Show simple item record

dc.contributor.advisorBarışkın, Elif
dc.contributor.authorAkkese, Melâhat Nur
dc.date.accessioned2019-07-09T11:50:53Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7796
dc.description.abstractAKKESE, M. Nur. The Role of Mediation of Positive and Negative Emotion Regulation Strategies Between Parental Acceptance-Rejection and Social Anxiety Indicators, Master’s Thesis, Ankara, 2019. The purpose of this study is to examine the relationship between the variables and whether there is a mediator effect of positive and negative emotion regulation strategies in the relationship between parental acceptance-rejection and social anxiety symptoms. The data collection group consisted of 311 participants aged 18-25, who studied in various departments of Ankara and Hacettepe Universities. Personal Information Form, Parental Acceptance-Rejection Questionnaire Short Form/Adult, Responses to Positive Affect Scale, Emotion Regulation Processes Scale and Liebowitz Social Anxiety Scale were used to obtain information about the variables of the study. The data were analyzed via the SPSS 20.0 program and the PROCESS Macro v3.3 version. The Pearson Moment Correlation Technique was used to identify the relationship between the variables, the mediator role of positive/negative emotion regulation strategies and the statistical significance were identified via the mediator effect analysis based on indirect effect approach of Hayes (2018), and Bootstrapping method. When the results of the analysis are examined, it is seen that there are significant and expected relationships only between remembered parent rejection and social anxiety symptoms, positive emotion saving and positive emotion reduction skills. Additionally, there were statistically significant relationships between social anxiety indicators and each emotion regulation abilities. Correlation analysis findings were taken into consideration on the basis of two dimensions of parenting which is the mediating role of positive emotions saving and positive emotion reduction. The results showed that the total indirect effect of these abilities had a partial mediator role in the relationship between perceived rejection parental attitudes in childhood and the symptoms of social anxiety reported in young adulthood, but specific indirect effects were differentiated according to the dimensions. The statistical significance of the found effects was supported by the results of the Bootstrapping method. The findings were discussed in the related literature.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ GİRİŞ 1. BÖLÜM: EBEVEYN KABUL-RED KURAMI (EKAR) 1.1. EBEVEYNLİĞİN SICAKLIK BOYUTU 1.2. EBEVEYNLİĞİN KONTROL BOYUTU 1.3. PSİKOLOJİK UYUM 1.3.1. Bağımlılık ve Savunucu Bağımsızlık 1.3.2. Düşmanlık ve Saldırganlık 1.3.3. Duygusal Tepkisizlik 1.3.4. Duygusal Tutarsızlık 1.3.5. Olumsuz Dünya Görüşü 1.3.6. Olumsuz Öz Değerlendirme 1.4. POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ 1.4.1. Duygu Düzenleme Kavramı 1.4.2. Pozitif ve Negatif Duygu Düzenleme Stratejileri 1.4.2.1. Pozitif ve Negatif Duygu Düzenleme Stratejileri Modeli 1.5. SOSYAL KAYGI BELİRTİLERİ 1.5.1. Tanımı ve Genel Özellikleri 1.5.2. Sosyal Kaygı Bozukluğu’na İlişkin Epidemiyolojik Özellikler 1.5.3. Sosyal Kaygı Bozukluğu’na İlişkin Etiyolojik Faktörler 1.5.3.1. Genetik Faktörler 1.5.3.2. Ailesel Faktörler 1.5.3.3. Diğer Çevresel Faktörler 1.5.3.4. Bilişsel Faktörler 1.5.3.5. Gelişimsel Faktörler 1.6. EBEVEYN KABUL-REDDİ, POZİTİF İLE NEGATİF DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ VE SOSYAL KAYGI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1.7. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 1.8. ARAŞTIRMANIN AMACI, DENENCELER VE SORULAR 2. BÖLÜM: YÖNTEM 2.1. ÖRNEKLEM 2.2. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 2.2.2. Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği-Yetişkin Kısa Formu 2.2.3. Pozitif Duygulara Verilen Tepkiler Ölçeği 2.2.4. Duygu Düzenleme Süreçleri Ölçeği 2.2.5. Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği 2.3. İŞLEM 2.4. VERİLERİN ANALİZİ 3. BÖLÜM: BULGULAR 3.1. DEĞİŞKENLER ARASI KORELASYONLAR 3.2.EBEVEYN KABUL-REDDİ İLE SOSYAL KAYGI BELİRTİLERİ ARASINDA POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN ARACI ROLÜNÜN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN ANALİZ SONUÇLARI 4. BÖLÜM: TARTIŞMA 4.1. ALGILANAN EBEVEYN REDDİ, POZİTİF-NEGATİF DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ VE SOSYAL KAYGI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TARTIŞILMASI 4.2. EBEVEYN KABUL-REDDİ İLE SOSYAL KAYGI BELİRTİLERİ ARASINDA POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN ARACI ROLÜNÜN TARTIŞILMASI 4.3. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 4.4. ARAŞTIRMANIN KLİNİK DOĞURGULARI 4.5. GELECEK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU EK 2. ETİK KOMİSYON İZNİ EK 3. AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU EK 4. YETİŞKİN EBEVEYN KABUL-RED ÖLÇEĞİ KISA FORM İÇİN ÖRNEK MADDELER/ANNE - BABA EK 5. POZİTİF DUYGULARA VERİLEN TEPKİLER ÖLÇEĞİ EK 6. DUYGU DÜZENLEME SÜREÇLERİ ÖLÇEĞİ EK 7. LIEBOWİTZ SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİ ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEbeveyn kabul-redditr_TR
dc.subjectSosyal kaygı belirtileritr_TR
dc.subjectPozitif/negatif duygu düzenleme stratejileritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Felsefe. Psikoloji. Din.::Psikolojitr_TR
dc.titleEbeveyn Kabul-Reddi ile Sosyal Kaygı Belirtileri Arasında Pozitif ve Negatif Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAKKESE, M. Nur. Ebeveyn Kabul-Reddi İle Sosyal Kaygı Belirtileri Arasında Pozitif ve Negatif Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu araştırmanın amacı, ele alınan değişkenler arasındaki ilişkiyi ve ebeveyn kabul-reddi ile sosyal kaygı belirtileri arasındaki ilişkide pozitif/negatif duygu düzenleme stratejilerinin aracı etkisinin olup olmadığını incelemektir. Veri toplama grubunu, Ankara ve Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve kolay örnekleme yoluyla seçilen 18-25 yaş aralığındaki 311 katılımcı oluşturmuştur. Çalışma kapsamında ele alınan değişkenlere yönelik bilgi edinmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği Yetişkin Kısa Formu, Pozitif Duygulara Verilen Tepkiler Ölçeği, Duygu Düzenleme Süreçleri Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, SPSS 20.0 programı ve PROCESS Makro v3.3 sürümü ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği’nden, pozitif/negatif duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü ile istatistiksel anlamlılığı belirlemek için ise dolaylı etki yaklaşımını temel alan aracı etki analizi (Hayes, 2018) ve Bootstrapping yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde, hatırlanan ebeveyn reddi ile yalnızca sosyal kaygı belirtileri, pozitif duyguları artırma ve pozitif duyguda indirim yetileri arasında beklenen yönde ve anlamlı düzeyde ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sosyal kaygı belirtileri ile her bir duygu düzenleme stratejisi arasında da istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bir sonraki aşamada korelasyon analizi bulguları dikkate alınarak pozitif duyguda indirim ve pozitif duyguları artırma becerilerinin aracı rolü, anne-baba boyutları temelinde incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar, çocuklukta algılanan reddedici ebeveyn tutumları ile genç yetişkinlikte bildirilen sosyal kaygı belirtileri arasındaki ilişkiye bu yetilere ait toplam dolaylı etkinin kısmi aracılık ettiğine ancak özgül dolaylı etkilerin boyutlar arasında farklılaştığına işaret etmiştir. Aracı etkilerin istatistiksel açıdan anlamlılığı, Bootstrapping yöntemi sonuçlarıyla da desteklenmiştir. Elde edilen bulgular, ilgili yazın çerçevesinde değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-09T11:50:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess