Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Okan Bülent
dc.contributor.authorÇalışkan Güzelce, Ezgi
dc.date.accessioned2019-06-17T08:40:14Z
dc.date.issued2018-11
dc.date.submitted2018-11
dc.identifier.citationGUZELCE CALISKAN E., PKOS TANISI OLAN OBEZ VE OBEZ OLMAYAN HASTALARIN KLİNİK YA DA BİYOKİMYASAL HİPERANDROJENİZM TABLOSUNA BAĞLI OLARAK KAS KUVVETİ, KAS KALİTESİ VE TOPLAM VÜCUT YAĞ DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİMLERİN OBEZ VE OBEZ OLMAYAN KONTROL GRUPLARIYLA KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tezi, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7533
dc.description.abstractPolycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder of women of reproductive age, characterized by androgen excess, ovulatory dysfunction and polycystic ovarian morphology (PCOM). Limited and conflicting data are available regarding musculoskeletal system and muscle strength in PCOS. The aim of the current study was to assess muscle mechanical function in PCOS and its relation with hormonal and metabolic features of the syndrome. The study included 44 women with PCOS, all having clinical or biochemical hyperandrogenism, chronic oligo-anovulation and PCOM, and 32 age-and BMI-matched healthy women. Anthropometric, hormonal and biochemical measurements were performed in all participants. Muscle mechanical function including lower limb explosive strength and average power was measured by using isokinetic dynamometry, a valid and reliable instrument for measuring muscle strength. The mean age and BMI of the women with PCOS and healthy controls were 21.8+3.2 versus 22.8+3 years and 26.1+5.4 versus 25.5+5.7 kg/m2 respectively (p=NS for both). PCOS patients had higher modified Ferriman-Gallwey (mFG) scores and higher levels of bioavailable testosterone (bT) than controls (p<0.05 for both), whereas fasting glucose and fasting insulin levels were similar between the groups. Isokinetic measurement of quadriceps and hamstring strength were performed by Biodex 3 dynamometer at an angular velocity of 60°/s. The peak muscle force output during the assessment was defined as the peak torque (PTQ) and was reported as body weight-normalized (Nm/kg) PTQ. Average power (AvP) was determined by the time-averaged integrated area under the curve at 60°/s angular velocity. The normalized values of knee extensor and flexor PTQ at 60°/s were similar between patients and controls whereas these values were higher in normal weight individuals compared to overweight-obese individuals (p<0.05 for both). The AvP at 60°/s with extension and flexion was significantly higher in PCOS group (50.3+21.2 vs 42.1+11.6 and 35.3+27 vs 22.2+11.1 respectively, p <0.05 for both). These measurements were correlated with bT (r=0.29, p=0.012, r=0.36, p=0.001 respectively). When sub-group analysis was performed, lean PCOS group composed of 19 patients were compared with lean control group composed of 16 healthy individuals and PCOS group consisting of 25 overweight-obese patients were compared with overweight-obese control group consisting of 16 healthy individuals. The AvP at 60°/s flexion was statistically higher in overweight-obese PCOS group compared to control group (p = 0.006) which has been correlated with the bT level as well (r=0.4, p=0.007). Our results suggest that muscle mechanical function is altered in PCOS and women with PCOS have increased average lower limb power that is associated with hyperandrogenism.tr_TR
dc.description.tableofcontentsSayfa ONAY SAYFASI II TEŞEKKÜR III ÖZET IV ABSTRACT VI İÇİNDEKİLER VIII KISALTMALAR IX ŞEKİLLER XII TABLOLAR XIII 1. GİRİŞ VE AMAÇ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1 Tanım ve Tarihçe 4 2.2 Patogenez 9 2.3 Genetik faktörler 14 2.4 PKOS’da Klinik Bulgular 14 2.5 PKOS’da Ayırıcı Tanı 16 2.6 PKOS Tedavisi 16 2.7 PKOS ve İskelet Kası 20 3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 25 3.1 Hasta Seçimi 25 3.2 Çalışma Grupları 26 3.3 Çalışma Protokolü 28 3.4 İstatistiksel Analiz 31 4. BULGULAR 32 5. TARTIŞMA 48 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 55 7. KAYNAKLAR 56tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPolikistik over sendromu, hiperandrojenizm, testosteron, kas kuvveti, kas gücü, izokinetik dinamometretr_TR
dc.titlePkos Tanısı Olan Obez ve Obez Olmayan Hastaların Klinik ya da Biyokimyasal Hiperandrojenizm Tablosuna Bağlı Olarak Kas Kuvveti, Kas Kalitesi ve Toplam Vücut Yağ Dağılımındaki Değişimlerin Obez ve Obez Olmayan Kontrol Gruplarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesitr_TR
dc.typemedicineThesistr_TR
dc.description.ozetPolikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık görülen; androjen fazlalığı, ovulatuvar disfonksiyon ve polikistik over morfolojisiyle (PKOM) ile karakterize endokrin bozukluktur. Polikistik over sendromunun kas iskelet sistemi ve kas kuvveti ile ilişkisini inceleyen çelişkili ve sınırlı veri mevcuttur. Bu çalışmada, PKOS'da mekanik kas fonksiyonunu kas kuvveti ve kas gücü analiziyle değerlendirmek, mekanik kas fonksiyonunun hormonal ve metabolik özelliklerle ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya, klinik veya biyokimyasal hiperandrojenizm ve kronik oligo-anovülasyonu olan PKOM’un eşlik ettiği 44 PKOS tanılı hasta ile yaş ve VKİ ile eşleştirilmiş 32 sağlıklı kadın dahil edilmiştir. Tüm katılımcılar antropometrik, hormonal ve biyokimyasal ölçümler ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların mekanik kas fonksiyonu, alt ekstremite patlayıcı kas kuvveti ve ortalama güç ölçümü için geçerli ve güvenilir bir cihaz olan izokinetik dinamometre kullanılarak değerlendirilmiştir. PKOS tanılı hasta grubunda ve sağlıklı kontrol grubunda ortalama yaş sırasıyla 21.8 ± 3.2 yıl ve 22.8 + 3 yıl, VKİ değerleri ise sırasıyla 26.1 + 5.4 kg / m2 ve 25.5 + 5.7 kg / m2'dir. (Her iki karşılaştırma için p>0.05). PKOS hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek biyolojik olarak kullanılabilir (bioavailable) testosteron düzeyleri (bT) ve daha yüksek modifiye Ferriman-Gallwey (mFG) skorları saptanmıştır. Açlık glukoz ve açlık insülin düzeyleri için gruplar arasında farklılık saptanmamıştır. Kuadriseps ve hamstring kuvvetinin izokinetik ölçümü, Biodex 3 dinamometre ile 60 °/sn açısal hızda yapılmıştır. Değerlendirme sırasındaki tepe kas kuvveti, tepe torku (PTQ) olarak tanımlanmış ve vücut ağırlığı ile normalleştirilmiş değeri (Nm/kg) PTQ olarak rapor edilmiştir. Ortalama güç (AvP), 60 °/sn açısal hızda yapılan hareket sırasında elde edilen eğri altında kalan zaman ortalaması ile entegre alan tarafından belirlenmiştir. Diz ekstansör ve fleksör kaslarının 60°/sn açısal hızdaki normalize PTQ değerleri, hastalar ve kontroller arasında benzer, ancak normal kilolu bireylerde fazla kilolu-obez bireylere göre daha yüksek bulunmuştur. (Her iki karşılaştırma için p<0.05). Diz ekstansiyon ve fleksiyonunda 60°/sn açısal hızda ölçülen AvP, PKOS grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla 50.3+21.2’ye karşılık 42.1+11.6 ve 35.3+27’ye karşılık 22.2+11.1; her iki karşılaştırma için p<0.05). Bu ölçümler bT ile korelasyon göstermiştir (Sırasıyla r=0.29, p=0.012, ve r=0.36, p=0.001). Alt grup analizi yapıldığında, 19 hastadan oluşan normal kilolu PKOS grubu ile 16 sağlıklı bireyden oluşan normal kilolu kontrol grubu ve 25 hastadan oluşan fazla kilolu-obez PKOS grubu ile 16 sağlıklı bireyden oluşan fazla kilolu-obez kontrol grubu karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda 60°/sn fleksiyon AvP ölçümleri, fazla kilolu-obez PKOS grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuş (p = 0.006) ve bT seviyesi ile korelasyon göstermiştir (r=0.4, p=0.007). Çalışma bulgularımız PKOS’da kas mekanik fonksiyonunun değiştiğine, PKOS'lu kadınlarda, hiperandrojenizm ile ilişkili ortalama alt ekstremite gücünün artmış olduğuna işaret etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-17T08:40:14Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9574-8032tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record