Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Mustafatr_TR
dc.contributor.authorSaydam, Onurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:29:02Z
dc.date.available2015-10-14T09:29:02Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/716
dc.description.abstractAcute renal failure is defined as; an abrupt decrease in kidney function, resulting in accumulation of urea and other nitrogenous waste products in body and disruption of the balance of extracellular volume and electrolytes. Cardiopulmonary bypass associated acute kidney injury is a common, but not fully understood condition. The development of acute kidney injury after cardiopulmonary bypass is associated with a significant increase in the rate of infections, prolonged hospital stay and increase in morbidity and mortality. However, rapid diagnosis and risk classification is important in management and prevention of disease progression. Identification of reliable biomarkers for early diagnosis of postoperative acute kidney injury may increase the chance of successful treatment. In this study; a 0.3 mg/dl increase in serum creatinine value, which is mentioned in AKIN and KDIGO criteria, is accepted for the definition of acute kidney injury. In this study; 57 patients who had cardiac surgery with cardiopulmonary bypass in the Department of Cardiovascular Surgery in Hacettepe University School of Medicine, were included. In order not to affect results; patients younger than 18 years, routine dialysis patients with chronic kidney disease and patients who have undergone beating coronary artery bypass surgery were excluded. In this study, emerging markers of kidney function such as serum beta-trace protein, NGAL and cystatin C are compared with serum creatinine, concerning early diagnosis of acute kidney injury. According to this study; acute renal failure was found to be related with prolonged stay in intensive are unit and increased total hospitalization (p=0.011, p<0.001 respectively). Elevated preoperative serum levels of beta-trace protein and elevated serum NGAL levels at postoperative 4th hour was found to be correlated with the development of acute kidney injury. Finally; serum Cystatin C was found to be the most reliable marker for detecting subclinical acute kidney injury after cardiac surgery, by being able to detect early acute renal injury even when serum creatinine could not, and by being significant in the following hours.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectAcute renal failuretr_TR
dc.titleKardiyak Cerrahi Geçiren Erişkin Hastalarda, Preoperatif ve Postoperatif Erken Dönem Serum Beta-Trace Protein (Btp), Nötrofil Gelatinaz-Ilişkili Lipokalin (Ngal) Ve Sistatin C Düzeylerinin, Postoperatif Erken Dönemde Görülen Akut Böbrek Hasarı ile Ilişkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1059tr_TR
dc.bolumKalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAkut böbrek hasarı; böbrek fonksiyonlarında ani bozulma ve bunun sonucunda üre ve diğer nitrojen atık ürünlerinin vücutta birikmesi, ekstraselüler volüm ve elektrolitlerin dengesinin bozulması olarak tanımlanmaktadır. Kardiyopulmoner bypass sonrası oluşan akut böbrek hasarı, sık karşılaşılan ve henüz tam olarak anlaşılamamış bir durumdur. Kardiyopulmoner bypass ilişkili akut böbrek hasarının gelişmesi, enfeksiyon sıklığında belirgin artış, hastanede kalış süresinde uzama ve artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Bununla beraber, hızlı tanı ve risk sınıflaması, tedaviyi şekillendirmede ve hastalığın ilerlemesini önlemede gereklidir. Postoperatif dönemde akut böbrek hasarının erken tanısında, güvenilir biyobelirteçlerin bulunması tedavide başarı şansını artırabilir. Bu çalışmada; akut böbrek hasarı tanımlanmasında, AKIN ve KDIGO kriterlerinde yer alan, kreatinin değerinde ilk 48 saat içinde gelişen 0.3 mg/dl'lik artış temel alınmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 2014 yılında, kardiyopulmoner bypass ile kalp cerrahisi geçiren 57 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Sonuçları etkilememesi açısından; 18 yaşından küçük hastalar, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar ve çarpan kalpte cerrahi uygulanan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Bu çalışmada yeni biyobelirteçlerden olan sistatin C, NGAL ve BTP serum düzeyleri, akut böbrek hasarını erken dönemde göstermede serum kreatinin düzeyi ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda akut böbrek hasarı gelişmesinin, hastanede ve yoğunbakımda kalış süresini uzattığı görülmüştür (p=0.011, p<0.001 sırasıyla). Preoperatif alınan BTP ve postoperatif 4. saat bakılan NGAL değerlerindeki yüksekliğin, akut böbrek hasarı gelişimi ile korele olduğu saptanmıştır (p=0.025, p=0.04 sırasıyla).Son olarak sistatin C'nin; kardiyak cerrahi sonrası, subklinik akut böbrek hasarı gelişen hastaları, serum kreatinin değeri henüz tanısal olarak yükselmemişken tanıyabilmesi ve takip eden saatlerde de anlamlılığının devam etmesi nedeni ile, erken akut böbrek hasarını göstermede en güvenilir serum biyobelirteci olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record