Show simple item record

dc.contributor.advisorÖZCEBE, L. Hilal
dc.contributor.authorSryh, Mohamed
dc.date.accessioned2019-06-26T10:46:01Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7639
dc.description.abstractSryh, M., Mental Health and Quality Of Life Assessment among Adult Internally Displaced Persons (IDPs) in Tripoli City Libya, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences Program of Public Health Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2019. Internal displacement in Libya is one of the main results of armed conflicts since 2011. Displacement is associated with important problems such as increase in mental health, communicable and non communicable diseases, and decrease in accessibility to health service. Displacement adversely affects the quality of life of Internally Displaced Persons (IDPs). Our descriptive study aims to assess the percentage of mental disorders, the level of the quality of life and associated socio-economic factors among IDPs in private residents and camps in Tripoli city Libya. In this study, 469 IDPs were reached in Tripoli city, Libya (227 IDPs in private residency and 242 IDPs in camp residency). The questionnaires including socio-economic characteristics, health status, Depression Anxiety Stress Scale (DASS 42) and Quality of Life Scale (SF-36) were filled by IDPs under observation. Two models were used in the analysis; bivariate model and logistic regression model. Among private residents 51.8% were males, 41.0% of them aged 25-34, the mean score for SF 36 Physical Sub dimension (PQOL) and standard deviation (Sd) was found as 69.72±20.85 (p<0.001) and the mean score for SF 36 Mental Sub dimension (MQOL) and Sd was 62.28±17.87 (p<0.001). Among camp residents 33.2% were males, 32.6% of them aged 18-24, they had mean score and Sd 59.43±17.86 for PQOL (p<0.001) and mean score and Sd 55.56±17.20 for MQOL (p<0.001). Camp resident IDPs had higher mental disorders and lower score of quality of life domains than private resident IDPs. Among IDPs; statistically significant association was found between low level of quality of life and camp residency, the presence of chronic disease and mental disorders.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectAnxiety, Chronic disease, DASS 42, Depression, Internal displacement, Mental health, Quality of life, SF 36, Stresstr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.titleMental Health And Qualıty Of Lıfe Assessment Among Adult Internally Dısplaced Persons (Idps) In Trıpolı Cıty Lıbyatr_TR
dc.typedoctoralThesisen
dc.description.ozetSryh, M., Libya'nın Trablusgarb Şehrinde Yetişkin Yer Değiştiren Kişiler Arasına Ruh Sağlık Ve Yaşam Kalitesi Değerlenderme. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Programı Doktora Tezi, Ankara, 2019. libya’da yaşam yerinden edilme, 2011 yılından beri silahlı çatışmaların en temel sonuçlarından biridir. Yerinden edilmeler, ruhsal sağlık sorunlarının, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların artması ve sağlık hizmetlerine erişilebilirliğinin azalmasıyla ilişkilidir. Yaşam yerinden edilme, yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Tanımlayıcı tipteki çalışmamızda, Libya'daki Trablusgarp kentinde kamplarda ve özel ikamet konularında yaşayan yerinden edilen kişiler arasında, ruhsal bozuklukların görülme yüzdesi, yaşam kalitesi düzeyi ve ilişkili sosyoekonomik faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Libya'da Trablusgarp kentinde yerinden edinmiş 469 kişiye (özel ikamet konutlarında 227 kişi ve kamplarda 242 kişi) ulaşılmıştır. Sosyoekonomik özellikler, sağlık durumu, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS 42) ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) yer alan anket formu yerinden edilmiş kişiler tarafından gözlem altında doldurulmuştur. Analizde iki yöntem kullanılmıştır: Çapraz tablolar ve lojistik regresyon modelleri. Özel ikamet konutlarında görüşülen kişilerin %51,8'i erkek ve % 41,0'ı 25-34 yaş grubunda olup, SF36 Fiziksel Alt Boyut puan ortalaması (SF36 FS) ve standart sapması (Ss) 69,72 ± 20,85 (p <0,001) ve SF36 Mental Alt Boyut puan ortalaması (SF36 MS) ve Ss 62,28 ± 17,87 (p<0,001) olarak bulunmuştur. Kampta görüşülen kişilerin %33,2'si erkek ve %32,6'sı 18-24 yaş grubunda olup, SF 36 FS puan ortalaması ve Ss 59,43 ± 17,86 (p<0.001) ve SF 36 MS puan ortalaması ve Ss 55,56 ± 17,20 (p <0,001) olarak bulunmuştur. Kamplarda görüşülen yerinden edilmiş kişilerde, özel ikamet konutlarında yaşayanlara göre ruhsal bozukluklar daha fazla görülmekte ve yaşam kalitesi daha düşük düzeydedir. Yerinden edilmiş kişilerde düşük yaşam kalitesi düzeyiyle, kampta yaşamak, kronik hastalık ve ruhsal bozukluk olması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.contributor.authorID10233005tr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-12-29T10:46:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record