Show simple item record

dc.contributor.advisorDURMUŞ, MUSTAFA
dc.contributor.authorÇELİK, ASLI
dc.date.accessioned2019-07-04T07:39:33Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.date.submitted2019-05-27
dc.identifier.citationÇELİK, Aslı. İkinci/ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Sözel Hatalarına İlişkin Öğretici Tercihleri ve Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7731
dc.description.abstractThe aim of this study is to show what the instructors’ preferences and attitudes towards oral errors of the learners of Turkish as a second / foreign language. From this point of view; what kind of errors were made at the beginner and intermediate levels of the learners, what are the feedback desires of the instructors preferred, and the learner responses were examined. In the study, observation and interview technique, one of the qualitative research types, was used. In order to establish the data base of the study, starting from Mengütaş Language Training Center in Ankara; at Gazi University TÖMER (Turkish Teaching Center), beginner and intermediate classes were observed and audio recordings were obtained from the classes. A total of 10 classes of audio recordings were taken at the beginner and intermediate levels. In addition, 8 instructors were interviewed in order to identify feedback preferences. In the light of the data obtained, the errors of the learners in verbal communication processes were examined on the basis of the correction feedback strategies of Ranta and Lyster (1997). According to the data obtained as a result of observations in the classroom, the most syntactic and phonological errors at the beginner level of the learners; and at the intermediate level, it was observed that the learners made syntactic and lexical errors. In class observations, the most preferred feedbacks at beginner level are explicit correction, elicitation and metalinguistical feedback; moderately explicit correction and recast strategies. When the answers given in the interview are examined, the instructors prefer explicit correction, recast and repetition feedback at the beginner level; at the intermediate level, they stated that they frequently use metalinguistical feedback, elicitation and clarification request. However, it was determined by the instructors that the preferred feedback in the classes and interviews was not consistent. When the frequency of giving feedback for oral errors was examined, it was concluded that the corrective and appropriate correction feedbacks had positive effect on the learners. In addition, it was concluded that the instructors should not give correction feedback to each oral error in order to prevent the fluency of speech and to motivate the learner to speak.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER x KISALTMALAR DİZİNİ xiii TABLOLAR DİZİNİ xiv GİRİŞ 1 Araştırmanın Konusu 1 Araştırma Soruları 2 Araştırmanın Sınırlılıkları 3 Araştırma Yöntemi 3 1. BÖLÜM 4 KURAMSAL ÇALIŞMALAR 4 1.1. Hata ve Yanılma Tanımlamaları 4 1.2. Hata Türleri 10 1.3. Hata Düzeltme Türleri 13 1.3.1. Öz Düzeltme (Self Correction) 13 1.3.2. Akran Düzeltmesi (Peer Correction) 14 1.3.3. Öğretici Tarafından Düzeltme (Teacher Correction) 15 1.4. Sözel Hatalara Yönelik Düzeltme Geri Bildirimi Stratejileri 16 1.4.1. Açık Düzeltme (Explicit Correction) 17 1.4.2. Yeniden Biçimlendirme (Recast) 18 1.4.3. Açıklığa Kavuşturma Talebi (Clarification Request) 19 1.4.4. Üst Dilsel Geri Bildirim (Metalinguistical Feedback) 20 1.4.5. Söyletim (Elicitation) 20 1.4.6. Tekrar Etme (Repetetion) 21 2. BÖLÜM 23 YÖNTEM 23 2.1. Araştırma Soruları 23 2.2. Araştırmanın Deseni ve Katılımcılar 23 2.2.1. Öğretici Profili 24 2.3. Veri Toplama Süreci 25 2.3.1. Sınıf Gözlemlerine Ait Veri Toplama Süreci. 25 2.3.2. Öğreticilere Yönelik Yapılan Mülakat Süreci 27 2.4. Veri Analizi Süreci 27 2.4.1. Sınıf Gözlemlerinin Analizi Süreci 30 2.4.1.1. A1 Düzeyine Ait Sınıf Gözlemlerinin Sunumu 30 2.4.1.2. A2 Düzeyine Ait Sınıf Gözlemlerinin Sunumu 36 2.4.1.3. B1 Düzeyine Ait Sınıf Gözlemlerinin Sunumu 41 2.4.1.4. B2 Düzeyine Ait Sınıf Gözlemlerinin Sunumu 50 2.4.2. Öğreticilere Yönelik Yapılan Mülakatın Analiz Süreci 61 3. BÖLÜM 62 BULGULAR 62 3.1. Sınıf İçinde Yapılan Gözlemlerin Analizi 62 3.1.1. Başlangıç Düzeyinde Sınıf İçinde Yapılan Hata Türlerinin Analizi 62 3.1.2. Başlangıç Düzeyinde Sınıf İçinde Tercih Edilen Geri Bildirimlerin Analizi 64 3.1.3. Orta Düzeyde Sınıf İçinde Yapılan Hata Türlerinin Analizi 65 3.1.4. Orta Düzeyde Sınıf İçinde Tercih Edilen Geri Bildirimlerin Analizi 67 3.2. Öğreticilere Yönelik Yapılan Mülakatın Analizi 68 3.2.1. Öğreticilerin Başlangıç ve Orta Düzeylerinde En Sık Karşılaştıkları Hatalar 68 3.2.3. Öğreticilerin Başlangıç ve Orta Düzeylerinde En Sık Tercih Ettikleri Geri Bildirimler 69 SONUÇ VE ÖNERİLER 70 KAYNAKÇA 77 EK 1. Çeviri Yazı Sistemi 80 EK 2. Gönüllü Katılım Formu 81 EK 3. Öğrenci Onam Formu 83 EK 4. Mülakat Soruları 85 EK 5. Katılımcı Bilgilendirme Metni 86 EK 6. Etik Kurul İzni 89 EK 7. Orijinallik Raporu 90 EK 8. Turnitin Benzerlik İndeksi 92 ÖZGEÇMİŞ 93tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHata, yanılma, yanlış, sözel hatalar, düzeltme geri bildirimleri.tr_TR
dc.subject.lcshSözel Hatalara Yönelik Düzeltme Geri Bildirimleri, Sözel Hatalara Yönelik Öğretici Tutumları, Öğrenicilerin Sözel Hatalarıtr_TR
dc.titleİKİNCİ/ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN SÖZEL HATALARINA İLİŞKİN ÖĞRETİCİ TERCİHLERİ VE TUTUMLARItr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı ikinci/ yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sözel hatalarına ilişkin öğretici tercihleri ve tutumlarının nasıl olduğunu ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle çalışmada öğrenicilerin başlangıç ve orta düzeylerinde ne tür hatalar yaptıkları, öğreticilerin hangi düzeltme geri bildirimlerini tercih ettikleri ve öğrenici tepkileri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma türlerinden olan gözlem ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın veri tabanını oluşturmak amacıyla Ankara’da bulunan Özel Mengütaş Dil Eğitim Merkezi’nden başlangıç ve orta düzey; Gazi Üniversitesi TÖMER’den (Türkçe Öğretim Merkezi) sadece orta düzeylerdeki sınıflarda gözlem yapılmış ve sınıflardan ses kaydı alınmıştır. Başlangıç ve orta düzeylerinde beşer sınıf olmak üzere toplam 10 sınıftan ses kaydı alınmıştır. Ayrıca geri bildirim tercihlerinin anlaşılması maksadıyla 8 öğreticiyle mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, öğrenicilerin sözel iletişim süreçlerindeki hataları, Ranta ve Lyster’ın (1997) düzeltme geri bildirim stratejileri temelinde incelenmiştir. Sınıf içi gözlemler sonucunda elde edilen verilere göre öğrenicilerin başlangıç düzeyinde en çok söz dizimsel ve ses bilgisel hatalar; orta düzeyde ise söz dizimsel ve sözcüksel hatalar yaptığı gözlemlenmiştir. Sınıf içi gözlemlerde başlangıç düzeyinde en çok tercih edilen geri bildirimler açık düzeltme, söyletim ve üst dilsel geri bildirimken; orta düzeyde açık düzeltme ve yeniden biçimlendirme stratejileridir. Mülakatta verilen cevaplar incelendiğinde öğreticiler başlangıç düzeyinde açık düzeltme, yeniden biçimlendirme ve tekrar etme; orta düzeyde ise üst dilsel geri bildirim, söyletim ve açıklığa kavuşturma talebini sıklıkla kullandıklarını ifade etmiştir. Ancak öğreticiler tarafından uygulamalarda ve mülakatta tercih edilen geri bildirimlerin aralarında tutarlılık olmadığı tespit edilmiştir. Konuşma hatalarına yönelik geri bildirim verme sıklığı incelendiğinde uygun zamanda ve uygun şekilde verilen düzeltme geri bildirimlerinin öğreniciler üzerinde olumlu bir etkide bulunduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca konuşma akıcılığını bozmamak ve öğreniciyi konuşmaya güdülemek amacıyla öğreticilerin her konuşma hatasına düzeltme geri bildirimi vermemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-04T07:39:33Z
dc.identifier.ORCID10260040tr_TR
dc.subject.ericSözel Hatalara Yönelik Düzeltme Geri Bildirimleri, Sözel Hatalara Yönelik Öğretici Tutumları, Öğrenicilerin Sözel Hatalarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record