Show simple item record

dc.contributor.advisorErbay, Ercüment
dc.contributor.authorDikmen, Ali
dc.date.accessioned2019-06-25T07:29:53Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7608
dc.description.abstractThis study aims to display the views of social workers and care staff - who work at the Chilren’s Homes Coordination Centre affiliated to the Ankara Provincial Directorate of Family, Labour and Social Services and the children’s homes functioning as a part of this centre – regarding the service model in question. The research has had a descriptive structure with a qualitative design and the use of general survey model. The research has been conducted with 147 caregivers and 36 social workers. Data were collected by interview form prepared by the researcher. According to the findings, almost all caregivers are women and most of them are married. Half of the caregivers find their income sufficient. 3/4 of those who have children have stated that being a parent provides them with an advantage in doing their jobs. Almost all the care providers have stated that they received in-service training about various subjects. It has also been understood that the care providers have expectations from their managers, social workers and children’s homes keepers. 2/3 of them have underlined that their opinions have not been taken regarding the children and children’s homes. The care providers have mostly found their working hours too long, and more than half have described their workload as ‘high’. It has been found out that more than half of the social workers are women most of whom are teachers. Almost all the social workers find their income insufficient. More than half of them see themselves competent in practicing their profession and are content with the institution they are working at. More than half of the social workers have stated that they received in-service training and almost all have found this training useful and necessary for their development. The major problem that social workers come across with is the inefficacies in the regulations. Additionally, almost all the social workers have found their workload high and most of them have pointed out that this has an effect on the recipients of service. They have also stated that the number of social workers working in the institutions is very insufficient. Similarly, social workers have also stated that their opinions have not been taken regarding the service. In addition, it has emerged that the regulation needs to be improved on specific issues. In this respect, it is recommended to continue the trainings, to meet expectations, to take measures for the number of employees and workload results, to improve salaries and to strengthen the regulation. Keywords: child welfare, children’s homes service model, caregivers, social workerstr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET vi ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER xi KISALTMALAR DİZİNİ xii TABLOLAR DİZİNİ xiv ŞEKİLLER DİZİNİ xvi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇERÇEVE 3 1.1. ÇOCUK TANIMI 3 1.2. ÇOCUK REFAHI ALANI 5 1.3. ÇOCUK KORUMASI 6 1.4. OSMANLI DEVLETİ’NDEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİ 10 1.4.1. Tanzimat Dönemi Öncesi Gelişmeler 10 1.4.2. Tanzimat ve Cumhuriyet Dönemlerinde Yaşanan Gelişmeler 10 1.4.2.1. Eytam Sandıkları 11 1.4.2.2. Mithat Paşa Islahhaneleri 11 1.4.2.3. Darüşşafaka 12 1.4.2.4. Hamidiye Etfal Hastanesi 12 1.4.2.5. Fukaraperver Cemiyetleri 12 1.4.2.6. Darülhayr-ı Ali 13 1.4.2.7. Darülaceze 13 1.4.2.8. Darüleytamlar 14 1.4.2.9. Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sonrası 14 1.5. KORUNMA İHTİYACI İÇİNDE OLAN ÇOCUK 17 1.6. KORUNMA İHTİYACI İÇİNDE OLAN ÇOCUKLARA SUNULAN HİZMETLER 19 1.6.1. Aile Temelli Hizmetler 20 1.6.1.1. Koruyucu Aile Hizmet Modeli 20 1.6.1.2. Evlat Edinme Hizmet Modeli 23 1.6.1.3. Aile Yanında Koruma ve Bakım 24 1.6.2. Kurum Bakımı Hizmetleri 27 1.6.2.1. Çocuk Destek Merkezi 29 1.6.2.2. Çocuk Evleri Sitesi 30 1.6.2.3. Çocuk Evleri 30 1.7. SİSTEM KURAMI ÇERÇEVESİNDEN ÇOCUK EVLERİ HİZMET MODELİ 34 1.8. SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK EVLERİ HİZMET MODELİ 36 1.9. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 37 1.10. ARAŞTIRMANIN AMACI 39 1.11. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 39 1.12. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 40 1.13. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 40 2. BÖLÜM 42 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 42 2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 42 2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 43 2.3. VERİLERİN TOPLANMASI 43 2.3.1. Veri Toplama Süreci 43 2.3.2. Veri Toplama Sürecindeki Gözlemler 44 2.3.3. Veri Toplama Aracı 44 2.4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ 45 2.5. SÜRE VE OLANAKLAR 45 2.6. ETİK KONULAR 45 3. BÖLÜM 47 BULGULAR VE YORUM 47 3.1. BAKIM ELEMANLARININ ÇOCUK EVLERİ HİZMET MODELİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN BULGULAR 47 3.1.1. Bakım Elemanlarını Tanıtıcı Bulgular 47 3.1.2. Bakım Elemanlarının Hizmet İçi Eğitimlerine İlişkin Bulgular 52 3.1.3. Bakım Elemanlarının Beklentilerine İlişkin Bulgular 55 3.1.4. Bakım Elemanlarının Çalışma Koşullarına ve Zorlandıkları Durumlara İlişkin Bulgular 62 3.1.5. Bakım Elemanlarının Hizmet Modeli Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 66 3.2. MESLEK ELEMANLARININ ÇOCUK EVLERİ HİZMET MODELİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN BULGULAR 70 3.2.1. Meslek Elemanlarını Tanıtıcı Bulgular 70 3.2.2. Meslek Elemanlarının Hizmet İçi Eğitimlerine İlişkin Bulgular 76 3.2.3. Meslek Elemanlarının Karşılaştıkları Sorunlara ve İş Yükü Nitelendirmelerine İlişkin Bulgular 79 3.2.4. Meslek Elemanlarının Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e Dair Görüşlerine İlişkin Bulgular 85 3.2.5. Meslek Elemanlarının Hizmet Modeli Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 87 4. BÖLÜM 91 SONUÇ VE ÖNERİLER 91 4.1 SONUÇ 91 4.1.1. Bakım Elemanlarının Çocuk Evleri Hizmet Modeline Yönelik Değerlendirmelerine İlişkin Sonuçlar 91 4.1.1.2. Bakım Elemanlarını Tanıtıcı Sonuçlar 91 4.1.1.3. Bakım Elemanlarının Hizmet İçi Eğitimlerine İlişkin Sonuçlar 91 4.1.1.4. Bakım Elemanlarının Beklentilerine İlişkin Sonuçlar 92 4.1.1.5. Bakım Elemanlarının Çalışma Koşullarına ve Zorlandıkları Durumlara İlişkin Sonuçlar 93 4.1.1.6. Bakım Elemanlarının Hizmet Modeli Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 93 4.1.2. Meslek Elemanlarının Çocuk Evleri Hizmet Modeline Yönelik Değerlendirmelerine İlişkin Sonuçlar 94 4.1.2.1. Meslek Elemanlarını Tanıtıcı Sonuçlar 94 4.1.2.2. Meslek Elemanlarının Hizmet İçi Eğitimlerine İlişkin Sonuçlar 95 4.1.2.3. Meslek Elemanlarının Karşılaştıkları Sorunlara ve İş Yükü Nitelendirmelerine İlişkin Sonuçlar 95 4.1.2.4. Meslek Elemanlarının Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e Dair Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 96 4.1.2.5. Meslek Elemanlarının Hizmet Modeli Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 96 4.2 ÖNERİLER 97 4.2.1. Bakım Elemanlarının Yanıtlarından Ulaşılan Sonuçlara Yönelik Öneriler 97 4.2.2. Meslek Elemanlarının Yanıtlarından Ulaşılan Sonuçlara Yönelik Öneriler 99 KAYNAKÇA 102 EKLER 113 EK-1: GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU 113 EK-2: BAKIM ELEMANLARI İÇİN GÖRÜŞME FORMU 115 EK-3: MESLEK ELEMANLARI İÇİN GÖRÜŞME FORMU 120 EK-4: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ETİK KOMİSYON İZNİ 125 EK-5: BAKANLIK İZİNLERİ 126 EK-6: TURNİTİN RAPORU 128 EK-7: ORİJİNALLİK RAPORU 129tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuk refahıtr_TR
dc.subjectÇocuk evleri hizmet modelitr_TR
dc.subjectBakım elemanlarıtr_TR
dc.subjectMeslek elemanlarıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleHizmet Verenlerin Gözünden Çocuk Evleri Hizmet Modelinin Değerlendirilmesi-Ankara İli Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde ve Merkez bünyesindeki çocuk evlerinde görev yapan meslek elemanları ile bakım elemanlarının, hizmet modeline dair görüşlerini ortaya çıkarma gereksiniminden hareketle, bu amaç doğrultusunda yapılmıştır. Araştırma, nicel desenli, genel tarama modeli kullanılan betimleyici bir yapıdadır. Araştırma, 147 bakım elemanı ve 36 meslek elemanı ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bakım elemanlarının tamamına yakını kadın olup, büyük çoğunluğu evlidir. Bakım elemanlarının yarısı, elde ettikleri geliri yeterli bulmaktadır. Çocuk sahibi olanların 3/4’ü çocuk sahibi olmalarının işlerini yaparken avantaj sağladığını belirtmiştir. Bakım elemanlarının tamamına yakını çeşitli konularda hizmet içi eğitim aldığını ifade etmiştir. Bakım elemanlarının idarecilerden, sosyal servis görevlilerinden ve ev sorumlularından birtakım beklentiler içerisinde oldukları anlaşılmıştır. 2/3’ü, çocuklar ve çocuk evleri ile ilgili görüşlerinin alınmadığını belirtmiştir. Bakım elemanları çalışma sürelerini fazla bulmuş, yarıdan fazlası iş yükünü ‘yüksek’ olarak belirtmiştir. Tamamına yakını bakım elemanı sayısını yetersiz bulmuştur. Meslek elemanlarının ise, yarıdan fazlası kadın ve çoğunluğu öğretmendir. Meslek elemanlarının tamamına yakını, elde ettiği geliri yetersiz bulmaktadır. Meslek elemanlarının yarısından fazlası mesleki uygulamalarında kendini yeterli görmekte ve çocuk evlerinde çalışmaktan memnun olduğunu belirtmektedir. Meslek elemanlarının yarısından fazlası hizmet içi eğitim aldığını, tamamına yakını ise bu eğitimleri faydalı bulduğunu ve ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. Meslek elemanlarının karşılaştığı sorunların başında mevzuat kısıtlılığı gelmektedir. Ek olarak tamamına yakını iş yükünü yüksek olarak belirtmiş ve büyük bir kısmı bu durumun hizmet alana yansıdığını dile getirmiştir. Ayrıca meslek elemanı sayısını da yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. Benzer biçimde meslek elemanları da hizmet ile ilgili görüşlerinin alınmadığını ifade etmişlerdir. Ek olarak, yönetmeliğin belirli hususlarda geliştirilmesi gerektiğini ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, eğitimlerin devam etmesi, beklentilerin karşılanması, çalışan sayısı ve iş yükü sonuçlarına yönelik önlemler alınması, maaşların iyileştirilmesi ve yönetmeliğin güçlendirilmesi önerilmektedir. Anahtar Sözcükler Çocuk refahı, çocuk evleri hizmet modeli, bakım elemanları, meslek elemanlarıtr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-12-25
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-2274-3035tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record