Show simple item record

dc.contributor.advisorKORKMAZ, Fatoş
dc.contributor.authorBASİT, Gülden
dc.date.accessioned2019-05-21T13:20:48Z
dc.date.issued2019-05-20
dc.date.submitted2019-04-24
dc.identifier.citationBasit, G. (2019). Web Tabanlı Hemşirelik Süreci Öğretiminin Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planı Hazırlama Becerisine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Programı Doktora Tezi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7319
dc.description.abstractThis research was carried out quasi-experimental to investigate the effect of web-based nursing process instruction on nursing students' care plan preparation skills. Within the scope of the research, the content of the course was presented on the web for 5 weeks and the effectiveness of this practice was evaluated. The sample of the study was consisted of 131 senior students (nintervention=64, ncontrol=67) studying in the 2017-2018 Academic Year at Hacettepe University Faculty of Nursing. Introductory Information Form, Nursing Care Plan (pre-test and post-test) and Self-Efficacy Form were used in data collection. As a result of the study, it was determined that the average age of the students in the intervention and control group was similar, and that most of them experienced problems at all stages while preparing a care plan with nursing process approach. It was determined that the students in the intervention group planned more nursing interventions after web-based instruction and were able to better prepare the nursing care plan in general. It was determinded that the students in the intervention group feel sufficient about preparing the care plan, applying the nursing process to all cases, collecting data, distinguishing the diagnoses, prioritizing the interventions and individualizing them according to the patient, managing care according to patient needs, evaluating the nursing outcomes and writing the care plan appropriately. As a result, it can be said that teaching the nursing process as web based facilitates the students' ability to prepare a care plan. It is recommended that web-based teaching be used as a supportive method in teaching the nursing process.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Tanımı 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 1.3. Hipotezler 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Hemşirelik Süreci 5 2.2. Hemşirelik Sürecinin Özellikleri 6 2.3. Hemşirelik Sürecinin Yararları 7 2.4. Hemşirelik Sürecinin Basamakları 8 2.4.1. Veri Toplama 8 2.4.2. Tanılama 11 2.4.3. Planlama 14 2.4.4. Uygulama 17 2.4.5. Değerlendirme 18 2.5. Hemşirelik Süreci Öğretimi 19 2.6. Web Tabanlı Öğretim 20 2.7. Öz yeterlilik 22 3. GEREÇ ve YÖNTEM 24 3.1. Araştırmanın Şekli 24 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 24 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 30 3.4. Veri Toplama Araçları 30 3.4.1. Tanıtıcı Özellikler Formu 30 3.4.2. Hemşirelik Bakım Planı (ön test - son test) 31 3.4.3. Öz Yeterlilik Formu 35 3.5. Araştırmanın Etik Boyutu 35 3.6. Araştırmanın Uygulama Süreci 36 3.6.1. Hazırlık Aşaması 38 3.6.2. Ön Uygulama 43 3.6.3. Uygulama 44 3.7. Verilerin Toplanması 46 3.8. Sınırlılıklar 46 3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 47 4. BULGULAR 50 5. TARTIŞMA 71 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 76 6.1. Sonuçlar 76 6.2. Öneriler 77 7. KAYNAKLAR 78 8. EKLER EK-1. Tanıtıcı Özellikler Formu EK-2. Hemşirelik Bakım Planı (ön test-son test) ve cevap anahtarı EK-3. Öz Yeterlilik Formu EK-4. Etik Kurul İzni EK-5. Kurum İzinleri EK-6. Aydınlatılmış Onam Formu EK-7. Web Sitesinde Ders İçeriği Olarak Anlatılan Vakaların Özellikleri EK-8. Uzman Görüşleri EK-9. HUZEM Kullanımına Yönelik Bilgilendirme Sunumunun İçeriği EK-10. Katılım Belgesi Örneği EK-11. Öğrencilerin Öz Yeterlilikle İlgili İfadelere Verdikleri Cevaplar ile Bazı Değişkenlerin İlişkisi EK-12. Öğrencilerin Hemşirelik Bakım Planındaki (Ön Test-Son Test) Tanılar İçin Kullandıkları İfadelerin Kabul/Ret Edilme Durumları ve Gerekçeleri EK-13. Öğrencilerin Diğer Tanılara Ait Verileri Belirleyebilme Durumu EK-14. Öğrencilerin Belirledikleri Tanılarla İlişkili Veri Sayılarının Dağılımı EK-15. Öğrencilerin Belirledikleri Tanılara İlişkin Planladıkları Hemşirelik Girişimi Sayılarının Dağılımı EK-16. Müdahale ve Kontrol Grubunun Ön ve Son Testte Belirttiği Ek Tanılar EK-17. Orijinallik Ekran Çıktısı EK-18. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjecthemşirelik sürecitr_TR
dc.subjectbakım planıtr_TR
dc.subjectweb tabanlı öğretimtr_TR
dc.subjectöz yeterliliktr_TR
dc.titleWeb Tabanlı Hemşirelik Süreci Öğretiminin Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planı Hazırlama Becerisine Etkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, web tabanlı olarak gerçekleştirilen hemşirelik süreci öğretiminin, son sınıf hemşirelik öğrencilerinin bakım planı hazırlama becerisi üzerine etkisini incelemek amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, hemşirelik sürecinin öğretilmesi ile ilgili hazırlanan ders içeriği 5 hafta süre ile web tabanlı olarak sunulmuş ve bu uygulamanın etkinliği değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında öğrenim gören 131 son sınıf öğrenci (nmüdahale=64, nkontrol=67) oluşturmuştur. Veri toplamada Tanıtıcı Özellikler Formu, Hemşirelik Bakım Planı (ön test-son test) ve Öz Yeterlilik Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müdahale ve kontrol grubundaki öğrencilerin yaş ortalamasının benzer olduğu ve çoğunluğunun hemşirelik süreci yaklaşımı ile bakım planı hazırlarken tüm aşamalarda sorun yaşadığı belirlenmiştir. Müdahale grubundaki öğrencilerin web tabanlı öğretimden sonra daha fazla sayıda hemşirelik girişimi planladığı ve hemşirelik bakım planını genel olarak daha iyi hazırlayabildiği saptanmıştır. Müdahale grubundaki öğrencilerin bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini her türlü vakaya uygulama, veri toplama, tanıları ayırt etme, girişimleri önceliklendirme ve bu girişimleri hastaya göre bireyselleştirme, bakımı hasta gereksinimlerine göre yönlendirme, hemşirelik çıktılarını değerlendirme ve bakım planını uygun şekilde yazıya dökme bakımından kendilerini yeterli hissettikleri saptanmıştır. Sonuç olarak, hemşirelik sürecinin web tabanlı olarak aktarılmasının öğrencilerin bakım planı hazırlama becerisini kolaylaştırdığı söylenebilir. Hemşirelik süreci konusunun öğretiminde web tabanlı öğretimin destekleyici bir yöntem olarak kullanılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelik Esaslarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-11-23T13:20:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess