Show simple item record

dc.contributor.advisorBener, Özgün
dc.contributor.authorEker, Işıl
dc.date.accessioned2019-06-27T11:52:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-27
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7671
dc.description.abstractThis study was planned and conducted in order to examine the family needs and to determine whether these needs differ according to variables of gender, family life cycles, monthly income and number of children. The sample of the study consists of 450 married individuals, in total between 23 and 65 years working in a public institution in Ankara province. A questionnaire consisting of 2 sections was prepared so as to collect survey data. In the first section of the questionnaire, in addition to the demographical information concerning the participants, questions for determination of their status of having a house and a car as well as family life cycles are included. In the second section, there are 9 groups of needs and terms consisting of sub-items representing these groups. In this study, it was determined that the economic needs of the family differ according to family life cycles and number of children; the physical needs of the family differ according to family life cycles; the emotional/psychological needs of the family differ according to gender and family life cycles; need of time of the family differ according to family life cycles and number of children; health, care and support service needs of the family differ according to family life cycles and number of children. Moreover, it was determined that the occupational needs differ according to gender, life cycles and number of children; the needs of transportation and communication resources differ according to family life cycles; education and information needs differ according to family life cycles, monthly revenue and number of children. On the other hand, the needs for recreation and cultural needs were found not to differ according to any variables. The married individuals were established to consider the health, care and support service needs as first priority for their families.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİhtiyaçtr_TR
dc.subjectAile İhtiyaçlarıtr_TR
dc.subjectAile Yaşam Dönemleritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleAile İhtiyaçlarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma aile ihtiyaçlarının incelenmesi ve bu ihtiyaçların cinsiyet, aile yaşam dönemleri, aylık gelir ile çocuk sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde bir kamu kurumunda çalışan 23-65 yaş aralığındaki toplam 450 evli birey oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla 2 bölümden oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun birinci bölümünde katılımcılara ilişkin demografik bilgilerin yanı sıra ev ve otomobil sahibi olma durumları ile aile yaşam dönemlerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümünde ise 9 ihtiyaç grubu ve bu grupları temsil eden alt maddelerden oluşan ifadeler yer almaktadır. Araştırmada ailenin ekonomik ihtiyaçlarının aile yaşam dönemlerine ve çocuk sayısına; fiziksel ihtiyaçların aile yaşam dönemlerine; duygusal/psikososyal ihtiyaçların cinsiyete ve aile yaşam dönemlerine; zaman ihtiyacının aile yaşam dönemlerine ve çocuk sayısına; sağlık, bakım ve destek hizmetleri ihtiyacının aile yaşam dönemlerine ve çocuk sayısına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Mesleki ihtiyaçların cinsiyete, yaşam dönemlerine ve çocuk sayısına; ulaşım ve iletişim kaynakları ihtiyacının aile yaşam dönemlerine; eğitim ve bilgi ihtiyacının aile yaşam dönemlerine, aylık gelire ve çocuk sayısına göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Diğer yandan eğlence ve kültürel ihtiyaçların hiçbir değişkene göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Evli bireylerin ise aileleri için önemli gördüğü 1. önceliğin sağlık, bakım ve destek hizmetleri ihtiyacı olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-27T11:52:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record