Show simple item record

dc.contributor.advisorDuygulu, Sergül
dc.contributor.authorÇoşkun, Simge
dc.date.accessioned2019-07-18T10:41:37Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7918
dc.description.abstractÇoşkun, S. Transitional Care Model: The Effects on Level of Functional Autonomy and Quality of Life in Elderly Patients with Open Heart Surgery. Hacettepe University, Graduate School Health Sciences Fundamentals and Management Nursing Integrated Doctorate Program Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2019. This randomized, controlled interventional study aimed to assess the effects of nursing care provided in line with the Transitional Care Model on functional autonomy levels, quality of life and recurrent admission and hospitalization rates in elderly patients with open heart surgery. The study was carried out between November 2017- December 2018 on the patients in the age group of 60 years and over who were admitted to the Cardiovascular Surgery Clinic of İzzet Baysal Education and Research Hospital Faculty Unit of Ministry of Health-Abant İzzet Baysal University, for open heart surgery. The study sample consisted of a total of 64 patients, including 32 patients in intervention group and 32 patients in control group, who were selected by computer assisted randomization. The patients in the intervention group were offered care based on the Transitional Care Model up to nine weeks after discharge from the hospital. Within the scope of the model, the services provided by the patients in the intervention group included care with multidisciplinary collaboration, four home visits after discharge and telephone counseling services in line with the needs of the patient / relatives. Patients in the control group received standard care services. In the collection of data, identifying information forms, Functional Measurement System, SF-36 Quality of Life Form and Follow-up Form for Recurrent Admission of Patients after Discharge were used. The research data were collected on the first day of admission to the clinic and in the 9th week and 6th month after the discharge of patients from the hospital. Descriptive statistics, Independent Sample t-Test, One-Way Analysis of Variance and Chi-Square were used to evaluate the data. It was found that Functional Measurement System average scores and SF-36 Quality of Life sub-dimension average scores of the patients in the intervention group in their follow-up of 9th week after discharge were statistically significantly higher than those of the patients in the control group (p<0,05). Also, recurrent admission and hospitalization rates of the patients in the control group in the follow-up process after the discharge (6 months) were found to be statistically significantly higher than those of the patients in the intervention group (p<0,05). In the study, it was concluded that the care service practices offered under the Transitional Care Model improve the functional autonomy levels and quality of life of the patients and are effective in decreasing the post-discharge recurrent admission and hospitalization rates of the patients. In line with the findings of the study, the Transitional Care Model is recommended to be used in nursing care practices for elderly patients who will undergo surgery.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER ve KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 1.1. Problem Tanımı ve Önemi 1.2. Araştırmanın Amacı 1.3. Araştırmanın Hipotezleri 1.4. Araştırma Sorusu 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Kalp Cerrahisi 2.2. Yaşlı Hastalar ve Açık Kalp Cerrahisi 2.3. Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlılarda Hemşirelik Bakımı 2.3.1. Ameliyat Öncesi Bakım 2.3.2. Ameliyat Sırası Bakım 2.3.3. Ameliyat Sonrası Bakım 2.4. Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlılarda Kullanılan Bakım Modelleri 2.5. Transisyonel Bakım Modeli 2.5.1. Transisyonel Bakım Modeli’ nin Temel Bileşenleri 2.5.2. Transisyonel Bakım Modeli’ nin Sağlık Sistemine Entegre Edilmesi 2.6. Transisyonel Bakım Modelinin Sağlık Bakım Sistemi İçerisinde Kullanımı 2.6.1. Omaha Sınıflama Sistemi 3. GEREÇ ve YÖNTEM 3.1. Araştırmanın Şekli 3.2. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 3.3.1. Araştırmanın Örneklemine Kabul Edilme Kriterleri 3.3.2. Araştırmanın Örnekleminden Çıkarılma Kriterleri 3.4. Veri Toplama Araçları 3.4.1. Tanıtıcı Bilgiler Formu 3.4.2. Yaşlı Bireyin Hastane İzlem Formu 3.4.3. Fiziksel Muayene/ Değerlendirme Formu 3.4.4. Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Yaşlı Bireyin Taburculuk Sonrası Ev İzlem Formu (Müdahale Grubu/ Kontrol Grubu) 3.4.5. Taburculuk Sonrası Hastaların Hastaneye Tekrarlı Başvuru İzlem Formu (Müdahale Grubu/ Kontrol Grubu) 3.4.6. SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 3.4.7. Otonomi Değerlendirme Ölçeği 3.5. Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi 3.6. Araştırmanın Uygulanması 3.6.1. Yapı (Kurumsal Yapının Hazırlanması -Şekil 3.1) 3.6.2. Bakım Süreci Uygulamaları 3.7. Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri 3.8. Verilerin Değerlendirilmesi 3.9. Araştırmanın Etik Yönü 3.10. Araştırmanın Sınırlılıkları 4. BULGULAR 4.1. Müdahale ve Kontrol Grubunda Yer Alan Hastaların Sosyo-demografik ve Tıbbi Özelliklerine İlişkin Bulgular 4.2. Müdahale ve Kontrol Grubunda Yer Alan Hastaların Ameliyat Sonrası Hasta Çıktılarına İlişkin Bulgular 58 4.3. Müdahale ve Kontrol Grubunda Yer Alan Hastaların Ameliyat Sonrası Dönemde Yaşadıkları Sorunlar ve Baş Etme Durumlarına İlişkin Bulgular 5. TARTIŞMA 5.1. Hastaların Ameliyat Sonrası Hasta Çıktılarına İlişkin Bulgularının Tartışılması 5.2. Hastaların Ameliyat Sonrası Dönemde Yaşadıkları Sorunlara ve Baş Etme Durumlarına Yönelik Bulguların Tartışılması 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 6.1. Sonuçlar 6.2. Öneriler 7. KAYNAKLAR 8. EKLER Ek-1. Güç Analiz Raporu Ek-2. Tanıtıcı Bilgiler Formu EK-3. Yaşlı Bireyin Hastane İzlem Formu EK-4. Fiziksel Muayene/ Değerlendirme Formu EK-5. Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Yaşlı Bireyin Taburculuk Sonrası Ev İzlem Formu (Müdahale Grubu) EK-6. Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Yaşlı Bireyin Taburculuk Sonrası Ev İzlem Formu (Kontrol Grubu) EK-7. Taburculuk Sonrası Hastaların Hastaneye Tekrarlı Başvuru İzlem Formu (Müdahale Grubu) EK-8. Taburculuk Sonrası Hastaların Hastaneye Tekrarlı Başvuru İzlem Formu (Kontrol Grubu) EK-9. SF-36 Yaşam Kalitesi Formu EK-10. Otonomi Değerlendirme Ölçeği EK-11. Ekip Üyeleri Sözleşme Metni EK-12. Açık Kalp Cerrahisi Klinik Yol Haritası EK-13. Açık Kalp Cerrahisi Geçirecek Olan 60 Yaş ve Üstü Hastalar ve Aileleri İçin Geliştirilen Eğitim Rehberi EK-14. Transisyonel Bakim Modeli Kapsaminda Multidisipliner Ekip İş Birliğinde Yürütülen Hemşirelik Bakımı Süreci EK-15. ‘Transisyonel Bakım Modeli’ Sağlık Ekibi Profesyonellerinin Eğitimi EK-16. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formları EK-17. Etik Kurul İzni EK-18. Kurum İzinleri Ek-19. Yaşam Kalitesi (SF36) Formu Kullanımı İçin Yazardan Alınan İzin Ek-20. Otonomi Değerlendirme Ölçeği Kullanımı İçin Yazardan Alınan İzin EK 21. Orjinallik Ekran Çıktısı EK 22. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTransisyonel Bakım Modeli, kalp cerrahisi, hemşirelik bakımı, otonomi, yaşam kalitesi, yaşlı bireytr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Hemşirelik::Kalp ve damar cerrahisi hemşireliğitr_TR
dc.subject.meshTransisyonel Bakım Modeli, kalp cerrahisi, hemşirelik bakımı, otonomi, yaşam kalitesi, yaşlı bireytr_TR
dc.titleTransisyonel Bakım Modeli: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlı Hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri.tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÇoşkun, S. Transisyonel Bakım Modeli: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlı Hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Bütünleşik Doktora Programı Tezi, Ankara, 2019. Çalışma açık kalp cerrahisi geçiren yaşlı hastalarda Transisyonel Bakım Modeli doğrultusunda verilen hemşirelik bakımının; hastaların fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri, yaşam kalitesi ile hastaneye tekrarlı başvuru ve yatış oranları üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla randomize, kontrollü müdahale çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Sağlık Bakanlığı- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fakülte Ünitesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği’ne açık kalp ameliyatı olmak için yatan 60 ve üzeri yaş grubundaki hastalar ile Kasım 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma örneklemini bilgisayar destekli randomizasyonla seçilmiş 32 müdahale ve 32 kontrol olmak üzere toplam 64 hasta oluşturmuştur. Müdahale grubunda yer alan hastalara, kliniğe yatışlarından taburculuk sonrası dokuz haftaya kadar Transisyonel Bakım Modeli temel alınarak bakım verilmiştir. Model kapsamında müdahale grubunda yer alan hastaların aldığı hizmetler, multidisipliner iş birliği ile bakımını, taburculuk sonrası dört ev ziyaretini ve hasta/yakınının gereksinimleri doğrultusunda verilen telefonla danışmanlık hizmetlerini içermiştir. Kontrol grubunda yer alan hastalar standart bakım hizmetlerini almışlardır. Verilerin toplanmasında tanıtıcı bilgiler formları, Otonomi Değerlendirme Ölçeği, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Taburculuk Sonrası Hastaların Hastaneye Tekrarlı Başvuru İzlem Formu kullanılmıştır. Araştırma verileri, hastanın kliniğe kabulünün ilk günü ile hastanın hastaneden taburculuğundan sonra 9. hafta ve 6. aylarında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Ki-Kare kullanılmıştır. Çalışmada müdahale grubunda yer alan hastaların taburculuk sonrası 9. hafta izlemlerindeki Otonomi Değerlendirme Ölçeği puan ortalamalarının ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutları puan ortalamalarının kontrol grubunda yer alan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca kontrol grubunda yer alan hastaların taburculuk sonrası izlem sürecinde (6 ay) hastaneye tekrarlı başvuru ve yatış oranlarının müdahale grubunda yer alan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Çalışmada Transisyonel Bakım Modeli kapsamında sunulan bakım hizmeti uygulamalarının hastaların fonsiyonel bağımsızlık düzeylerini ve yaşam kalitesi düzeylerini arttırdığı; hastaların taburculuk sonrası hastaneye başvuru ve tekrarlı yatış oranlarını azaltmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, Transisyonel Bakım Modeli’nin cerrahi işlem geçirecek olan yaşlı hasta grubunun hemşirelik bakım uygulamalarında kullanılması önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelik Esaslarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-20T10:41:37Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3112-0588tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess