Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Serdar
dc.contributor.authorKülekci, Muhammed Çağrı
dc.date.accessioned2019-05-10T13:37:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-03-27
dc.identifier.citationYazar, Başlık, İkinci Yazar, Editör. Yıl, Yayımcı, Yayımlanan Yer. Sayfatr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7153
dc.description.abstractKulekci MC, The effect of topical insulin on mucosal healing in a healty rat model. Hacettepe University Department of Otolaryngology, Ankara, 2019. Topical insulin is a potent, safe, available, and non-carcinogenic growth factor whose effects were proven by in vivo, in vitro animal and human studies. Insulin exerts effects like increasing glucose metabolism, protein synthesis and gene transcription, cell proliferation and migration on cellular level. Since there were no previous studies examining the effect of intranasal topical insulin, we intended to test if similar effects would be observed on sinonasal mucosa. Forty-eight Wistar rats of 10-12 weeks old, weighing between 250-300 grams were subjected to a left nasal mucosal removal via 1.9 mm curette. Half the subjects were treated with 1 cc of 0.9% physiological serum 3 times a day, whereas the other half were applied 1 cc of 5IU/ ml regular insulin diluted with 0.9% physiological serum. Blood glucose levels did not differ statistically before and after the insulin application. After five, ten and fifteen days, subjects were sacrificed and examined for macroscopical and histological findings. Macroscopically, there were no incidence of infection and mucosal synechia. In 5 days groups, the reduction of defect size was 56% in insulin group vs 21% in saline group (p=0.006). In 10 days groups, reduction was 79% in insulin group vs 62% in saline group (p=0.034). In 15 days groups, subjects treated with insulin had complete closure vs 37% full closure in saline group (100% vs %92 epithelial defect reduction, p=0.036). Both inflammation and edema were decreased and less pronounced in insulin group in 15 days (p=0.023; p=0.006, respectively). The results obtained from this study supports the efficacy and safety of topical insulin on wound healing reported in the literature. Our study could lay the foundation of further studies directed at improving healing of human sinonasal mucosa.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi SİMGELER VE KISALTMALAR viii ŞEKİLLER ix TABLOLAR x 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. Genel Kapsam ve Teori 2 2.2. Tarihsel Gelişim ve Mukozanın Önemi 3 2.3. Nazal Mukoza Histolojisi ve Önemi 4 2.3.1. Nazal Mukoza İyileşmesi ve in Vitro Çalışmalar 5 2.3.2. Büyüme Faktörleri ve Mukozal İyileşmeye Etkileri 7 2.4. İnsülinle İlgili Bilgiler 9 2.4.1. İnsülinin Kısa Tarihçesi 9 2.4.2. Etki Mekanizması 10 2.4.3. Yara İyileşmesi ve Topikal İnsülin 12 2.4.4. İntranazal İnsülin 14 2.4.5. Kulak Burun Boğaz Alanında Topikal İnsülin Kullanımı 15 2.5. Topikal İnsülinin Kullanılabileceği Nazal Pratikler 16 2.5.1. Temel ve İleri Endoskopik Sinüs Cerrahisi 16 2.5.2. Septum Perforasyonu Onarımı 16 2.5.3. Lokal Yara İyileşmesinin Bozuk Olduğu Kronik Sinonazal Patolojiler 17 3. GEREÇ VE YÖNTEM 18 3.1. Denek Seçimi 18 3.2. Etik Kurul İzni 18 3.3. Grupların Belirlenmesi ve Denek Sayısı Hesaplanması 18 3.4. Deney Düzeni, Cerrahi Defekt Standardizasyonu 19 3.5. Postoperatif Bakım ve Sakrifikasyon 22 3.6. Spesimen Hazırlanması, Fiksasyon ve Kesit Alınması 23 3.7. Makroskopik İnceleme 26 vii 3.8. Histolojik İnceleme 26 3.9. Çalışma Bütçesi 27 3.10. İstatistiksel Analiz 27 4. BULGULAR 29 4.1. Deney Süresince Gözlemler ve İnsülinin Hipoglisemi Etkisinin İncelenmesi 29 4.2. İntranazal İnsülin ve Kuyruk Kanı Glukoz İlişkisi 29 4.3. Makroskopik Bulgular 29 4.4. Histolojik Bulgular 30 5. TARTIŞMA 40 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 51 7. KAYNAKLAR 52 8. EKLER 59tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectnazal mukozatr_TR
dc.subjectinsülintr_TR
dc.subjectyara iyileşmesitr_TR
dc.titleTOPİKAL İNSÜLİNİN MUKOZAL İYİLEŞMEYE ETKİSİNİN RAT MODELİ ÜZERİNDE İNCELENMESİtr_TR
dc.typemedicineThesistr_TR
dc.description.ozetKülekci MÇ, Topikal insülinin mukozal iyileşmeye etkisinin rat modeli üzerinde incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2019. Topikal insülin, in vitro, in vivo hayvan ve insan çalışmalarında iyileşmeyi arttırıcı etkisi gösterilen etkin, güvenli, ucuz ve kolay erişilebilen, non-karsinojenik bir büyüme faktörüdür. Etkisini glukoz metabolizmasında, protein sentezinde, gen transkripsiyonunda, hücre proliferasyonunda ve migrasyonunda artışla gerçekleştirmektedir. Literatürde benzer çalışma olmadığından, bu çalışmada sinonazal mukozadaki iyileşmeye topikal insülinin etkinliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Kırk sekiz adet 10-12 haftalık, 250-300 gram aralığında Wistar sıçanı kullanılmıştır. Deneklerin sol burun pasajına, 1.9 mm’lik küret yardımıyla kıkırdağa kadar mukoza defekti oluşturulup, yarısına %0.9’luk SF solüsyonu, günde 3kez 1cc; diğer yarısına ise günde 3kez %0.9’luk SF ile sulandırılmış 1cc 5IU/ml regüler insülin solüsyonu tatbik edilmiştir. İnsülin uygulanan deneklere işlem öncesi ve sonrasında glukoz seviyesi ölçümü yapılmış olup herhangi bir fark saptanmamıştır. Deney sırasında da herhangi bir hipoglisemi semptomuna rastlanmamıştır. Denekler beşinci, onuncu, onbeşinci günde sakrifiye edilerek incelemelerde bulunulmuştur. Hiçbir denekte enfeksiyon ve mukozal sineşi bulgusuna rastlanmamıştır. Beşinci günde insülin grubunda defekt uzunluğu %56 azalmış iken, bu oran SF grubunda %21’dir (p=0.006). Onuncu günde insülin grubunun defekt uzunluğu %79 azalmış iken, SF grubunda bu oran %62’dir (p=0.034). On beşinci günde insülin grubunda defekt tamamen kapanmış iken, SF grubunda kapanma %92 olarak bulunmuştur (p=0.036). On beşinci günde, insülin uygulanan grupta inflamasyonun ve ödemin, SF uygulanan gruba göre az olduğu görülmüştür (p=0.023, p=0.006). Deneyden elde edilen bulgular, topikal insülinin yara iyileşmesindeki güvenliğini ve etkinliğini desteklemektedir. Çalışmamız, topikal insülinin insandaki sinonazal iyileşmeyi arttırıcı yönde kullanımı için öncü basamağı teşkil etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentKulak Burun Boğaztr_TR
dc.contributor.authorID197844tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-05-11T13:37:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record