Show simple item record

dc.contributor.advisorFeyzoğlu, Tuğrul Emre
dc.contributor.authorHasan, Deniz
dc.date.accessioned2019-06-13T12:10:45Z
dc.date.issued2019-05-30
dc.date.submitted2019-05-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7466
dc.description.abstractABSTRACT HASAN, Deniz. “The Reflection of the Concept of the Nest on Ceramic Form and Surface”, Master of Fine Arts Artwork’s Report, Ankara, 2019. In this study, the reflection of the nest concept on ceramic forms and surfaces is discussed. The selected forms and surfaces related to the nest are re-examined in a simple and simple manner by combining the properties of clay, the main material of ceramics. In the first chapter of the thesis, the dictionary meaning of the concept of nest, its general meaning and semantic integrity of the concept of nest in nature, the perception of nest according to societies and the Turkish society were tried to be explained and the factors that enabled the nest of a house were expressed. In the second chapter, the relationship between the concept of nest and art objects in ceramic art is emphasized and its historical development, change and its usage in some artistic fields are examined. The existence of objects representing nest and nest in art under the title of nest expression in ceramic art is discussed. The study continued with the approaches that examined the relationship between nest and ceramic art from different angles. The third chapter is divided into personal applications under the title of reflection of the nest concept on ceramic forms and surfaces. The starting point of personal studies, techniques and methods are mentioned. Keywords Nest, Home, Nature, Objects, Experiences, Ceramics.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY iii BİLDİRİM vi YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI vii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii RESİMLER DİZİNİ x GİRİŞ 1 1.BÖLÜM: YUVA KAVRAMI 3 1.1. Yuva Nedir 3 1.2. Doğada Yuva Kavramı 4 1.3. Çağlara ve Toplumlara Göre Yuva Algısı 7 1.3.1. Paleolitik Çağ 8 1.3.2. Neolitik Çağ’da Yuva 9 1.3.3. Eski Mısır Evleri 11 1.3.4. Babil ve Asur Evleri 12 1.3.5. Ege ve Yunan Evleri 14 1.3.6. Roma Evleri 15 1.3.7. İlk Avrupa Evleri 17 1.3.8. Günümüz Evleri 18 1.4. Türk Toplumuna Göre Yuva Algısı 20 2. BÖLÜM: SERAMİK SANATINDA YUVA KAVRAMININ İŞLENİŞİ 22 2.1. Seramik Sanatında “Yuva” 23 2.2. Kuş Evleri 24 2.3. Yuva Kavramı Üzerine Çalışan Sanatçılarından Örnekler 26 2.3.1. Vincent Van Gogh 26 2.3.2. Peteris Martinsons 27 2.3.3. Elif Aydoğdu Ağatekin 29 2.3.4. Füreya Koral 31 2.3.5. Rontherin Ratliff 32 2.3.6. Novie Trump 33 3. BÖLÜM: KİŞİSEL ÇALIŞMALAR 35 SONUÇ 54 KAYNAKÇA 56 ÖZGEÇMİŞ 59 EKLER 60 EK 1. Orijinallik Raporu 60tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYuva
dc.subjectEv
dc.subjectDoğa
dc.subjectEşya
dc.subjectYaşanmışlık
dc.subjectSeramik
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleYuva Kavramının Seramik Form ve Yüzeylere Yansımasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET HASAN, Deniz. “Yuva Kavramının Seramik Form Ve Yüzeylere Yansıması”, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara,2019. Bu çalışmada yuva kavramının seramik form ve yüzeylere yansıması ele alınmıştır. Yuva ile ilgili seçilen formlar ve yüzeyler seramiğin ana malzemesi olan kilin de özellikleriyle birleşerek yeniden ve yalın bir biçimde yorumlanmıştır. Tezin birinci bölümünde yuva kavramının sözlük anlamı, genel anlamı ve doğada yuva kavramının anlamsal bütünlüğü, toplumlara ve Türk toplumuna göre yuva algısı açıklanmaya çalışılmış ve bir evin yuva olmasını sağlayan etmenler ifade edilmiştir. İkinci bölümde yuva kavramının sanattaki yeri, seramik sanatında yuva kavramının sanat nesneleriyle olan ilişkileri üzerinde durulmuş ve tarihsel gelişimi, değişimi ve bazı sanatsal alanlarda kullanımı incelenmiştir. Seramik sanatında yuva ifadesi başlığı altında, yuva ve yuvayı temsil eden nesnelerin sanatta var olması ele alınmıştır. Çalışmalara yuva ve seramik sanatı ilişkisini farklı açılardan ele alan yaklaşımlarla anlatılmıştır. Üçüncü bölüm yuva kavramının seramik form ve yüzeylere yansıması başlığı altında kişisel uygulamalara ayrılmıştır. Kişisel çalışmaların çıkış noktalarından, teknik ve yöntemlerinden bahsedilmiştir. Anahtar Sözcükler Yuva, Ev, Doğa, Eşya, Yaşanmışlık, Seramik.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-13T12:10:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record