14 2.7.1. Polienler-Griseofulvin (Amfoterisin B ve türevleri) 15 2.7.2. Azoller 16 2.7.3. Primidinler (Nükleozit Analoğu) (5-Flusitozin) 17 2.7.4. Ekinokandinler 17 2.7.5. Alilamin türevleri (terbinafin, naftidin) 19 2.8. Kılavuzlar 19 2.8.1. IDSA kılavuzu 20 2.8.1.1. Empirik antifungal tedavi 20 2.8.1.2. Preemptif (Önleyici) antifungal tedavi 21 2.8.1.3. Hedeflenmiş tedavi 22 2.8.2.ECIL Kılavuzu 23 2.8.2.1. Empirik antifungal tedavi 24 2.8.2.2. Preemptif antifungal tedavi 25 2.8.2.3. Hedeflenmiş tedavi 26 3.ÇALIŞMANIN AMACI 27 4.GEREÇ VE YÖNTEM 28 5.BULGULAR 32 6.TARTIŞMA 48 7.SONUÇ VE ÖNERİLER 53 8.KAYNAKLAR 54 9.EKLER 66tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectinvaziv fungal infeksiyontr_TR
dc.subjectinvaziv aspergillozistr_TR
dc.subjectantifungal ilaçlartr_TR
dc.subjectkılavuz uyumutr_TR
dc.subjectvorikonazoltr_TR
dc.titleAKUT LÖSEMİSİ OLAN VEYA HEMATOLOJİK KANSER NEDENİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA İNVAZİV ASPERGİLLOZİS TEDAVİSİ İÇİN ANTİFUNGAL KULLANIMININ ULUSLARARASI KILAVUZLARA UYGUNLUĞUtr_TR
dc.typemedicineThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada akut lösemi veya kök hücre nakli yapılmış olan nötropenik hastalarda invaziv aspergilloza yönelik antifungal ilaçların kullanımı araştırılmış, bu ilaçların halen literatürde mevcut ve en yaygın olarak kabul gören iki kılavuza (IDSA ve ECIL) uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilmiştir. Çalışmaya Ocak 2008-Kasım 2014 tarihleri arasında yukarıda özellikleri belirtilen toplam 163 hasta (189 epizod) dahil edilmiştir. Çalışmamızın sonuçları, hastalardaki fungal infeksiyonların EORTC/MSG tanı kriterlerine göre %72.5’inin düşük, %25.4’ünün yüksek olasılıklı, %2.1’inin ise kanıtlanmış/kesin mantar infeksiyonu olduğunu göstermiştir. Antifungal kullanılan epizodlarda tedavinin, %75.1 oranında preemptif, %22.8 empirik, %2.1 oranında ise hedefe yönelik amaçla verildiği görülmüştür. Tüm epizodlarda başlangıç/birincil antifungal tedavi amacıyla %59.3 oranında vorikonazol, %28.0 kaspofungin, %10.6 amfoterisin B deoksikolat, %2.1 lipozomal amfoterisin B başlandığı saptanmıştır. IDSA ve ECIL kılavuzlarına göre epizodlar değerlendirildiğinde, epizodların %89.4’ünde en az bir kılavuza uygun olarak antifungal ajan kullanıldığı görülmüştür. Her iki kılavuzdan birine uygun antifungal kullanılan grupta otuz günlük mortalite %24.2, kılavuza uymayan grupta %30.0 olarak bulunmuş, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p=0.574). Kılavuza uygun tedavi alan grupta bir yılın sonunda sağkalım %50.5, kılavuza uymayan grupta ise %36.1 bulunmuştur, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p=0.099). Sonuç olarak, merkezimizde çalışmaya konu olan hasta grubunda invaziv aspergilloza yönelik antifungal tedavinin, incelenen iki kılavuzdan en az birinin önerilerine göre uygulanma oranının yüksek olduğu görülmüş, ancak kılavuz önerilerinin uygulanmadığı hasta grubu ile ilk grup arasında anlamlı mortalite farkı saptanmamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-05-10T13:37:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record