Show simple item record

dc.contributor.advisorAzizoğlu , Öznur
dc.contributor.authorKara , Adem
dc.date.accessioned2019-07-17T06:53:53Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationKARA, Adem. Etik İklimin İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7888
dc.description.abstractIn this research, the mediating effect of perceived organizational support in relationship between ethical climate and turnover intention is examined. The sample group of the research consists of 161 private sector employees in Ankara. As data collection tool; an online questionnaire including Ethical Climate Scale, Perceived Organizational Support Scale and Turnover Intention Scale were used. In the data analysis process, partial least squares structural equation model (PLS-SEM) was preferred and SPSS 21.0 and SmartPLS 3.2.8 programs were used. As a result of the examination, there exists some findings which support the research model for the relationships between ethical climate, perceived organizational support and turnover intention. According to this; it has been revealed that perceived organizational support has a partial mediator role in relationship between ethical climate and turnover intention. The results of the research were evaluated within the framework of the related literature and some suggestions were made.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii TABLOLAR DİZİNİ xi ŞEKİLLER DİZİNİ xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM ETİK İKLİM, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK 1.1. Etik İklim 5 1.1.1. Etik ve Ahlâk Kavramları 6 1.1.2. Etik Teoriler 9 1.1.2.1. Teleolojik Etik 10 1.1.2.2. Deontolojik Etik 13 1.1.2.3. Diğer Etik Teoriler 22 1.1.3. İş Etiği ve Etik İklim Kavramları 28 1.1.4. Etik İklim Teorisi 31 1.2. İşten Ayrılma Niyeti 37 1.2.1. İşten Ayrılma Niyeti Kavramı 37 1.2.2. İşten Ayrılma Niyeti Teorisi 39 1.3. Algılanan Örgütsel Destek 42 1.3.1. Algılanan Örgütsel Destek Kavramı 42 1.3.2. Algılanan Örgütsel Destek Teorisi 43 1.4. Etik İklim, İşten Ayrılma Niyeti ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkiler 45 1.4.1. Etik İklim ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi 45 1.4.2. Etik İklim ile Algılanan Örgütsel Destek İlişkisi 46 1.4.3. Algılanan Örgütsel Destek ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi 46 2. BÖLÜM ETİK İKLİMİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACI ROLÜNÜN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA 2.1. Araştırmanın Önemi 48 2.2. Araştırmanın Amacı ve Hipotezi 49 2.3. Araştırmanın Yöntemi 50 2.3.1. Yapısal Eşitlik Modelinde PLS-SEM ve CB-SEM Karşılaştırması 50 2.3.2. Veri Toplama Araçları 55 2.3.2.1. Etik İklim Ölçeği 56 2.3.2.2. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği 56 2.3.2.3. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği 57 2.3.3. Araştırma Evreni ve Örneklem 57 2.4. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular 59 2.4.1. Ölçüm Modeli 64 2.4.1.1. Güvenirlik ve Geçerlik Analizi 64 2.4.1.2. Yeniden Örnekleme (Bootstrapping) Faktör Analizi 73 2.4.2. Yapısal Model 76 2.4.2.1. Doğrusallık Testi ve Yol Analizi 76 2.4.2.2. Uyumlu Yeniden Örnekleme ve Tahmin Gücü Analizi 79 2.4.2.3. Aracılık Analizi 82 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 98 KAYNAKÇA 107 EKLER 126 EK 1. Etik Komisyon İzni 126 EK 2. Gönüllü Katılım Formu 127 EK 3. Orijinallik Raporu 129tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectEtik iklim
dc.subjectAlgılanan örgütsel destek
dc.subjectİşten ayrılma niyeti
dc.subjectKısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modeli (PLS-SEM)
dc.subjectBaskılayıcı etki
dc.subjectRekabetçi/yarışan aracılık
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleEtik İklimin İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, etik iklimin işten ayrılma niyeti ile ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolü incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ili sınırları içinde bulunan 161 özel sektör çalışanı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Etik İklim Ölçeği, Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’ni içeren çevrimiçi anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modeli (PLS-SEM) tercih edilmiş ve analiz kapsamında SPSS 21.0 ve SmartPLS 3.2.8 programlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, etik iklim, algılanan örgütsel destek ve işten ayrılma niyeti değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik oluşturulan araştırma modelini destekleyici mahiyette bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre; etik iklim ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide algılanan örgütsel desteğin kısmi aracı rolünün bulunduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları ilgili literatür çerçevesinde değerlendirilmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7751-8906tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess