Show simple item record

dc.contributor.advisorTekgül, Serdartr_TR
dc.contributor.authorKartal, İbrahim Güventr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:40:05Z
dc.date.available2015-10-14T09:40:05Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/774
dc.description.abstractIn the recent years, stone disease, which is increasing on children, has become a serious health problem for the infants as well. Our hypothesis claims that extracorporeal shock wave lithotripsy (SWL) treatment can be applied succesfully on younger ages. For that purpose, factors which might have effect on success, the efficiency and the reliablity of SWL have been examined on stone disease treatment of patients between the ages of 0-2. Between January 2009-September 2013, children under the age of 18, 402 renal unit which treated with SWL in our clinic, have been scanned reprospectively and among all, 149 patients between the ages 0-2 have been included in research. Patients in this group have been compared with patients with older ages according to overall stone free rate, and in order to foresee the success in research group; analysis with single, multiple variables as well as ROC curves have been used and statictically evaluated. After the first session, success rate was %70,5, and between the ages 0-1 success rate was %77,2, it has been examined that SWL’s effectiveness on younger ages were signaficantly higher compared to older ages (p=˂0,001 ve p=0,003). On infants; overall stone free rate has been measured %81,9, and between the ages 0-1 rate has been measured as %87,7 and on younger ages success rate has been measured signaficalty higher (p=˂0,001, p=0,001). SWL success on infants and age group of 0-1, single stone and stone size have been found significant, on the other hand single stone has been detected as independent risk factor (on infants; odss ratio [OR]; 6,173, confidence interval; 1,819-20,946, p=0,004, between the ages 0-1; OR; 13,838, confidence interval; 0,973-196,786,p=0,05). In ROC analysis which was done for stone size, optimum cut-off point has been found as 10mm (area under the curve: 0,683, %59 sensitivity, %70 spesifity, p=0,002) Only 1 infant had urinary tract infection which responded to medical treatment,was observed on a complication. As a result of our research, it has been found that SWL can be used reliably has high rate of success and lower rate of complications on the treatment of stone disease for the 0-2 age group, especially for single stone and smaller than 10 mm.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectSwltr_TR
dc.title0-2 Yaş Grubu Üriner Sistem Taş Hastalığında Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Faktörlertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/2203tr_TR
dc.bolumÜroloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda çocuklarda sıklığı giderek artan taş hastalığı, infantlarda da önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Hipotezimiz vücut dışı şok dalga (extracorporeal shock wave lithotripsy= SWL) tedavisinin küçük yaş gruplarındaki taş hastalarında da başarıyla uygulanabileceği şeklindedir. Bu amaçla; 0-2 yaş grubundaki çocuklarda üriner sistem taş hastalığının tedavisinde SWL’nin etkinliği, güvenilirliği ve başarısını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Ocak 2009-Eylül 2013 arasında kliniğimizde SWL ile tedavi edilen 18 yaş altı 402 renal ünite retrospektif olarak taranmış ve bunlardan 0-2 yaş arası 149 hasta incelenmeye dahil edilmiştir. Bu gruptaki hastalar genel taşsızlık oranları açısından daha büyük yaş gruplarıyla karşılaştırılmış ve ayrıca çalışma grubu içinde başarıyı öngörmede faydalı parametreler açısından tek, çok değişkenli analizler ve ROC eğrileri kullanılarak istatistiksel değerlendirmeler yapılmıştır. İnfantlarda ilk seans sonrası %70,5, 0-1 yaş grubunda da %77,2 başarı elde edilmiş, kendilerinden büyük yaş gruplarıyla karşılaştırıldıklarında anlamlı olarak küçük yaşlarda SWL’nin etkinliği daha fazla bulunmuştur (p=˂0,001 ve p=0,003). Genel taşsızlık; infantlarda %81,9, 0-1 yaşda %87,7 bulunmuş ve küçük yaşlarda başarı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=˂0,001, p=0,001). İnfantlarda ve 0-1 yaş grubunda SWL başarısında, taşın tek olması ve taşın boyutu anlamlı bulunmuş, ayrıca taşın tek olması bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur (infantlarda; odss ratio [OR]; 6,173, güven aralığı; 1,819-20,946, p=0,004, 0-1 yaşda; OR;13,838, güven aralığı; 0,973-196,786). İnfantlarda taş boyutu için yapılan ROC analizinde kestirim değeri 10 mm (eğri altı alan:0,683, %59 sensivite, %70 spesifite, p=0,002) olarak bulunmuştur. İnfantlarda, komplikasyon olarak sadece 1 hastada medikal tedaviye cevap veren idrar yolu enfeksiyonu görülmüştür. Çalışmamızın sonuçları, 0-2 yaş grubu çocuk taş hastalığının tedavisinde özellikle 10 mm’den küçük ve tek taş varlığında, SWL’nin yüksek başarı ve çok düşük komplikasyon oranları ile güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermiştir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record