Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorBaşar, Umut
dc.date.accessioned2019-05-16T10:52:38Z
dc.date.issued2019-05-10
dc.date.submitted2019-04-17
dc.identifier.citationBaşar, Umut (2019). İran'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7239
dc.description.abstractIran is one of the countries where Turkish as a foreign language is very popular. Many Iranians from various socio-cultural classes are interested in Turkish culture due to different reasons and thus, they desire to learn Turkish. Currently, Turkology departments in Iran, Tehran Yunus Emre Institute and private language courses are able to respond to Iranians' aspiration to learn Turkish as a foreign language. The Turkish teaching activities as a foreign language in Iran is not coordinated by an authority and some problems related to the place and the target audience occur in nearly every stage of language teaching. In this regard, the issue of this research consists of teaching Turkish as a foreign language in Iran. It can be said that the Turkish teaching activities in the capital city, Tehran and other cities such as Shiraz, Mashad, Zancan, Tabriz, Urumiya, Maraga and Ardabil have been happening for along time compared to other many countries. Within this scope, the Turkish teaching activities in Iran were analyzed in terms of target audience, need analysis, teachers, instructional places, teaching tools, testing and assessment and learning outputs. After that, the learning process was focused and the difficulties that the Iranian target audience had in learning the Turkish were examined separately for four language skills in the light of the data acquired with various methods. In addition, some suggestions were given in order to deal with the aforementioned difficulties. Furthermore, Turkish teaching in Iran is performed thanks to the language teaching materials and methods prepared for the general target audience. However, it is clear that Turkish language and culture have a linguistic and cultural closeness to Persian languages. It can be pointed out that using the common language and culture elements in language teaching will lead the target audience to raise their motivation and to learn more easily. Therefore, the elements such as “two or more multilingualism in Iran” and “language and interculturality” were focused in this research study. The effects of the two or more multilingualism into the classrooms and the facilities of the closeness between Turkish and Persian cultures for Turkish teaching in Iran were also mentioned in the study. At the end of the research, suggestions on Turkish teaching policy in Iran was offered.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY iv YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI v ETİK BEYAN vi TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vii TABLOLAR xi KISALTMALAR xii ÖNSÖZ xiii GİRİŞ 1 KONU 3 AMAÇ 7 ÖNEM 9 HEDEFLER 10 SINIRLILIKLAR 10 YÖNTEM 11 EVREN VE ÖRNEKLEM 12 VERİLER 15 VERİLERİN TOPLANMASI 16 Okuma 16 Yazma 16 Konuşma 16 Dinleme 17 1. BÖLÜM: İRAN’DA TÜRKÇE 18 1.1. TÜRKLERİN İRAN’A GELİŞİ 18 1.2. PEHLEVİLER DÖNEMİ 28 1.3. İSLAM DEVRİMİNDEN GÜNÜMÜZE 30 1.4. TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI 33 2. BÖLÜM: GÜNCEL DURUM 37 2. 1. İHTİYAÇ ANALİZİ 38 2.1.1. Tarihî Sebepler 41 2.1.2. Kültürel Sebepler 45 2.1.3. Sosyal Sebepler 48 2.1.4. Ekonomik Sebepler 52 2.1.5. Evlilik-Arkadaşlık 54 2.1.6. Eğitim 55 2.1.7. Araştırma-İnceleme 56 2.1.8. Türk Dizileri Ve Sineması 57 2.1.9. Hobi Ve Eğlence 58 2.2. ÖĞRENME ORTAMLARI 58 2.2.1 Tahran Yunus Emre Enstitüsü 59 2.2.2. Türkoloji Bölümleri 63 2.2.3. Özel Dil Kursları 69 2.2.4. Değerlendirme 72 2.3. ÖĞRENİCİ PROFİLİ 75 2.4. ÖĞRETİCİ PROFİLİ 76 2.5. İRANLILARCA HAZIRLANAN DERS MATERYALLERİ VE SINAVLAR 79 2.5.1. Dil Bilgisi Kitapları 79 2.5.2. Konuşma Kılavuzları Ve Seyahat Kitapları 83 2.5.3. Sözlükler Ve Diğer Materyaller 85 2.5.4. Kur Sınavları 88 2.5.5. Sonuç 92 3. BÖLÜM: STRATEJİLER 95 3.1. İRAN’DA İKİ DİLLİLİK 101 3.2. FARSÇA KONUŞURLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 105 3.2.1. Türkçe Ve Farsçanın Yapısal Olarak Karşılaştırılması 107 3.2.2. Farsça Konuşurlar İçin Dil Bilgisi Sıralaması Önerisi 149 3.3. TÜRK DİLLİLERE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 157 3.3.1. Yalancı Eşdeğerlikler 159 3.3.2. Farsçadan Olumsuz Aktarımlar 167 3.3.3. Telaffuz Sorunu 169 3.4. SONUÇ 170 4. BÖLÜM: DÖRT TEMEL DİL BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 174 4.1. OKUMA BECERİSİ 174 4.1.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlıların Okuma Güçlükleri 176 4.2. YAZMA BECERİSİ 178 4.2.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlıların Yazma Güçlükleri 181 4.3. DİNLEME BECERİSİ 193 4.3.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlıların Dinleme Güçlükleri 196 4.4. KONUŞMA BECERİSİ 197 4.4.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlıların Konuşma Güçlükleri 201 4.5. ÖNERİLER 209 5. BÖLÜM: DİLLER VE KÜLTÜRLERARASILIK 216 5.1. KALIPLAŞMIŞ İFADELER 218 5.1.1. Atasözleri 219 5.1.2. Deyimler 223 5.1.3. Kalıp Sözler 228 5.2. KOPYA KELİMELER 232 5.3. EDEBÎ METİNLERİN UYARLANMASI 241 5.3.1. Metin Uyarlama 246 5.3.2. Metin Uyarlama Teknikleri 248 3.3. Uygulama Örnekleri 251 5.4. SONUÇ VE ÖNERİLER 269 SONUÇ: İRAN’DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ POLİTİKASI NASIL OLMALIDIR? 272 1. DİL POLİTİKASI VE DİL PLANLAMASI 273 2. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİM POLİTİKASI VE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 275 3. İRAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİM POLİTİKASI VE TAHRAN YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 280 KAYNAKÇA 289 EKLER 316 Ek 1. Tez Orijinallik Raporu 316 Ek 2. Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu 318tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİrantr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectTürkçetr_TR
dc.subjectFarsçatr_TR
dc.subjectDil becerileritr_TR
dc.subjectİran'da türkçe öğretimitr_TR
dc.titleİran'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTürkçenin yabancı dil olarak ilgi gördüğü ülkelerin başında İran gelmektedir. Muhtelif sosyokültürel sınıflardan pek çok İranlı birbirinden oldukça farklı gerekçelerle Türk kültürüne ilgi duymakta ve bu ilgi Türk dilini öğrenme isteğini beraberinde getirmektedir. Hâlihazırda İran’da Türkoloji bölümleri, Tahran Yunus Emre Enstitüsü ve özel dil kurslarında İranlıların yabancı dil olarak Türkçe öğrenme isteklerine cevap verilmektedir. Bir merkez tarafından koordine edilmeyen İran’daki yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetlerinin hemen hemen her aşamasında ülkeye ve hedef kitleye özgü sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın konusunu İran’daki güncel yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmaları oluşturmaktadır. Başkent Tahran’da yoğunlaşan ve Isfahan, Şiraz, Meşhet, Zencan, Tebriz, Urumiye, Merega, Erdebil gibi şehirlerde de görülen Türkçe öğretimine yönelik çalışmaların diğer pek çok ülkeye nazaran İran’da uzun bir müddetten beri süregeldiği söylenebilir. Bu tezde, İran’daki Türkçe öğretim çalışmaları hedef kitle, ihtiyaç analizi, öğretmenler, öğretim ortamları, öğretim araçları, ölçme değerlendirme araçları ve öğrenme çıktıları bakımından incelenmiştir. Ardından öğrenme sürecine odaklanılarak İranlı hedef kitlenin amaç dil öğreniminde karşılaştığı güçlükler, farklı yöntemlerle elde edilen veriler ışığında dört temel dil becerisi için ayrı ayrı tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu güçlükleri aşmak adına bazı öneriler sıralanmıştır. Bunlara ek olarak İran’da, Türkçe öğretimi genelgeçer yabancı kitle için hazırlanmış dil öğretim materyalleri ve yöntemleriyle yürütülmektedir. Fakat Türk dili ve kültürünün, İran’daki Türk dilliler bir tarafa Fars dillilerle dahi göz ardı edilemeyecek dilsel ve kültürel yakınlığı bulunmaktadır. Ortak dil ve kültür unsurlarının dil öğretiminde işe koşulmasının hedef kitlenin motivasyonunu arttıracağı gibi öğrenmeyi de kolaylaştıracağı ileri sürülebilir. Bu bağlamda çok dilli bir ülke olan İran’da Türkçe öğretiminin araştırıldığı bu çalışmada, “İran’da İki veya Çok Dillilik”, “Diller ve Kültürlerarasılık” gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Bu bölümlerde iki veya çok dilliğinin sınıf ortamına yansımalarıyla Türk ve Fars kültürü arasındaki yakınlığın İran’da Türkçe öğretimine sağlayabileceği kolaylıklara değinilmiştir. Araştırmanın sonunda ise İran’da uygulanabilecek yabancı dil olarak Türkçe öğretim politikası önerisi sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record