Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Mevlüt
dc.contributor.authorİkiz, Büşra
dc.date.accessioned2019-06-24T10:54:46Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-12
dc.identifier.citationKAYNAKÇA Abu-Chacra, F. (2007). Arabic: An Essential Grammar. Oxon: Routledge. Arnazarov, S. (2000). Türkmen ve Türkiye Türkçesinde Bazı Fiillerin Kullanımı. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Tömer. Başutku, S., Kaya, S., & Tokmak, E. (2016). Macaristan'da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Y. E. Enstitüsü içinde, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar İstanbul: Kültür Sanat Basımevi (s. 169-210). Biçer, N., Çoban, İ., & Bakır, S. (2014). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29):125-135. Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü. (2019, Nisan 17). Türk Dil Kurumu: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GT S.5cb6e4b4e97f70.27234469 adresinden alındı Bois, J. W. (1987). The Discourse Basis of Ergativity. Language, 63(4): 805-855. Brown, A. (2007). Crosslinguistic Influence In First And Second Languages. Butzkamm, W. (2003). We only learn language once. The role of the mother tongue in FL classrooms: death of a dogma. Language Learning Journal, 28(1): 29-39. Comrie, B. (1989). Language Universals and Linguistic Typology (2. b.). Chicago: University of Chicago Press. Comrie, B. (2005). Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi. (İ. Ulutaş, Çev.) İstanbul: Hece Yayınları. Comrie, B., Gil, D., Dryer, M. S., & Haspelmath, M. (Dü). (2005). The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press. 81 Coşkun, M. V. (2006). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sesletim Sorunu. G. Gülsevin, & vd. içinde, Türkçenin Çağdaş Sorunları. Ankara: Gazi Kitabevi. Cumakunavo, G. (2000). Yakın Akraba Diller Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkların Öğrenime Yansıması. Uluslarası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Tömer. Çangal, Ö., & Hattatioğlu, A. (2016). Bosna-Hersek'te Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Y. E. Enstitüsü içinde, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar (s. 71-112). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Demir, S. A. (2019). Dilbilimsel Tipoloji ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Eskişehir: ESOGÜ Basımevi. (s. 114-123). Demir, Ş. (2014). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(7): 144-158. Demircan, A. (2019, Ocak 8). Türkçenin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Edebiyat Dersi: http://www.edebiyatdersi.net/yazili08/2.donem/dillerin.siniflandirilmasi.pdf adresinden alındı Develi, H., Ateş, Ş., Çobanoğlu , Ş., Balcı, M., & Gültekin, İ. (Dü). (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olaark Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Dryer, M. S. (2007). Word Order. (T. Shopen, Dü.) Language Typology and Syntactic Description, 1, 61-131. Dryer, M. S. (2008). Word Order. T. Shopen içinde, Language Typology and Syntactic Description (s. 61-131). Cambridge: Cambridge University Press. 82 Er, O., Biçer, N., & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(2): 51-69. Erdem, M. (2009). Biçim Bilgisi. N. Demir, & E. Yılmaz içinde, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım (s. 91-107). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Erdem, M. (2015). Türk Dili Tipolojisi Üzerine. B. Gül içinde, Alkış Bitiği. KEmal Eraslan Armağanı (s. 67-76). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Flynn, S. (1989). The Role of the Head-Initial/Head-Final Parameter in the Acquisition of English Relative Clauses by Adult Spanish and Japanese Speakers. S. M. Gasss içinde, Linguistic Perspectives on Second Language Education. Cambridge: Cambridge University Press (s. 89-108). Gass, S. (1979). Language Transfer and Universal Grammatical Relations. Language Learning 29(2): 327-344. Gass, S. (1984). A review of interlanguage syntax: Language transfer and language universals. Language Learning, 34(2): 115-132. Göksel, A., & Kerslake, C. (2005). Turkish A Comprehensive Grammar. New York: Routledge. Greenberg, J. (1966). Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. Universals of Language, 73-113. Greenberg, J. H. (1996). Genes, Languages and Other Things. P. M. Luca Luigi Cavalli- Sforza içinde, Rewiew of History and Geography of Human Genes (s. 24-25). Haspelmath, M., & Dryer, M. S. (Dü). (2019, Mart 3). The World Atlas of Language Structures Online: https://wals.info/ adresinden alındı Hawkins, J. A. (1983). Word Order Universals. New York: Academic Press. İmer, K., Kocaman, A., & Özsoy, A. S. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi . 83 İpek, S. (2016). Polonya'da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Y. E. Enstitüsü içinde, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi (s. 383-424). Johanson, L. (2014). Türkçe Dil İlişkileirnde Yapısal Etkenler. (Çev. N. Demir,) Ankara: Türk Dil Kurumu. Karaçoban, E., Kayhan, S., & Kayhan, M. (2016). Arnavutluk'ta Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (Tiran Örneği). Y. E. Enstitüsü içinde, Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar (s. 43-70). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Karahan, L. (2014). Türkçede Söz Dizimi (20 b.). Ankara: Akçağ Yayınları. Karazeybek, A. (2016). Arnavutluk'ta Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (İşkodra Örneği). Y. E. Enstitüsü içinde, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi (s. 11-42). Karlıdağ, S., & Demir, O. (2016). Romanya'da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Y. E. Enstitüsü içinde, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi (s. 451-480). Kaya, İ. G., Öztürk, C., Yılgör, A., Altun, N., & Selimhocaoğlu, B. (1997). Türk Dili Ders Notları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Kellerman, E., & Smith, S. (1986). Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Institute of English New York. Ketrez, F. N. (2012). A Student Grammar of Turkish. Cambridge: Cambridge Universtiy Press. Khati, A. R. (2011). When and Why of Mother Tongue Use in English Classrooms. Journal of NELTA, 16(1): 42-51. Kim, H.-S. (1987). Typological Approach to Language Universals and Language Transfer in Second Language Acquisition: Language Typology of Word Order. Austin: The University of Texas Press. 84 Krashen, S. D. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press. Lado, R. (1957). Linguistics across cultures: Applied Linguistics for Language Teachers. Ann Arbor: University of Michigan Press. Lehmann, W. P. (1973). A Structural Principle of Language and Its Implications. Language, 49(1): 47-66. Lewis, G. (2000). Turkish Grammar. Oxford: Oxford University Press. Luz, M. (1990). The role of the L1 acquisition and use of the L2: new prespectives. Bells: Barcelona English language and literature studies, 2: 73-79. Macaro, E., Tian, L., & Chu, L. (2018). First and second language use in English medium instruction contexts. Language Teaching Research: 1-21. Moravcsik, E. A. (2013). Introducing Language Typology. Cambridge: Cambridge University Press. Oruç, Ş. (2016). Ana Dili, İkinci Dil, İki Dillilik, Yabancı Dil. The Journal of Academic Social Science Studies, 279-290. Oruç, Ş. (2016). Türkçede Ana Dil ve Ana Dili. Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, 2(1): 311-322. OSYM. (2013, Eylül 11). OSYM. www.osym.gov.tr: http://www.osym.gov.tr/dosya/1- 60408/h/21yabanciogrenciuyruk.pdf adresinden alındı Özdemir, V., Yazıcı, M. H., & Shiha, M. (2016). Mısır'da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (Kahire Örneği). Y. E. Enstitüsü içinde, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar (s. 259-296). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi. Özsoy, S., Balcı, A., & Turan, Ü. D. (Dü). (2012). Genel Dilbilim-1. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 85 Özyürek, R. (2009). Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar. Turkish Studies, 4(3): 1819-1862. Ravem, R. (1978). Two Norwegian Children's Acquisition of English Syntax. Second Language Acquisition: A book of Readings. içinde Rowley, MA: Newbury House (s. 148-154). Robets, L., Gullberg, M., & Indefrey, P. (2008). Online Pronoun Resolution in L2 Discourse: L1 Influence and General Learner Effects. Studies in Second Language Acquisition, 30(3): 333-357. Rutherford, W. (1983). Language Typology and Language Transfer. S. M. Gass, & L. Selinker içinde, Language Transfer in Language Learning. Rowley, MA 0l969: Newbury House Publishers, Inc (s. 358-370). Schachter, J. (1974). An Error in Error Analysis 1. Language Learning, 24(2): 205-214. Schumann, J. (1988, March). Interview in TESOL Newsletter. 8(9). Taylor, B. P. (1975). The Use of Overgeneralization and Transfer Learning Strategies by Elementary and Intermediate Students of ESL. Language Learning 25(1), 73-107. Uzun, N. E. (2005). Ortak Avrupa çerçevesi (OAÇ)'nin Dilbilimsel Yönleri. Şanlıurfa (s. 317-325). Uzun, N. E. (2013). Dil Öğretiminde Dil Tipolojisinin Yeri Üzerine. M. Durmuş, & A. Okur (Dü) içinde, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kkitabı. Ankara: Grafiker Yayınları (s. 551-563). Vandewalle, J. (2000). Batı Dillerini Konuşan Öğrencilerin Türkçedeki Eylemlerde Karşılaştıkları Bazı Güçlükler. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Bildiri Kitabı. (Dü) içinde Ankara: Ankara Üniversitesi Tömer (s. 178-183). Velupillai, V. (2012). An Introduction to Linguistic Typology, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 86 Venneman, T. (1974). Theoretical Word Order Studies: Results and Problems. Papiere zur Linguistik, 7: 5-25. Wang, C. (1996). The Acquisition of English Word-final Obstruents by Chinese Speakers. 3941-3941. Whaley, L. J. (1997). Introduction to Typology:The Unity and Diversity of Languages. California: Sage Publications. White, L. (1981). The Responsibility of Grammatical Theory to Acquisitional Data. Explanation in Linguistics,1: 241, 271. Wode, H. (1981). Language Acquisitonal Universals: A Unified view of Language Acquisition. Analysis of the New York Academy of Sciences, 379(1): 218-234. Yüce, S. (2005). İletişim ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1): 81-88. Zdorenko, T. (2011). Constructions in child second language acquisition. Edmonton, Alberta, Canada. Zobl, H. (1980). Developmental and transfer errors: their common bases and (possibly) differential effects on subsequent learning. Tesol Quarterly, 14(4): 469-479. Zobl, H. (1980). The Formal and Developmental Selectivity of L1 Influence on L2 Acquisition. Language learning 30(1): 43-57.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7599
dc.description.abstractThis study aims to reveal the effects of the syntactic structures of the native language of the B level students who learn Turkish as a foreign language when they create sentences or phrases. To examine this effect or to follow it for the instructors requires knowledge of many languages, and it is hardly possible to know all the mother tongues in any foreign language teaching class. Therefore, language typology and syntactic correlations will both provide a better understanding of this process and will facilitate understanding of other syntactic sequences related to them only by knowing the basic word order of languages. The typological findings show that the orders of the concepts such as subject, object and verb, which indicate grammatical relations, provide important assumptions about the arrangement of language in other structures. This study, which correlates linguistic correlations with foreign language teaching, examined the errors related to syntax, which are thought to originate from the mother tongue of the students under main headings: word order, sentence agreement, voice and subordinate clauses. 150 Turkish texts from the three most common word order in the world and thus in the students studied (50 SOV, 50 SVO and 50 VSO) are analyzed. The syntactic errors of the students were interpreted by establishing relations with their native languages in the light of typological correlations. In the findings, it was found out that the students who come from the languages whose basic constituent order is different from Turkish made much more syntactical errors, and these errors were observed to be overlapping with the mother tongue syntactic structures. The aim of this work is both to improve the quality of teaching Turkish as a foreign language and to strengthen the studentteaching relationship by providing the language typology awareness to the people who learn and teach Turkish as a foreign language. It also reveals the necessity of awareness of language typology and language transfer for the ones who prepare language material.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ................................................................................................................ i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ............................................ ii ETİK BEYAN ....................................................................................................................... iii TEŞEKKÜR .......................................................................................................................... iv ÖZET..................................................................................................................................... vi ABSTRACT ......................................................................................................................... vii İÇİNDEKİLER ................................................................................................................... viii KISALTMALAR DİZİNİ ..................................................................................................... xi GİRİŞ ..................................................................................................................................... 1 Tezin Konusu ..................................................................................................................... 1 Araştırma Soruları .............................................................................................................. 2 Varsayımlar ........................................................................................................................ 2 Yöntem ............................................................................................................................... 3 Araştırmanın Sınırlılıkları .................................................................................................. 4 Tezin Önemi ....................................................................................................................... 5 1. BÖLÜM .......................................................................................................................... 6 KURAMSAL ÇERÇEVE .................................................................................................. 6 1.1 Dil Tipolojisi ................................................................................................................ 6 1.2 Dil Akrabalığı ............................................................................................................... 8 2.2.1 Ural Ve Altay Dilleri ............................................................................................. 8 1.2.2 Hint Avrupa Dilleri ................................................................................................ 9 ix 1.2.3 Hami-Sami Dilleri.................................................................................................. 9 1.2.4 Kafkas Dilleri ......................................................................................................... 9 1.3 Dünya Dilleri ve Tipolojik Özellikleri ......................................................................... 9 1.3.1 Yapılarına Göre Dünya Dilleri ............................................................................ 10 1.3.2 Söz Dizimsel Tipoloji Açısından Dünya Dilleri .................................................. 12 2.BÖLÜM ............................................................................................................................ 23 DİL ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR ................................................................ 23 2.1 Ana Dili ...................................................................................................................... 23 2.2 Yabancı Dil, İkinci Dil ve Hedef Dil.......................................................................... 23 2.3 Yabancı Dil Öğretimi ................................................................................................. 24 2.3.1 Ana Dilinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri...................................................... 25 2.4 Ara Dil ........................................................................................................................ 25 2.5 Dil Aktarımı ............................................................................................................... 26 3.5.1 Genel Eğilimler .................................................................................................... 27 3. BÖLÜM ........................................................................................................................... 32 ANA DİLİ SENTAKTİK TİPOLOJİSİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE ETKİSİ .. 32 3.1 Anadil Sentaktik Tipolojisinin YDT Öğretimine Etkisi ............................................. 33 3.1.1 Öge Sıralanışı ....................................................................................................... 35 3.1.2 Cümle Uyumu ...................................................................................................... 38 3.1.3 Çatı ....................................................................................................................... 38 3.1.4 Yan Cümleler ....................................................................................................... 39 4.BÖLÜM ............................................................................................................................ 41 Verilerin İncelenmesi ....................................................................................................... 41 x 4.1 Çalışma Grubu ............................................................................................................ 41 Öge Sıralanışı ................................................................................................................ 41 Dil ................................................................................................................................. 41 Sayı ............................................................................................................................... 41 4.2 VERİLERİN TOPLANMASI .................................................................................... 42 4.3 VERİLERİN ANALİZİ .............................................................................................. 43 4.3.1 Öge Sıralanışı ....................................................................................................... 43 4.3.2 Yan Cümleler ....................................................................................................... 61 4.3.3 Çatı ....................................................................................................................... 68 4.3.4 Cümle Uyumu ...................................................................................................... 71 BULGULAR, YORUMLAR VE ÖNERİLER .................................................................... 76 KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 80 ÖZGEÇMİŞ ...................................................................................................................... 87tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSöz dizimitr_TR
dc.subjectDil tipolojisitr_TR
dc.subjectDil aktarımıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleAna Dili Söz Dizimi Tipolojisinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B seviyesindeki öğrencilerin cümle, cümlecik veya kelime grupları oluştururken yaptıkları hataların altında yatan ana dili sentaktik yapılarının etkisini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu etkiyi incelemek veya öğretenler için takip etmek birçok dil hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Herhangi bir yabancı dil öğretim sınıfındaki ana dili farklılıklarını düşününce bu pek de mümkün olmaz. Bu yüzden, dil tipolojisi ve söz dizimsel bağıntılar bu süreci hem daha iyi anlamayı sağlayacak hem de sadece dillerin temel öge dizilimlerini bilerek onlarla ilgili diğer sentaktik dizilimleri anlamayı kolaylaştıracaktır. Tipolojik bulgular; gramatikal ilişkileri gösteren özne, nesne ve yüklem gibi kavramların dildeki dizilişlerinin dilin diğer yapılarının dizilişleri hakkında da önemli varsayımlar geliştirmeye yardım eder. Dilbilimi bağıntılarını yabancı dil öğretimi ile bağdaştıran bu çalışma; öğrencilerin ana dillerinden kaynaklı olduğu düşünülen söz dizimiyle ilgili hatalarını öge sıralanışı, cümle uyumu, çatı ve yan cümleler ana başlıkları altında incelemiştir. Dünyada ve dolayısıyla çalışılan öğrencilerde en çok rastlanan üç temel dizilimden 50 ÖYN, 50 ÖNY ve 50 YÖN olmak üzere toplam 150 öğrenciye ait yazılı Türkçe metinler incelenmiştir. Öğrencilerin yaptıkları söz dizimsel hatalar, tipolojik bağıntılar ışığında ana dilleriyle ilişki kurularak yorumlanmıştır. Bulgularda Türkçenin söz diziminden farklı olan dillerden gelen öğrencilerin çok daha fazla söz dizimsel hatalar yaptığı saptanmış, ana dil sentaktik yapılarıyla da bu hataların örtüştüğü görülmüştür. Bu çalışma; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve öğreten kişilere dil tipolojisi farkındalığını kazandırarak hem öğrenci-öğreten ilişkisini güçlendirmeyi hem de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca kaynak malzeme hazırlayanların da dil tipolojisi ve dil aktarımı farkındalığının gerekliliğini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-24T10:54:46Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1393-7439tr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Languagestr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record