Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncel, Murat
dc.contributor.authorAkdemir, Elif Neslihan
dc.date.accessioned2019-05-10T13:38:32Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-03-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7158
dc.description.abstractABSTRACT Elif Neslihan Akdemir, The diagnostic value of PET/CT imaging with the 68Ga-labelled PSMA ligand HBED-CC in primer staging and recurrence of prostate cancer, Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Ankara 2017. Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is a cell surface protein which shows high expression in prostate carcinoma cells. Recently introduced 68Ga labelled PSMA ligands has made tremendous advances in prostate cancer imaging. The aim of this study was to analyse clinical variables that could influence the diagnostic accuracy of 68Ga-PSMA PET/CT and investigate the clinical impact of this imaging modality on patients’ management.We performed a prospective analysis in 170 patients suffering from prostate cancer (49 staging, 121 restaging-biochemical reccurence) who underwent 68Ga-PSMA-ligand PET/CT between July 2014 to June 2016 at our department. Influence of clinical variables like prostate-specific antigen (PSA) level, PSA kinetics (dobling time (dt), velocity(v)), Gleason score (GSC), and androgen deprivation therapy (ADT) on the results of 68Ga-PSMA PET-CT were investigated. In multivariate analysis correlation between clinical features(GSC, PSA, PSA kinetics) and quantitative parameters of PET imaging (maximum lesion size (MLS), SUVmax, metabolic tumor volume (MTV), tumor index (TI)) were evaluated. Finally, we analyzed clinical impact of PSMA-imaging on the patient management. In patients with biochemical recurrence, PSA level, PSA kinetics and GSC were significantly different between PET-positive patients and PET-negative patients. PET-positive patients had higher PSA,GSC,PSAv and lower PSAdt in this patient group. There was no difference between the two groups in patients referred for staging. Patients who received ADT had higher rate of PET positivity (p:0.001). In multivariate analysis, SUVmax, MLS, MTV, TI was correlated with PSA, PSAv and GSC in patients with biochemical recurrence. In staging group, there was a significant correlation between GSC, PSA and SUVmax, MTV and TI. Disease extent was positively correlated with PSAv in patients with biochemical recurrence(p:0,01) and with GSC in newly diagnosed group (p: 0.002). ROC analysis showed that PSA 0.5 ng/mL, PSAdt 8.65 months and PSAv 2.25 ng/mL/yr were optimal cut-off values in patients with biochemical recurrence.68Ga-PSMA-ligand PET/CT detected additional vii lesions in 43 (87,7 %) of primer staging group and 72 (59,5 %) of patients with biochemical recurrencewho would have been missed using conventional morphological criteria. In 60 patient (35.2 %) therapy was changed based on 68Ga-PSMA-PET examination. In conclusion, 68Ga-PSMA-ligand PET/CT has been found to be more accurate than conventional imaging for diagnosis & follow-up of prostate cancer and significantly influenced patient management. The success of the modality was influenced by PSA kinetics, GSC and ADT. Keywords: PET/CT, prostate cancer, PSMA, biochemical recurrence, androgen deprivation therapy, PSA, PSA kinetics.tr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.titlePROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PRİMER EVRELEMEDE VE NÜKS HASTALIĞIN SAPTANMASINDA 68GA-PSMA PET-BT’NİN YERİtr_TR
dc.typemedicineThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET Elif Neslihan Akdemir, Prostat Kanserli Hastalarda Primer Evrelemede ve Nüks Hastalığın Saptanmasında Ga-68 PSMA PET-BT’ nin Yeri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2017. Prostat- spesifik membran antijeni (PSMA) prostat kanserli hücrelerde yüksek düzeyde sentezlenen bir yüzey proteinidir. Son dönemde PSMA ligandının 68Ga ile işaretlenerek ajanın PET görüntülemede kullanılmasıyla prostat kanserinin tanısında ve takibinde önemli bir yol alınmıştır. Bu çalışmada 68Ga-PSMA PET-BT’ nin, başarısını etkileyen klinik değişkenler ve tetkiğin tedavi kararı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda, Temmuz 2014 – Haziran 2016 tarihleri arasında primer ya da nüks prostat kanseri nedeniyle 68Ga- PSMA PET-BT çekimi gerçekleştirilen 170 prostat kanserli hastanın (49 primer evreleme, 121 yeniden evreleme-biyokimyasal nüks) verileri prospektif olarak incelendi. 68Ga-PSMA PET-BT sonuçlarına triger PSA, PSA kinetikleri (ikilenme zamanı (PSAdt), hızı (PSAv)), Gleason skoru (GS) ve Androjen blokaj tedavisi (ABT) gibi faktörlerin etkileri incelendi. Çok değişkenli analizde klinik parametreler (GS, PSA, PSA kinetikleri) ile PET görüntülemenin kantitatif parametreleri (maksimum boyut (MB), SUVmaks, metabolik tümör hacmi (MTV) ve tümör indeksi (Tİ)) arasındaki korelasyona bakıldı. Son olarak 68Ga- PSMA PET-BT ile görüntülemenin tedavi kararındaki etkisi incelendi. Yeniden evreleme hastalarında, PET tutulumu olan ve olmayan hasta grupları arasında, PSA seviyesi, PSA kinetikleri ve GS açısından anlamlı farklılık gözlenirken, evreleme hastalarında iki grup arasında farklılık izlenmedi. Yeniden evreleme hastalarında PET’de pozitif bulgu saptama oranları, yüksek triger PSA, PSAv & GS ve düşük PSAdt olanlarda daha yüksek olarak bulundu. ABT alan hastalarda deteksiyon oranı anlamlı olarak yüksekti (p:0,001). Çok değişkenli analizde, yeniden evreleme hastalarında PET görüntülemeden elde edilen kantitatif parametreler ile PSA, PSA kinetikleri ve GS ile anlamlı korelasyon elde edildi. Evreleme grubunda ise GS ve PSA ile SUVmaks, MTV ve TI arasında anlamlı korelasyon vardı. Yeniden evreleme hastalarında, hastalık yaygınlığı PSAv ile anlamlı ilişkili bulunurken (p:0,01), evreleme hastalarında GS ile anlamlı ilişkisi olduğu görüldü (p: 0,002). ROC analizlerinde PSA, PSAdt ve PSAv için kesim değerleri sırasıyla 0,5 ng/ml, 8,65 ay, 2,25 ng/ml/yıl olarak bulundu. v Evreleme hastalarının 43’ ünde (%87,7) ve nüks hastalarının 72’ sinde (% 59,5) 68Ga-PSMA PET-BT’ de konvansiyonel görüntülemede saptanmayan lezyon saptadı. Hastaların 60’ ında (% 35.2), 68Ga- PSMA PET-BT görüntülemenin ardından tedavi değişikliğine gidildiği, görüldü. Sonuç olarak çalışmamız 68Ga- PSMA PET-BT’nin prostat kanseri tanı ve takibinde konvansiyonel yöntemlere kıyasla tedavi kararını etkileyen, etkin bir yöntem olduğunu ve başarısının PSA kinetikleri, gleason skor ve aldığı hormon tedavisi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Anahtar kelimeler: PET-BT, prostat kanseri, PSMA, biyokimyasal rekürrens, androjen baskılayıcı tedavi, PSA, PSA kinetikleritr_TR
dc.contributor.departmentNükleer Tıptr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-05-10T13:38:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record